Nariadenie vlády č. 59/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie zo dňa 3. júna 1953 o opatreniach proti fluktuácii a absencii.

Čiastka 34/1953
Platnosť od 22.07.1953
Účinnosť od 01.07.1953

OBSAH

59.

Vládne nariadenie

zo dňa 6. júla 1953,

ktorým sa zrušuje vládne nariadenie zo dňa 3. júna 1953 o opatreniach proti fluktuácii a absencii.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Výstavba socializmu v ČSR, ktorá neustálym zvyšovaním výroby zabezpečuje trvalý vzostup blahobytu každého pracujúceho, je vlastnou vecou a priamym záujmom československého pracujúceho ľudu a jeho robotníckej triedy. Československý pracujúci ľud preukázal v týchto dňoch, že pochopil význam boja proti absencii a fluktuácii a že vie sám zabezpečiť, opierajúc sa o svoju Komunistickú stranu, Revolučné odborové hnutie a Československý sväz mládeže, vytvorenie uvedomelej pracovnej disciplíny.

Vláda preto zrušuje svoje nariadenie zo dňa 3. júna 1953 o opatreniach proti fluktuácii a absencii.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 1953; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr.Dolanský v. r.

Dr.Kyselý v. r.

arm.gen.Bacílek v. r.

Málek v. r.

arm.gen.Dr.Čepička v. r.

Maurer v. r.

Kopecký v. r.

Nepomucký v. r.

Novotný v. r.

Dr.Neuman v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Dr.Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Uher v. r.

Pokorný v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

A. Pospíšil v. r.

David v. r.

J. Pospíšil v. r.

Dvořák v. r.

Ing. Púčik v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Rais v. r.

Harus v. r.

Reitmajer v. r.

Dr.Havelka v. r.

Smida v. r.

Ing.Jankovcová v. r.

Sýkora v. r.

Jonáš v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Krajčír v. r.

Šrámek v. r.

Krosnář v. r.

Štoll v. r.