Nariadenie vlády č. 5/1953 Zb.Nariadenie o novej organizácii vládnych prác.

Čiastka 4/1953
Platnosť od 31.01.1953
Účinnosť od 31.01.1953

5.

Vládne nariadenie

zo dňa 31. januára 1953

o novej organizácii vládnych prác.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Predseda vlády a jeho námestníci tvoria predsedníctvo vlády.

§ 2.

Predsedníctvo vlády vybavuje bežné práce vlády medzi jej zasadaniami a operatívne vedie a kontroluje činnosť jednotlivých členov vlády.

§ 3.

Činnosť predsedníctva vlády v podrobnostiach určí vláda.


§ 4.

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Kyselý v. r.

arm. gen. Bacílek v. r.

Bílek v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dvořák v. r.

Harus v. r.

Dr. Havelka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Kabeš v. r.

Kopecký v. r.

Krajčíř v. r.

Krosnář v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nepomucký v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Pokorný v. r.

Pospíšil A. v. r.

Pospíšil J. v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Rais v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Šlechta v. r.