Nariadenie vlády č. 77/1953 Zb.Nariadenie o novej organizácii ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy

(v znení č. 10/1958 Zb.)

Čiastka 45/1953
Platnosť od 14.09.1953
Účinnosť od 01.04.1958

77.

Vládne nariadenie

zo dňa 11. septembra 1953

o novej organizácii ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

(1) Ministerstvo vnútra a Ministerstvo národnej bezpečnosti sa slučujú na Ministerstvo vnútra.

§ 2.

Ministerstvo palív a Ministerstvo energetiky sa slučujú na Ministerstvo palív a energetiky.

§ 3.

Ministerstvo ťažkého strojárenstva a Ministerstvo všeobecného strojárenstva sa slučujú na Ministerstvo strojárenstva.

§ 4.

Ministerstvo stavebného priemyslu a Ministerstvo stavebných hmôt sa slučujú na Ministerstvo stavebníctva.

§ 5.

Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo štátnych majetkov sa slučujú na Ministerstvo pôdohospodárstva.

§ 6.

Ministerstvo železníc a Ministerstvo dopravy sa slučujú na Ministerstvo dopravy.

§ 7.

Ministerstvo vysokých škôl a Ministerstvo školstva a osvety sa slučujú na Ministerstvo školstva.

§ 8.

(1) Zrušujú sa Štátny výbor pre veci umenia, Výbor pre kultúrne styky so zahraničím a Československý rozhlasový výbor.

(2) Zrušujú sa Hlavná správa polygrafického a gramofonového priemyslu, vydavateľstiev a obchodu s knihami a Hlavná správa kinematografie, zriadené pri Úrade Predsedníctva vlády.

(3) Zriaďuje sa Ministerstvo kultúry, na ktoré prechádzajú doterajšie úlohy Štátneho výboru pre veci umenia, Výboru pre kultúrne styky so zahraničím, Československého rozhlasového výboru a hlavných správ polygrafického a gramofonového priemyslu, vydavateľstiev a obchodu s knihami a kinematografie, zriadených pri Úrade Predsedníctva vlády, ako i doterajšie úlohy Ministerstva školstva a osvety na poli osvety.

§ 9.

(1) Štátna arbitráž pri vláde Československej republiky sa premeňuje na Štátnu arbitráž Československej republiky a pričleňuje sa k Ministerstvu spravodlivosti.

(2) Štátna arbitráž pri Sbore povereníkov sa premeňuje na Štátnu arbitráž pre Slovensko.

(3) Ustanovenie § 4 ods. 1 vládneho nariadenia č. 47/1953 Sb., o štátnej arbitráži, sa mení a znie takto:

(1) Orgány štátnej arbitráže sa skladajú z hlavného arbitra, primeraného počtu zástupcov hlavného arbitra a štátnych arbitrov. Orgány Štátnej arbitráže Československej republiky vymenúva na návrh ministra spravodlivosti vláda, orgány Štátnej arbitráže pre Slovensko Sbor povereníkov a orgány štátnej arbitráže pri krajských národných výboroch krajské národné výbory. Osobné a vecné potreby Štátnej arbitráže Československej republiky zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti, Štátnej arbitráže pre Slovensko Sbor povereníkov a štátnej arbitráže pri krajských národných výboroch krajské národné výbory.“

(4) Ustanovenie § 5 vládneho nariadenia č. 47/1953 Sb., o štátnej arbitráži, sa mení a znie takto:

„Hlavný arbiter Československej republiky má právo predkladať prostredníctvom ministra spravodlivosti návrhy opatrení v hospodárskych veciach vláde, hlavný arbiter pre Slovensko Sboru povereníkov a hlavný arbiter pri krajskom národnom výbore rade krajského národného výboru.“

§ 10.

Na Ministerstvo lesov a drevárskeho priemyslu prechádza pôsobnosť vo veciach vodohospodárskych, vykonávaná dosiaľ najmä Ministerstvom stavebného priemyslu.

§ 11.

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých orgánov štátnej správy v súvislosti s presunmi pôsobnosti, vykonávanými podľa tohto nariadenia, vykoná vláda.


§ 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.