Nariadenie vlády č. 25/1953 Zb.Nariadenie o presune pôsobnosti v niektorých veciach dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia

Čiastka 15/1953
Platnosť od 29.04.1953 do31.12.1956
Účinnosť od 01.07.1953 do31.12.1956
Zrušený 55/1956 Zb.
Redakčná poznámka

Účinnosť s výnimkou ustanovení § 1 ods. 1 písm. b), § 2 ods. 1 a § 4, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. júla 1953.

25.

Vládne nariadenie

zo dňa 14. apríla 1953

o presune pôsobnosti v niektorých veciach dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) Okresné národné výbory vykonávajú

a) pôsobnosť, ktorú dosiaľ vykonávaly okresné národné poisťovne vo veciach dávok dôchodkového zabezpečenia,

b) ostatnú pôsobnosť, ktorú dosiaľ vykonávaly okresné národné poisťovne vo veciach dôchodkového zabezpečenia členov jednotných roľníckych družstiev, osôb samostatne zárobkove činných a spolupracujúcich členov rodín, ako aj osôb dobrovoľne pokračujúcich v národnom dôchodkovom poistení.

(2) Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia môže po dohode s Ministerstvom vnútra vyhláškou v úradnom liste preniesť na okresné alebo krajské národné výbory vykonávanie ďalších úloh s výnimkou rozhodovania o dávkach dôchodkového zabezpečenia.

§ 2.

(1) Okresné národné výbory vykonávajú nemocenské poistenie dôchodcov, ktorí nie sú v pracovnom pomere, a členov jednotných roľníckych družstiev III. a IV. typu, náležiace dosiaľ do pôsobnosti Ústrednej národnej poisťovne (okresných národných poisťovní).

(2) Ústredná rada odborov môže po dohode s ministerstvami vnútra a zdravotníctva a Štátnym úradom dôchodkového zabezpečenia preniesť vyhláškou v úradnom liste na okresné národné výbory vykonávanie nemocenského poistenia niektorých ďalších osôb, ktoré nie sú v pracovnom pomere.

§ 3.

Hlavné vedenie a dohľad vo veciach uvedených v §§ 1 a 2 vykonáva Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia.

§ 4.

Na Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia sa prenáša pôsobnosť Ministerstva pracovných síl v odbore umiesťovania osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou.

§ 5.

(1) Okresné a krajské národné výbory prevezmú potrebný počet zamestnancov okresných národných poisťovní.

(2) Majetok (práva i záväzky) Ústrednej národnej poisťovne, pokiaľ slúži plneniu úloh, ktoré sa prenášajú na národné výbory, prechádza do vlastníctva štátu a sveruje sa do správy národných výborov. Zápisy v pozemkových knihách vykoná súd na návrh kompetentného národného výboru.

(3) O určení majetku podľa odseku 2 sa dohodnú ministri vnútra a zdravotníctva, predseda Štátnej komisie dôchodkového zabezpečenia a Ústredná rada odborov.

§ 6.

Opatrenia urobené vo shode s ustanoveniami tohto nariadenia pred jeho účinnosťou sa považujú za opatrenia urobené podľa neho.

§ 7.

Podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto nariadenia vydá Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia po dohode s Ministerstvom vnútra a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a Ústrednou radou odborov.

§ 8.

Predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, sa zrušujú.


§ 9.

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. mája 1953 s výnimkou ustanovení § 1 ods. 1 písm. b), § 2 ods. 1 a § 4, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. júla 1953.

(2) Toto nariadenie vykonajú minister vnútra a predseda Štátnej komisia dôchodkového zabezpečenia po dohode so zúčastnenými členmi vlády a Ústrednou radou odborov.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Nosek v. r.