Ústavný zákon č. 81/1953 Zb.Ústavný zákon o vedení národných výborov vládou

Čiastka 47/1953
Platnosť od 01.10.1953 do10.07.1960
Účinnosť od 01.10.1953 do10.07.1960
Zrušený 100/1960 Zb.

OBSAH

81.

Ústavný zákon

zo dňa 16. septembra 1953

o vedení národných výborov vládou.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto ústavnom zákone:


§ 1.

Na prehĺbenie výstavby socializmu treba zabezpečiť jednotné vykonávanie úloh štátnej správy vo všetkých krajoch, okresoch a obciach a uplatniť tak v práci národných výborov do všetkých dôsledkov vôľu pracujúceho ľudu Československa, vyjadrenú v zákonoch, nariadeniach a usneseniach vlády Československej republiky a v pokynoch a smerniciach, ktoré na ich vykonanie vydávajú ministri.

Všeobecné vedenie národných výborov vyníma sa z pôsobnosti ministra vnútra a národné výbory sa podriaďujú priamo vláde Československej republiky.


§ 2.

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.