Nariadenie vlády č. 8/1953 Zb.Nariadenie o Štátnej akostnej inšpekcii

Čiastka 5/1953
Platnosť od 14.02.1953 do28.11.1958
Účinnosť od 14.02.1953 do28.11.1958
Zrušený 76/1958 Zb.

8.

Vládne nariadenie

zo dňa 20. januára 1953

o Štátnej akostnej inšpekcii.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Aby bolo zabezpečené neustále zlepšovanie akosti vykupovaných a dodávaných poľnohospodárskych výrobkov, mlynských výrobkov a krmív (v rozsahu uvedenom v § 4), zriaďuje sa Štátna akostná inšpekcia ako orgán Ministerstva výkupu.

§ 2.

Úlohou Štátnej akostnej inšpekcie je najmä

a) sledovať, aby akosť poľnohospodárskych výrobkov, mlynských výrobkov a krmív uvedených v § 4 ods. 1 zodpovedala akostným normám a aby sa sústavne zlepšovala;

b) predchádzať stratám na množstve a na akosti týchto výrobkov;

c) vydávať posudky a osvedčenia o akosti týchto výrobkov, a to tuzemských aj dovezených.

§ 3.

(1) Na čele Štátnej akostnej inšpekcie je hlavný inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister výkupu; pri svojej práci sa spravuje hlavný inšpektor pokynmi ministra.

(2) Hlavnému inšpektorovi sú podriadení krajskí inšpektori; vymenúva a odvoláva ich minister výkupu.

(3) Pre výkon svojej činnosti majú hlavný inšpektor a krajskí inšpektori potrebný počet inšpektorov.

(4) Osobným úradom pracovníkov Štátnej akostnej inšpekcie je Ministerstvo výkupu.

§ 4.

(1) Štátna akostná inšpekcia preveruje:

a) akosť obilnín, strukovín, olejnín, zemiakov, ovocia, zeleniny, sena, slamy, stopkového ľanu, stopkových konôp, chmeľu, jatočného dobytka, hydiny, vajec a ovčej vlny pri ich výkupe, skladovaní a odbyte oprávnenými vykupovačmi, ako aj pri ich dovoze a vývoze;

b) akosť jedlých mlynských výrobkov a vedľajších mlynských výrobkov slúžiacich na kŕmne účele, pri ich výrobe, skladovaní v skladoch vyrábateľov a pri odbyte z týchto skladov, ako aj pri ich dovoze a vývoze;

c) akosť priemyslových krmív, pokiaľ ich vyrábajú alebo skladujú podniky podliehajúce Ministerstvu výkupu;

d) akosť ostatných výrobkov, ktorých výkup alebo výroba podlieha Ministerstvu výkupu, v rozsahu určenom ministrom výkupu;

e) sklady určené pre uskladnenie poľnohospodárskych a mlynských výrobkov a krmív.

(2) Na zabezpečenie výkupu akostných poľnohospodárskych výrobkov sú orgány Štátnej akostnej inšpekcie oprávnené sledovať aj výrobu poľnohospodárskych výrobkov a preverovať v poľnohospodárskych závodoch riadne a včasné dodržiavanie výrobných podmienok.

§ 5.

Orgány Štátnej akostnej inšpekcie vykonávajú svoje úlohy z úradnej povinnosti alebo na návrh orgánov štátnej správy, môžu však vydávať posudky a osvedčenia o akosti poľnohospodárskych a mlynských výrobkov a krmív aj na žiadosť poľnohospodárskych závodov štátneho socialistického sektora, jednotných roľníckych družstiev, národných a komunálnych podnikov, družstiev, ako aj výsadných spoločností pre zahraničný obchod.

§ 6.

(1) Orgány Štátnej akostnej inšpekcie majú pri výkone svojej činnosti právo vstupovať za účelom previerok do poľnohospodárskych závodov, do prevodzovní a skladov oprávnených vykupovačov poľnohospodárskych výrobkov a vyrábateľov mlynských výrobkov a krmív a nahliadať do príslušných záznamov; prevodzovatelia, poprípade zamestnanci preverovaných podnikov a závodov sú povinní im poskytovať údaje potrebné pre výkon ich činnosti a umožniť im vykonávanie previerok.

(2) Orgány Štátnej akostnej inšpekcie upozorňujú vedúcich podnikov a závodov, v nutných prípadoch aj ich nadriadené orgány na zistené závady a kontrolujú ich odstránenie. Podnikom podliehajúcim Ministerstvu výkupu sú orgány Štátnej akostnej inšpekcie oprávnené vydať tiež záväzné pokyny na odstránenie zistených závad.

§ 7.

Posudky a osvedčenia o akosti poľnohospodárskych a mlynských výrobkov vydané orgánmi Štátnej akostnej inšpekcie sú záväzné pre účastníkov, ako aj pre úrady a iné orgány štátnej správy; nie sú však záväzné pre súdy ani pre orgány štátnej arbitráže.

§ 8.

Orgány Štátnej akostnej inšpekcie zodpovedajú za škodu, ktorú zavinily nesprávnym postupom pri výkone svojej činnosti.

§ 9.

Orgány Štátnej akostnej inšpekcie sú povinné zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo vo veciach, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej činnosti. Toto tajomstvo sú pracovníci Štátnej akostnej inšpekcie povinní zachovávať i po odchode z tejto služby.

§ 10.

Podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto nariadenia vydá Ministerstvo výkupu po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 11.

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na osivá a sadivá; orgány Štátnej akostnej inšpekcie preverujú iba prejímanie, prípravu, skladovanie a odbyt osiva a sadiva v podnikoch podriadených Ministerstvu výkupu.


§ 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Vykoná ho minister výkupu po dohode so zúčastnenými ministrami.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Krosnář v. r.