Predpisy v roku 1969

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1969 Zb. Zákon Českej národnej rady o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky
4/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze 01.02.1969
5/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze 01.02.1969
6/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty 01.02.1969
8/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o povoľovaní pri dovoze a vývoze tovaru a pri niektorých ďalších činnostiach v zahraničnom obchode 01.01.1969
9/1969 Zb. Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku 01.02.1969
10/1969 Zb. Ústavný zákon o Rade obrany štátu 01.03.1969
11/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky. 25.02.1969
12/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968) 12.03.1969
13/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej republiky Tanzánie o kultúrnej spolupráci 12.03.1969
16/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohovore o tranzitnom obchode vnútrozemských štátov 30.03.1969
19/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spôsobe a podmienkach používania rôznych objektov a služieb poskytovaných československou stranou sovietskym vojskám dočasne sa nachádzajúcim na území Československej socialistickej republiky 15.04.1969
20/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytovaní vzájomnej právnej pomoci vo veciach spojených s dočasným pobytom sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky 15.04.1969
21/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o koprodukcii a výmene filmov 15.04.1969
26/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 15.04.1969
27/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani 15.04.1969
28/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysoké školy 15.04.1969
29/1969 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Západoslovenskom kraji ako stavebný úrad 01.01.1969
30/1969 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad 01.04.1969
31/1969 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky o dojednávaní medzinárodných zmlúv. 24.03.1969
32/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch 02.05.1969
33/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom 09.05.1969
34/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou 09.05.1969
37/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o miestach a spôsobe prekračovania štátnych hraníc Československej socialistickej republiky vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občianskymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky a členmi ich rodín, o spôsoboch kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov. 10.05.1969
38/1969 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce 01.05.1969
40/1969 Zb. Zákon Českej národnej rady o meste Ostrave 01.07.1969
41/1969 Zb. Zákon Českej národnej rady o meste Plzni 01.07.1969
42/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci 23.05.1969
43/1969 Zb. Vyhláška Českého cenového úradu a Ministerstva financií Českej socialistickej republiky o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
44/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o leteckej doprave 05.06.1969
46/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy 21.05.1969
47/1969 Zb. Vyhláška Slovenského cenového úradu a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností 01.06.1969
48/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou 15.06.1969
49/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov. 01.09.1969
51/1969 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad 01.06.1969
52/1969 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii 15.06.1969
53/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologizácie motorových vozidiel z hľadiska vonkajšieho hluku (Predpis č. 9) 15.06.1969
55/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch 10.06.1969
56/1969 Zb. Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky 16.06.1969
57/1969 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa menia niektoré ustanovenia ústavy a ústavného zákona č. 81/1968 Zb. 01.07.1969
58/1969 Zb. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom 01.07.1969
59/1969 Zb. Zákon o niektorých zmenách v služobných pomeroch vojakov z povolania 01.07.1969
60/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave. 08.07.1969
65/1969 Zb. Vládne nariadenie Československej socialistickej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii. 30.06.1969
66/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre ceny o zmene váhových skupín jatočných ošípaných 01.07.1969
67/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov 01.07.1969
69/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky 30.06.1969
70/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky 30.06.1969
71/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky 01.07.1969
72/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike. 01.07.1969
73/1969 Zb. Vládne nariadenie Československej sociaslitickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôcodcom 01.07.1969
75/1969 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1969 21.07.1969
79/1969 Zb. Vládne nariadenie Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl 21.07.1969
83/1969 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej päťadvadsaťkoruny k 100. výročiu úmrtia Jana Evangelistu Purkyně 21.07.1969
84/1969 Zb. Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody.
85/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie 01.06.1969
63/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách. 11.08.1969
64/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave. 11.08.1969
86/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1969 28.07.1969
87/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnej cene Slovenskej socialistickej republiky. 28.07.1969
88/1969 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel. 28.07.1969
89/1969 Zb. Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Zb. o cenách 28.07.1969
90/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou Benelux. 29.08.1969
91/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou. 29.08.1969
92/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami 29.08.1969
93/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Aktoch Svetovej poštovej únie dojednaných vo Viedni 10. júla 1964. 29.08.1969
94/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou. 29.08.1969
95/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o jednotných medzinárodných ustanoveniach týkajúcich sa výstroja motorových vozidiel (Predpisy č. 4, 6, 7 a 8) 29.08.1969
96/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave. 29.08.1969
97/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave 29.08.1969
99/1969 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku 22.08.1969
101/1969 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 25. výročiu Slovenského národného povstania. 27.08.1969
102/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov 01.09.1969
104/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich 01.09.1969
110/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave 21.10.1969
111/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o všeobecnom devízovom povolení pre organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť 06.10.1969
112/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 211/1964 Zb. o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok 06.10.1969
114/1969 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje, v ktorých prípadoch sa môže vydanie cestovného dokladu odoprieť 09.10.1969
115/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa upravuje platnosť vycestovacích doložiek 09.10.1969
116/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania - v Slovenskej socialistickej republike 09.10.1969
117/1969 Zb. Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov 15.10.1969
118/1969 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.
119/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch. 30.10.1969
120/1969 Zb. Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu 01.11.1969
121/1969 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov. 01.11.1969
122/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckej doprave 25.11.1969
125/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave. 25.11.1969
126/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve. 18.11.1969
128/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomných bezvízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík. 11.12.1969
129/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o nákladovej značke 11.12.1969
130/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou. 11.12.1969
131/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou. 11.12.1969
132/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach. 01.01.1970
133/1969 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie 10.12.1969
136/1969 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky č. 45/1965 Zb. 01.01.1970
138/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášok o hospodárskych zmluvách v nákladnej doprave. 01.01.1970
139/1969 Zb. Vyhláška Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu, ktorou sa predlžuje účinnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb 01.01.1970
140/1969 Zb. Vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebného úradu na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky. 17.12.1969
145/1969 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
146/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied 23.12.1969
147/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre 01.01.1970
148/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 140/1961 Zb. 01.01.1970
149/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok). 01.01.1970
150/1969 Zb. Zákon o prečinoch. 01.01.1970
153/1969 Zb. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce. 01.01.1970
154/1969 Zb. Zákon o materskom príspevku. 01.07.1970
155/1969 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ôsma hlava ústavy 01.01.1970
156/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov 01.01.1970
157/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/1961 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania. 01.01.1970
158/1969 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňajú a menia Občiansky súdny poriadok, notársky poriadok a zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. 01.01.1970
160/1969 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1970. 01.01.1970
161/1969 Zb. Zákon o niektorých dôsledkoch neoprávneného pobytu pracovníkov v cudzine. 23.12.1969
162/1969 Zb. Zákon o vyznamenaní Za zásluhy o Ľudové milície. 23.12.1969
163/1969 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách 23.12.1969
164/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť. 23.12.1969
165/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 136/1968 Zb. o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu. 23.12.1969
168/1969 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o prechodnom zákaze zvyšovania cien. 01.01.1970
169/1969 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení neskorších predpisov. 01.01.1970
170/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o predĺžení platnosti niektorých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek 01.01.1970
174/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Československej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce. 01.01.1970
177/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970 01.01.1970
178/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie. 01.01.1970
179/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy. 01.01.1970
180/1969 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel. 01.01.1970
181/1969 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami. 01.01.1970
182/1969 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení. 01.01.1970
183/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o výkupe surového dreva a ochrane stromov rastúcich mimo lesa. 01.01.1970
184/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií 01.01.1970
Presunúť na začiatok