Vyhláška č. 47/1969 Zb.Vyhláška Slovenského cenového úradu a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností

Čiastka 17/1969
Platnosť od 30.05.1969 do31.12.1984
Účinnosť od 01.06.1969 do31.12.1984
Zrušený 129/1984 Zb.

47

VYHLÁŠKA

Slovenského cenového úradu a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 13. mája 1969

o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností

Slovenský cenový úrad a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 17 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a podľa čl. 144 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Touto vyhláškou sa určujú:

a) ceny stavieb nadobúdaných od občanov z ich osobného vlastníctva z akéhokoľvek právneho dôvodu socialistickými alebo inými organizáciami a občanmi, ako aj ceny takýchto stavieb nadobúdaných občanmi od uvedených organizácií (§ 2 až § 10), pokiaľ osobitnými predpismi nie je určené inak,

b) ceny práva osobného užívania pozemkov (§ 11),

c) výška a spôsob náhrady za stavby v osobnom vlastníctve a za nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve pri vyvlastnení (§ 12 až § 21).

(2) Ďalej sa touto vyhláškou (ďalej len „vyhláška“) upravuje postup socialistických organizácií pri uzavieraní dohôd o odplatných prevodoch nehnuteľností s občanmi alebo s inými než socialistickými organizáciami (§ 22).

Prvá časť

CENOVÉ USTANOVENIA

Prvá hlava

Ceny stavieb v osobnom vlastníctve

§ 2

Rodinné domčeky a obytné časti roľníckych usadlostí

(1) Cena rodinného domčeka a obytnej časti roľníckej usadlosti*) sa zistí takto:

Kvalita stavby za 1 m2 obytnej plochy
trieda I 3 280 Kčs
trieda II 2 350 Kčs
trieda III 1 720 Kčs
trieda IV 1 370 Kčs

Zásady pre zaradenie rodinných domčekov a obytných častí roľníckych usadlostí do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 1.

(2) Obytnou plochou pre výpočet ceny sa rozumie podlahová plocha

a) obytných miestností podľa predpisov o hospodárení s bytmi,

b) miestností, ktoré môžu svojím stavebným a technickým usporiadaním slúžiť len na prechodné ubytovanie a nesplňujú podmienky pre trvalé bývanie podľa predpisov o hospodárení s bytmi, znížená o 50 %,

c) miestností určených na iné ako obytné účely,**) nachádzajúcich sa prípadne v rodinnom domčeku.

(3) Cena rodinného domčeka sa primerane zníži o jeho opotrebenie; toto zníženie je spravidla pri bežnej údržbe 1 % za každý rok veku stavby. Pri rodinnom domčeku, na ktorom bola vykonaná modernizácia alebo generálna oprava, je zníženie primerane nižšie a pri rodinnom domčeku, pri ktorom údržba alebo opravy boli zanedbané, alebo ak ide o poškodený rodinný domček, primerane vyššie.

(4) Pre posudzovanie veku rodinného domčeka je v pochybnostiach rozhodujúci dátum uvedenia stavby do užívania.

§ 3

Rekreačné chaty

(1) Cena rekreačnej chaty sa zistí takto:

Kvalita stavby za 1 m2 zastavanej plochy
trieda I 1 110 Kčs
trieda II 800 Kčs
trieda III 605 Kčs

Zásady pre zaradenie rekreačných chát do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 2.

(2) Cena podľa odseku 1 sa zvyšuje o 20 %, ak rekreačná chata má podkrovie, a o 60 %, ak rekreačná chata má súvislé poschodie.

(3) Zastavanou plochou pre výpočet ceny rekreačnej chaty sa rozumie celková zastavaná plocha budovy včítane verandy, avšak bez príslušenstva, pokiaľ je mimo budovy, a bez vedľajších stavieb (dreváreň, kôlňa na náradie a pod.).

(4) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku rekreačnej chaty je spravidla pri kvalite stavby I. triedy 1,25 %, pri II. triede 1,75 % a pri III. triede 3,3 %.

§ 4

Garáže

(1) Cena samostatnej garáže sa zistí takto:

Kvalita stavby za 1 m2 zastavanej plochy
trieda I 720 Kčs
trieda II 490 Kčs
trieda III 345 Kčs

Zásady pre zaradenie garáží do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 3.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku garáže je spravidla pri kvalite stavby I. triedy 1,25 %, pri II. triede 1,75 % a pri III. triede 3,3 %.

§ 5

Ploty

(1) Cena plota sa zistí takto:

Kvalita stavby za 1 m plota
trieda I 360 Kčs
trieda II 200 Kčs
trieda III 130 Kčs
trieda IV 70 Kčs

Zásady pre zaradenie plotov do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 4.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku plota je spravidla pri kvalite I. triedy 2 %, pri II. triede 2,5 %, pri III. triede 3,3 % a pri IV. triede 5 %.

§ 6

Studne

(1) Cena studne sa zistí takto:

a) Hĺbka kopanej studneza 1 m
od 0 do 5 m 770 Kčs
od ďalších 5 m do 10 m1410 Kčs
od ďalších 10 m1930 Kčs
b) Studne vŕtané, hlbokécelkom
najviac 5 m 2 180 Kčs
najviac 10 m 6 540 Kčs
najviac 20 m19 620 Kčs
najviac 40 m41 420 Kčs
nad 40 m76 300 Kčs

(2) Cena studne v odseku 1 zahrňuje i cenu jednoduchého (ručného) čerpacieho zariadenia.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku studne je spravidla 1 %.

§ 7

Drobné stavby

(1) Cena drobných stavieb sa zistí takto:

Kvalita stavby za 1 m2 zastavanej plochy
trieda I 640 Kčs
trieda II 510 Kčs
trieda III 420 Kčs

Zásady pre zaradenie drobných stavieb do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 5.

(2) Drobnými stavbami sa rozumejú stavby, ktoré svojou povahou slúžia osobnej potrebe (napr. dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.).

(3) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia obdobne s tým, že zníženie za každý rok veku drobnej stavby je spravidla pri stavbe I. triedy 1,25 %, pri II. triede 1,75 % a pri III. triede 3,3 %.

§ 8

Vonkajšie úpravy

(1) Cena vonkajších úprav (dláždenie, altánky, ochranné múry, narážané studne, drenáže a pod.) na pozemkoch určených pre stavbu rodinného domčeka, rekreačnej chaty, garáže alebo pre zriadenie záhradky sa rovná výške obstarávacích nákladov v čase ocenenia znížených spravidla o 2 % za každý rok veku vonkajšej úpravy.

(2) Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 platia primerane.

§ 9

Nedokončené stavby

Cenou nedokončenej stavby je taká časť ceny dokončenej stavby, aká zodpovedá pomeru nákladov predpokladaných pri dokončení stavby k nákladom už vynaloženým. Do objemu vynaložených nákladov sa nezapočítava nezabudovaný stavebný materiál.

§ 10

Ceny stavieb nadobúdaných občanmi

(1) Ceny stavieb v osobnom vlastníctve (§ 2 až § 9), ako aj stavieb predávaných socialistickými organizáciami mimo obvyklého hospodárenia alebo inými než socialistickými organizáciami občanom do osobného vlastníctva sú cenami najvyššími, pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak (§ 10 ods. 2 a § 22).

(2) Ak nadobudol vlastník stavbu v osobnom vlastníctve po 1. júni 1953 za vyššiu cenu ako ustanovenú podľa § 2 až § 9 vyhlášky, sú najvyššou cenou preukázateľné nadobúdacie náklady po odpočítaní opotrebenia podľa § 2 až § 7 vyhlášky.

Druhá hlava

Cena práva osobného užívania pozemku

§ 11

(1) Cena práva osobného užívania pozemku*) pre výstavbu rodinného domčeka, rekreačnej chaty, garáže alebo zriadenie záhradky alebo pozemku už na tento účel použitého sa určuje podľa sadzieb uvedených v § 14 ods. 1 a 2.

(2) Okresné národné výbory alebo národné výbory im na roveň postavené (ďalej len „okresné národné výbory“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky môžu s prihliadnutím na miestne podmienky zvýšiť cenu práva osobného užívania pozemku určeného alebo použitého na výstavbu rekreačnej chaty alebo zriadenie záhradky.

Druhá časť

NÁHRADY PRI VYVLASTNENÍ NEHNUTEĽNOSTÍ

Prvá hlava

Náhrada za stavby v osobnom vlastníctve

§ 12

(1) Pri vyvlastnení patrí za stavbu v osobnom vlastníctve peňažná náhrada vo výške ceny stavby (§ 2 až § 9 a § 10 ods. 2), pokiaľ v odseku 2 nie je ustanovené niečo iné.

(2) Zníženie z dôvodu veku stavby je pri rodinnom domčeku a obytnej časti roľníckej usadlosti (§ 2) najviac 70 % a pri stavbách uvedených v § 3 až § 8 najviac 80 %.

Druhá hlava

Náhrada za nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve

§ 13

Stavby

(1) Za stavby sa poskytuje náhrada vypočítaná podľa tejto tabuľky:

Kvalita stavby
obytnej ostatnej
trieda
Náhrada v Kčs za 1 m3 obstavaného priestoru*)
I 6,-
II I5,40
III II4,60
IV III4,-

Zásady pre zaradenie obytných budov do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 1, pre zaradenie garáží v prílohe č. 3 a pre zaradenie hospodárskych stavieb v prílohe č. 5.

(2) Pri obytných budovách, ktoré môžu plniť účel rodinných domčekov,**) a pri budovách s bytom a prevádzkárňou môže okresný národný výbor najmä pre zabezpečenie náhradného bývania vlastníka povoliť priznanie náhrady až do výšky náhrady za rodinný domček v osobnom vlastníctve; pri výpočte náhrady prihliada sa na obytnú plochu (§ 2 ods. 2) len do výmery 120 m2.

(3) Pri stavbách užívaných vlastníkom na poľnohospodársku alebo živnostenskú činnosť patrí náhrada vo výške ceny vypočítanej podľa § 7.

(4) Náhrada za plot a studňu sa rovná 1% ceny vypočítanej podľa § 5 a § 6.

§ 14

Pozemky v zastavanej časti obce a pozemky určené na stavbu rekreačných chát a zriadenie záhradiek mimo zastavanej časti obce

(1) Za pozemky alebo ich časti v zastavanej časti obce patrí s prihliadnutím na polohu, prípadne kvalitu pozemku v miestnych podmienkach náhrada za 1 m2:

a) až do výmery 3000 m2

najviac 15 Kčs v mestách nad 100 000 obyvateľov,

najviac 10 Kčs v mestách od 40 000 do 100 000 obyvateľov,

najviac 8 Kčs v mestách od 10 000 do 40 000 obyvateľov,

najviac 6 Kčs v obciach od 2000 do 10 000 obyvateľov,

najviac 4 Kčs v obciach s menej než 2000 obyvateľmi,

b) za výmeru prevyšujúcu 3000 m2 0,40 Kčs.

(2) Za pozemky alebo ich časti mimo zastavanej časti obce preukázateľne určené na stavbu rekreačnej chaty alebo na zriadenie samostatnej záhradky patrí s prihliadnutím na polohu, prípadne kvalitu pozemku v miestnych podmienkach náhrada za 1 m2:

a) až do výmery 1500 m2 podľa sadzieb uvedených v odseku 1 písm. a),

b) za výmeru prevyšujúcu 1500 m2 podľa sadzby uvedenej v odseku 1 písm. b).

(3) Ak nadobudol vlastník preukázateľne pozemok po 1. júni 1953 za vyššiu cenu, ako je náhrada podľa odseku 1 a 2, môže orgán rozhodujúci o vyvlastnení priznať náhradu až do výšky preukázanej nadobúdacej ceny.

(4) Podľa predchádzajúcich odsekov poskytuje sa náhrada aj za pozemky už na uvedené účely použité.

(5) Zastavanou časťou obce podľa tejto vyhlášky sa rozumie územie, ktoré je súvisle zastavané alebo inak technicky upravené pre potreby obce (sídliska).***)

§ 15

Ostatné pozemky

(1) Za ostatné pozemky než uvedené v § 14 patrí peňažná náhrada vo výške Kčs 0,40 za 1 m2.

(2) Na žiadosť vyvlastneného môže mu byť za vyvlastnený pozemok priznaná náhrada v náhradnom pozemku toho istého druhu, ak ho má vyvlastňujúca organizácia k dispozícii.

§ 16

Vonkajšie úpravy

Za vonkajšie úpravy (dláždenie a pod.), na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia § 8, sa poskytne náhrada vo výške ceny materiálu získaného ich demoláciou po odpočítaní nákladov na demolačné práce.

Tretia hlava

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Náhrada za porasty

§ 17

Trvalé porasty

(1) Náhrada za ovocné stromy sa poskytne vo výške vypočítanej podľa tabuľky I., prílohy č. 6.

Náhrada za úžitkové stromy sa poskytne vo výške ceny vyťaženej drevnej hmoty.

Ak celková náhrada za ovocné a úžitkové stromy prevyšuje 40 000 Kčs, kráti sa časť náhrady prevyšujúca 40 000 Kčs o 50 %.

(2) Náhrada za viničné porasty včítane zariadenia viníc sa poskytne podľa tabuľky II., prílohy č. 6.

Ak celková náhrada za viničné porasty a zariadenia viníc prevyšuje 40 000 Kčs, kráti sa časť náhrady prevyšujúca 40 000 Kčs o 50 %.

(3) Náhrada za chmeľové porasty a zariadenie chmeľníc sa poskytne vo výške vypočítanej podľa tabuľky III., prílohy č. 6.

(4) Náhrada za lesné porasty sa poskytne vo výške vypočítanej podľa tabuľky IV., prílohy č. 6.

Drevná hmota z vyvlastnených lesných porastov patrí vyvlastniteľovi.

Ak celková náhrada za lesné porasty prevyšuje 40 000 Kčs, kráti sa časť náhrady prevyšujúca 40 000 Kčs o 50 %.

§ 18

Iné porasty

Za iné porasty na vyvlastňovanom pozemku, než uvedené v § 17, poskytne sa náhrada vo výške nákladov vynaložených na zasiatie alebo zasadenie, obrobenie a hnojenie.

§ 19

Náhrada niektorých nákladov

(1) Za odstránenie, prípadne za premiestnenie nevyvlastnených prenosných stavieb z vyvlastňovaného pozemku patrí náhrada vo výške primeraných a preukázateľne vynaložených nákladov; táto náhrada nepatrí, ak vlastník bol na základe zmluvy alebo úradného rozhodnutia povinný ich na svoj náklad odstrániť.

(2) Za presťahovanie zvrškov a iného hnuteľného majetku užívateľa vyvlastnenej stavby na miesto nového určenia sa poskytne náhrada vo výške primeraných a preukázateľne vynaložených nákladov.

§ 20

Predbežné užívanie nehnuteľností

(1) Za predbežné užívanie*) nehnuteľností vo vlastníctve občanov, pokiaľ ich neužívali socialistické organizácie, patrí náhrada vo výške 2,5 % ročne zo sumy, ktorá by za vyvlastňovanú nehnuteľnosť patrila.

(2) Celková náhrada za nehnuteľnosti sa neznižuje o náhradu za predbežné užívanie nehnuteľnosti.

§ 21

Poskytovanie vyšších náhrad (kúpnych cien)

(1) Ak náhrada za stavby v osobnom vlastníctve nestačí na získanie primeraného náhradného bytu v družstevnej bytovej výstavbe, okresný národný výbor môže v mimoriadnych prípadoch povoliť poskytnutie vyššej náhrady až do výšky členského podielu v stavebnom bytovom družstve.

(2) Ak stavba je v spoluvlastníctve, možno povoliť vyššiu náhradu len tomu spoluvlastníkovi, ktorý si potrebuje obstarať náhradný byt; v takomto prípade sa môže povoliť len do výšky zodpovedajúcej podielu tohto spoluvlastníka.

(3) Vyššia náhrada povolená podľa odseku 1 sa smie použiť len na zaplatenie členského podielu v stavebnom bytovom družstve. Orgán rozhodujúci o vyvlastnení vyčísli v rozhodnutí rozdiel, o ktorý je náhrada vyššia, a určí podmienku, že rozdiel musí byť vrátený, ak náhrada sa nepoužije na uvedený účel v lehote určenej týmto orgánom.

(4) Vyššiu náhradu organizácia poukáže do štátnej sporiteľne v obvode bydliska bývalého vlastníka stavby, ktorý prevzatie úhrady potvrdí a uloží ju na vinkulovanú vkladnú knižku s tým, že výplata tohto vkladu sa bude môcť použiť len so súhlasom organizácie. Organizácia dá súhlas na výplatu tohto vkladu len na zaplatenie členského podielu v stavebnom bytovom družstve.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia aj pri zmluvnom nadobúdaní stavieb v osobnom vlastníctve.

Tretia časť

POSTUP SOCIALISTICKÝCH ORGANIZÁCIÍ PRI UZAVIERANÍ ZMLÚV S OBČANMI A INÝMI NEŽ SOCIALISTICKÝMI ORGANIZÁCIAMI O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 22

(1) Socialistické organizácie pri zmluvnom nadobúdaní stavieb v osobnom vlastníctve a nehnuteľností v súkromnom vlastníctve, na ktoré sa vzťahuje táto vyhláška, sa môžu zaväzovať na vyššie odplaty ako poskytované pri vyvlastnení len v mimoriadnych, najmä sociálnych prípadoch a len so súhlasom okresného národného výboru.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj pri predajoch stavieb socialistickými organizáciami mimo obvyklého hospodárenia občanom do osobného vlastníctva.

(3) Socialistická organizácia môže tiež dojednať, že za stavbu v osobnom vlastníctve poskytne vlastníkovi namiesto peňažnej odplaty inú stavbu (a to i jej výstavbou), ktorá môže byť v osobnom vlastníctve, alebo stavebné prostriedky. Na náhradu v inej stavbe alebo na náhradu v stavebných prostriedkoch vlastník nemá právny nárok. Náhradná stavba sa ocení podľa § 12 ods. 1 a 2 a prípadné rozdiely sa vyrovnajú v peniazoch. Rovnako v peniazoch sa vyrovná rozdiel medzi odplatou za vykupovanú stavbu a cenou stavebných prostriedkov. Socialistická organizácia zabezpečí nezaplatený rozdiel na náhradnej stavbe zmluvou o obmedzení prevodu nehnuteľnosti podľa § 58 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

(4) Socialistická organizácia môže tiež dojednať, že za vykupovaný pozemok poskytne vlastníkovi namiesto peňažnej odplaty iný pozemok rovnakého druhu. Prípadné rozdiely v ocenení sa vyrovnajú v peniazoch.

(5) Ustanovenia § 19 až § 21 platia primerane. Rozdiel (§ 21 ods. 3) sa musí vyčísliť a povinnosť vrátiť ho sa určí v zmluve.

(6) Predpisy o správe národného majetku nie sú týmto dotknuté.


Štvrtá časť

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 23

Organizácie, ktoré získali stavby vyvlastnením alebo zmluvne za náhradu alebo za cenu podľa vyhlášky č. 73/1964 Zb. po 1. januári 1969, doplatia bývalému vlastníkovi stavby sumu vo výške rozdielu medzi touto náhradou (kúpnou cenou) a náhradou (kúpnou cenou) podľa tejto vyhlášky.

§ 24

Organizácie, ktoré právoplatným rozhodnutím o vyvlastnení získali predo dňom účinnosti tejto vyhlášky pozemok za náhradu v náhradnom pozemku, ktorý dosiaľ nebol poskytnutý, priznajú na žiadosť bývalého vlastníka peňažnú náhradu podľa § 15 ods. 1, ak finančný odbor príslušného okresného národného výboru potvrdí, že nemôže poskytnúť náhradný pozemok v tej istej obci. Organizácia upovedomí o poskytnutí peňažnej náhrady vyvlastňujúci orgán i finančný odbor okresného národného výboru.

§ 25

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1969 a od tohto dňa neplatí na území Slovenskej socialistickej republiky vyhláška č. 73/1964 Zb. o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností.

Predseda Slovenského cenového úradu:


Dr. Rendek v. r.

Minister financií:

Ing. Martinka v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 47/1969 Zb.

Zaradenie rodinných domčekov a obytných častí roľníckych usadlostí podľa kvality do 4 tried

triedaIIIIIIIV
1. murivotehlové masívnes dostatočnou izolačnou schopnosťou, zruby drevenérôzne murivo, kombinované i s drevomnepálená tehla, kameň
2. fasádaobložená i čiastočne, tvrdá omietkabrizolitová omietka, režné murivo lícovévápenná štuková omietka, striekaný brizolitvápenná štuková
3. strechaplochá plechová, asfaltová, dvojitá škridlicová, snopce, osovky, šamotová dlažba na terasáchplochá preskies, dvojité škridlice, terasy, cementové dlaždiceplochá lepenková, dvojité škridliceplochá jednoduchá lepenka, jednoduchá škridlicová
4. schodišteobložené, žula čiastočne leštená, zábradlie z nehrdzavejúcej oceležula neleštená, dobré terazzo, mäkké drevo stolársky spracovanéhoršia žula, terazzové stupne, pieskovec, mäkké drevobetón, drevo tesársky opracované bez podstupníc
5. izolácievodotesné, tepelné a proti hlukuvodotesnémúry proti zemnej vlhkostibez izolácií proti vlhkosti
6. zárubneoceľové, drevom obloženéoceľové a stolárske rámikyobíjanéhrubé
7. podlahyvlyskové, parketové, korok, linoleumbukové vlysypalubovédoskové
8. dlažbyšamotové, linoleum, gumaxylolit, terazzocement, dlaždicetehly alebo mlat
9. vykurovanieradiátormi na vodu, teplovzdušné komôrkyamerická alebo dobrá kachľová peckachľová jednoduchá alebo železná pecobyčajná pec, bubienky, pec
10. kuchyňaelektrický alebo plynový sporák, dres na teplú a studenú vodukachľové alebo smaltované sporáky - dres na studenú vodukachľové jednorúrové sporáky, výlevkatehlové sporáky
11. príprava teplej vodyteplá voda z karmy, boilera pre kuchyňu i kúpeľňuteplá voda z karmy len v kúpeľnikúpeľňová pec na uhliebez prípravy teplej vody
12. kúpeľňaobložená vaňa 150 cm, úmývadlo a bidet - šamotová dlažbavoľne stojaca vaňa smaltovaná, len čiastočne obkladačky, terazzová dlažbaplechová vaňa zinková, betónová dlažba, olejový náter stien -
13. záchodsplachovací, obložený, šamotová dlažbasplachovací, šamotová dlažba. terazzo bez obkladusplachovací, betónová dlažbanesplachovací
14. vodateplá a studená v kúpeľni, kuchyniteplá v kúpeľni - zdroj plynový, elektrickýteplá z kúpeľňovej pece na uhlie -
15. elektrická inštaláciamoderné zásuvky, zvončeky, elektromer mimo bytuv rúrkachnavrchuprovizórne
16. oknádvojitédvojité alebo zdvojenézdvojenéjednoduché
17. dverepreglejkované, zámky s vložkami alebo dózicképreglejkované a náplňové s obyčajnými zámkamináplňové s obyčajnými zámkamináplňové, visiace zámky, závlačky
18. práčovňav dome s práčkou, kotlom, koryto, stôl, vykurovaniev dome, malý kotolv dome bez kotla-
19. sušiareňvykurovaná alebo povalanevykurovaná alebo povalapovala-
20. pivnicana palivo alebo v dome skladsklad v domepivnica alebo kôlnička mimo objektumimo objektu
21. vstavaná garážvykurovaná s elektrickým osvetlenímelektricky osvetlenájednoduchá -

O zaradení do určitej triedy I až IV rozhodne to, či aspoň na dve tretiny otázok sa odpovie kladne.

Ak nemožno pri zatriedení stavby dosiahnuť dve tretiny kladných odpovedí pri žiadnej triede, určí sa príslušná trieda týmto spôsobom:

1. Ak je súčet kvalitatívnych znakov I. a II. triedy pri stavbe väčší alebo sa rovná dvom tretinám z celkového počtu znakov, zaradí sa stavba do II. triedy.

2. V ostatných prípadoch:

a) každý znak docielený v I. triede sa násobí jedným bodom, v II. triede dvoma bodmi, v III. triede tromi bodmi a v IV. triede štyrmi bodmi;

b) súčet všetkých bodov sa delí počtom všetkých zodpovedaných znakov (Vynechané znaky sa neberú do úvahy. Za vynechaný znak sa môže považovať len taký znak, ktorý pri danej stavbe nie je objektívne možný.);

c) pri výsledku

1,33 alebo nižšom zaradí sa stavba do I. triedy

1,34 až 2,33 zaradí sa stavba do II. triedy

2,34 až 3,33 zaradí sa stavba do III. triedy

3,34 až 4,00 zaradí sa stavba do IV. triedy.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 47/1969 Zb.

Zaradenie rekreačných chát podľa kvality do 3 tried

triedaIIIIII
murované alebo zrubové chaty na kamennej podmurovke, s vodovodom, kanalizáciou a elektroinštaláciouľahké murované alebo montované drevené chaty na podmurovke alebo pilotách s elektroinštalácioujednoduché drevené chaty na pilotách alebo stĺpikoch
Obvodové murivomurované z tehál alebo tvárnic na minimálnu hrúbku 30 cm alebo zrubové z dreva o hrúbke 16 cmmontované z prefabrikátových dosiek s tepelnou izoláciou alebo dvojité steny obíjané na kostru o hrúbke steny 6 - 10 cmobíjané na kostru len z jednej strany, s vnútorným vylepením alebo vybitím o hrúbke steny 2 - 4 cm
Strechaodborne krytá eternitom alebo plechom na debneniekrytá dvojitou lepenkou s 3 asfaltovými nátermikrytá jednoduchou lepenkou
Priečeliesokel z prírodného kameňa, čisto škárovaný, obvodové murivo omietané alebo škárované, zrubové steny čisto upravené a vypracovanébetónový sokel, murivo hrubo omietané, drevené steny napustené a natretévonkajšie steny z nehoblovaných dosiek alebo krajín
Schodištemurované alebo drevené o maximálnom stúpaní 1/1,15murované alebo drevené o vyššom stúpaní-
Náteryolejové s povrchom z emailujednoduché olejové náterynapustenie impregnáciou
Izoláciadokonalá izolácia proti zemnej vlhkosti, izolácia tepelná v hodnote muriva 45 cm, izolácia proti hluku v polovičnej hodnote normy (v hodnote muriva 15 cm)jednoduchá izolácia proti zemnej vlhkosti, izolácia tepelná v hodnote muriva 22 cmčiastočná izolácia proti zemnej vlhkosti
Podlahylinoleum, guma, vlysky, šamotová dlažba, kamenná dlažba na podkladepalubovky, terazzodoskové, betónové
Kúrenieetážové vodné nevzdušné, elektrické, plynovékachľovými pecami, krbmi, veľmi dobrými pecamimalými liatinovými alebo plechovými pecami
Kuchyňaplynový alebo elektrický sporákuhľový kuchynský sporák, murovaná kuchynská pecplechový sporáčik (bubienok)
Kúpeľnas vaňou alebo sprchou so studenou a teplou vodouumývadlo alebo sprcha so studenou vodou-
Záchodsplachovací v budovesuchý v budove alebo mimospoločný
Vodazavedená do budovy v kúpeľni a kuchyni, zariadenie na ohrievanie vody elektricky, plynom alebo pecouzavedená do budovyvonkajší hydrant alebo studňa
Kanalizáciasplašky odvádzané kanalizáciou do septikovsplašky odvádzané kanalizáciou z budovy a vypustené do terénubez kanalizácie
Elektrinaurobená inštalácia elektriny pre osvetlenie, so zásuvkami na pripojenie spotrebičovelektroinštalácia pre osvetlenie-
Oknádvojité, sčasti s okenicami alebo mrežamijednoduché s okenicami alebo zdvojenéjednoduché
Dverevstupné zrubové alebo masívne, z tvrdého dreva, s patentnou zámkou, vnútorné preglejkovanévstupné masívne z mäkkého dreva, vnútorné náplňovévstupné i vnútorné jednoduché, obíjané
Pivnicana palivo a potraviny, pod celou budovoupivnička pod časťou budovy-

O zaradení do určitej triedy I až III rozhodne to, či sa aspoň na dve tretiny otázok odpovie kladne. V nejasných prípadoch sa postupuje spôsobom uvedeným v poznámke k prílohe č. 1.

Príloha č. 3 vyhlášky č. 47/1969 Zb.

Zaradenie garáží podľa kvality do 3 tried

I. trieda:

Murované garáže so železobetónovým stropom, tepelne izolované, s oceľovými vrátami, s izoláciou proti zemnej vlhkosti, s elektrickým osvetlením a motorovou zásuvkou, s prívodom vody, s kanalizáciou, s umývacou doskou pred garážou.

II. trieda:

Ľahké murované garáže s nespalným stropom, roletou alebo garáže s oceľovou konštrukciou krytou plechmi, s čiastočnou tepelnou izoláciou, s plechovými vrátami alebo roletou, s elektrickým osvetlením, záchytkou. Vodovodný kohútik je prístupný vo vzdialenosti do 20 m.

III. trieda:

Jednoduché garáže s oceľovou kostrou krytou plechom, s plechovými vrátami alebo roletou, bez tepelnej izolácie s betónovou podlahou, bez základov.

triedaIIIIII
Múrymurované v hrúbke zodpovedajúcej tepelnej izolácii 45 cmmurované alebo plechové s tepelnou izoláciou muriva 22 cmplechové alebo eternitové na nespalnej kostre
Strechatehlobetónová s tepelnou izoláciou, krytie plechom alebo lepenkou so žľabmi a odkvapmiželezobetónová krytá lepenkouplechová alebo eternitová
Priečelieomietnutie šľachtenou omietkou, oplechovaniejednoducho omietnuté -
Náteryzákladný a dvojnásobný olejový náterdvojnásobný náterzákladný náter
Izoláciemurivo izolované plne proti zemnej vlhkostimurivo jednoducho izolované proti zemnej vlhkosti-
Podlahabetónová s poterom, dlažba cementová, dlaždicehrubá betónová dlažba-
Vykurovanietemperované alebo zariadenie na ohrievanie motora --
Vodazavedená do garáže alebo hydrant pri umývacej doskekohútik do 20 m-
Elektrinaelektrické osvetlenie garáže, priestoru pred garážou - zásuvka pre motorový prúdelektrické osvetlenie-
Kanalizáciagaráž alebo umývacia doska kanalizovanáv garáži zberná záchytka-
Dvereoceľové s patentnou zámkou a tepelnou izoláciouplechové so zámkou plechové alebo roleta

O zaradení do určitej triedy I až III rozhodne to, či sa aspoň na dve tretiny otázok odpovie kladne. V nejasných prípadoch sa postupuje spôsobom uvedeným v poznámke k prílohe č. 1.

Príloha č. 4 vyhlášky č. 47/1969 Zb.

Zaradenie plotov podľa kvality do 4 tried

I. trieda:

Ploty murované z kameňa alebo tehál, najmenej 30 cm hrubé a 180 cm vysoké, na základoch z betónového alebo kamenného muriva, plné alebo prelamované, s vrátami a vrátkami z plného dreva alebo z kovových profilov a plechov.

II. trieda:

Ploty murované ako predchádzajúce, ale tenšie ako 30 cm a nižšie ako 180 cm, ploty vytvárané podmurovkou tehlovou, kamennou alebo betónovou, murovanými, betónovými alebo oceľovými stĺpikmi a rámami z oceľových profilov, potiahnuté pletivom alebo drevenými rámami, vyplnené latami, s vrátami a vrátkami vyhotovenými rovnakým spôsobom.

III. trieda:

Ploty bez podmurovky, so stĺpikmi betónovými, murovanými alebo oceľovými, medzi stĺpikmi upevnené pletivo bez rámu alebo latky na zvlakoch o výške najmenej 150 cm, s vrátami a vrátkami rovnakým spôsobom vyhotovenými.

IV. trieda:

Ploty pozostávajúce z drevených stĺpikov, zvlakov a plotoviek najmenej 150 cm vysokých, s vrátami a vrátkami z dosiek tesársky spracovaných.

triedaIIIIIIIV
Základy kamenné alebo betónové murivo po celej dĺžke plotakamenné alebo betónové murivo po celej dĺžke plotalen okolo stĺpika-
Podmurovka-murovaná z tehál alebo kameňa, betónovábez podmurovky-
Plottehlový, kamenný alebo betónový múr, aspoň 30 cm hrubý, s krycou kamennou, tehlovou alebo betónovou doskou a 180 cm vysokýtehlové, kamenné oceľové alebo betónové stĺpiky s vloženými rámami z oceľových profilov, potiahnuté pletivom alebo drevenými rámami z hobľovaného reziva s výplňou z hobľovaných latiekbetónové alebo oceľové stĺpiky s napätým pletivom alebo zvlakmi a plotovky z hobľovaného rezivaguľaté drevené stĺpiky, pologuľaté zvlaky a plotovky
Vráta a vrátkaz oceľových profilovz rámov z oceľových profilov, s výplňou drôtovým pletivomz hobľovaného reziva stolársky vyhotovenéz guľatiny alebo nehobľovaného reziva, tesársky vyhotovené
Povrch murivaomietaný alebo škárovanýomietaný alebo škárovaný--
Povrch oceľ alebo drevotrojnásobný olejový náterdvojnásobný olejový náterdvojnásobný olejový náternapustené
Najmenšia výška plota180 cm150 cm150 cm150 cm

O zaradení do určitej kategórie I až IV rozhodne to, či sa aspoň na dve tretiny otázok odpovie kladne. V nejasných prípadoch sa postupuje spôsobom uvedeným v poznámke k prílohe č. 1.

Príloha č. 5 vyhlášky č. 47/1969 Zb.

Zaradenie drobných a poľnohospodárskych stavieb podľa kvality do 3 tried

I. trieda:

Murované budovy z tehlového muriva 45 cm alebo kamenného 60 cm, s nespalným stropom klenutým do oceľových nosníkov alebo železobetónové s povalovým priestorom vyhotoveným ako senník alebo sýpka, s tvrdou krytinou, elektrickým osvetlením, prívodom vody, kanalizáciou.

II. trieda:

Ľahko murované, hrazdené alebo zrubové budovy s drevenými stropmi, s tvrdou krytinou, s povalovým priestorom.

III. trieda:

Sčasti otvorené budovy na stĺpikoch alebo murované budovy so spalnou krytinou, v jednoduchom vybavení.

triedaIIIIII
1. murivo tehlové 45 cm tehlové, kamenné, betónové, hrázdené, drevené zrubové sčasti murované, sčasti na stĺpikoch, pobitých doskami
kamenné 60 cm
2. stropy klenuté, železobetónové drevené trámové, kryté fošňami z guliačov, povalové, doskové
3. strechana krove s povalovým priestorom, krytá eternitomna krove s povalovým priestorom, krytá škridlicamikrytá lepenkou, snopcami, šindľom
4. izoláciaasfaltová proti vlhkosti - -
5. dlažbytehlové teplébetónové kamennéz guliačov, hliny
6. vodovodúplná inštalácia vody na napájanie s nádržkou alebo automatickou vodárňouvodovodný kohútik -
7. kanalizáciakrytá kanalizácia močovej záchytkypovrchový odtok do močovej záchytky-
8. osvetlenieúplné elektrické osvetlenieelektrické osvetlenie-
9. oknápriame osvetlenie otváracími oknamipriame osvetlenie-
10. dverepriamy vstup, dvojité dverepriamy vstup-
11. povalový priestorsýpka prístupná schodmisenník-
12. príslušenstvobetónová alebo murovaná močová záchytka, krytá, hnojisko dláždené alebo betónové, zariadenie pre odvoz hnoja, zariadenie pre dovoz krmiva a stelivamočová záchytka, hnojisko hnojisko

O zaradení do určitej triedy I až III rozhodne to, či sa aspoň na dve tretiny otázok odpovie kladne. V nejasných prípadoch sa postupuje spôsobom uvedeným v poznámke k prílohe č. 1.

Príloha č. 6 vyhlášky č. 47/1969 Zb.

Trvalé porasty

I. Ovocné stromy

DruhTvarPo Hodnota za jeden kus od vysadenia do plodnosti v rokochV dobe plodnosti sa hodnota znižuje ročne o
vysad.123456789101112
v Kčs%Kčs
Jablone VK, PK698295108121134147160174185203 2,24,50
aŠK, Z
hrušky 5053586470778491 3,33,-
2931343740 5,02,-
Čerešne 718293104115126137148160 2,74,30
Višne 576267727782 3,32,70
Slivky 4447525864707782 3,63,-
Marhule 5658616467707376 7,96,-
Broskyne 5658616467 6,64,-
Orechy 80838893981031081131181231281331382,23,-
Egrešker12131415 8,31,20
stromček22242628 8,32,30
Ríbezleker12131415 8,31,20
stromček22242628 8,32,30

Náhrada sa znižuje až o polovicu pri stromoch a kroch neakostných odrôd, neošetrovaných, neúmerne slabého vzrastu alebo čiastočne poškodených.

II. Viničné porasty vrátane zariadenia viníc

DruhTvarPo vys. Hodnota za jeden kus od vysadenia do plodnosti v rokochV dobe plodnosti sa hodnota znižuje ročne o
1234567
v Kčs%Kčs
Vinič hroznorodý - štepenývedenie na hlavu17212529333741454,32,-
vedenie str. a vysoké22303744526068754,33,20
Vinič hroznorodý pravokorenvedenie na hlavu15192326293337404,31,70
vedenie str. a vysoké20283542495663704,33,-

III. Chmeľové porasty a zariadenia chmeľníc

Náhrada v Kčs za 1 m2
chmeľový porastzariadenie chmeľnícspolu
Novozaložená chmeľnica (novovysadený porast a nové zariadenie z drevených stĺpov a drôtov)2,204,506,70
Zrážka za každý rok veku chmeľnice0,0880,2250,313

IV. Lesné porasty

Veková trieda, resp. vek porastovNáhrada za 1 ha vyvlastneného lesného porastu vrátane škody z ťažby nedospelých porastov v Kčs
bonitná trieda (stupeň)
IIIIIIIVV
rokov13579
1 - 2016 70013 40011 1008 3006 300
21 - 4025 00020 10015 50011 5007 700
41 - 6030 00024 00018 40013 3008 400
61 - 8033 60027 00020 50014 5008 800
81 - 10036 40029 00022 20015 5009 100
nad 10037 80030 30023 00016 0009 200

Údaje tabuľky platia pre porasty s prevažne ihličnatými drevinami; ak prevládajú v poraste listnaté dreviny, znížia sa hodnoty o 10 %. Náhrada uvedená v tabuľke platí pre plné zakmenenie porastu (1,0); pri nižšom zakmenení sa zníži náhrada v pomere ku skutočnému zakmeneniu.

Hodnoty pre bonitné stupne 2, 4, 6 a 8 sa odvodia interpoláciou.

Poznámky pod čiarou

*) § 128 Občianskeho zákonníka.

**) § 1 zákona č. 111/1950 Zb. o hospodárení s niektorými miestnosťami.

*) § 198 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

*) Pre výpočet obstavaného priestoru platí ČSN 73 4055 „Výpočetobstavaného priestoru pozemných stavebných objektov" v znení ČSN 73 4301.

**) § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 236/1959 Ú. v. o opatreniach týkajúcich sa súkromného domového majetku.

***) § 4 ods. 4 vyhlášky č. 97/1966 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

*) § 49 vyhlášky č. 144/1959 Ú. v., ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku.