Zákon č. 157/1969 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/1961 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania.

Čiastka 48/1969
Platnosť od 23.12.1969 do30.11.1991
Účinnosť od 01.01.1970 do30.11.1991
Zrušený 412/1991 Zb.

157

ZÁKON

z 18. decembra 1969,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/1961 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok 1

Zákon č. 142/1961 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťajú v prvej vete slová „Československej socialistickej republiky“.

2. Paragraf 3 ods. 1 znie:

(1) Kárne konanie vykonávajú kárne senáty krajských súdov, najvyšších súdov republík a Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky.“

3. Paragraf 5 ods. 2 znie:

(2) Kárne konanie proti sudcom krajských súdov a najvyšších súdov republík vykonáva kárny senát príslušného najvyššieho súdu republiky.“

4. V § 5 sa pripája odsek 3 tohto znenia:

(3) Kárne konanie proti sudcom Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky vykonáva kárny senát tohto súdu.“

5. Paragraf 6 ods. 1 znie:

(1) Kárne konanie sa začína na návrh

a) predsedu Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky proti ktorémukoľvek sudcovi tohto súdu,

b) ministra spravodlivosti proti ktorémukoľvek sudcovi súdov príslušnej republiky,

c) predsedu najvyššieho súdu republiky proti ktorémukoľvek sudcovi najvyššieho súdu republiky,

d) predsedu krajského súdu proti ktorémukoľvek sudcovi príslušného krajského súdu alebo okresného súdu v jeho obvode,

e) predsedu okresného súdu proti ktorémukoľvek sudcovi príslušného okresného súdu.“

6. Paragraf 9 znie:

㤠9

O začatí kárneho konania a čase prejednania veci pred kárnym senátom upovedomí predseda súdu, na ktorom sa vykonáva kárne konanie proti niektorému sudcovi súdov republiky, ministerstvo spravodlivosti príslušnej republiky.“

7. Paragraf 14 znie:

㤠14

Rozhodnutie kárneho senátu sa doručí sudcovi, proti ktorému sa kárne konanie vedie, orgánu, ktorý začatie kárneho konania navrhol, a ak ide o sudcu niektorého súdu republiky, aj ministerstvu spravodlivosti príslušnej republiky.“

8. V § 15 ods. 1 druhá veta znie:

„O odvolaní, ktoré má odkladný účinok, rozhoduje kárny senát najvyššieho súdu republiky.“

9. Paragraf 15 ods. 4 znie:

(4) Proti rozhodnutiu kárneho senátu najvyššieho súdu republiky a kárneho senátu Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky nemožno podať opravný prostriedok.“

10. V § 17 písm. b) znie:

b) uložilo opatrenie v konaní pred národným výborom alebo iným štátnym orgánom preto, že sa dopustil priestupku.“

11. V § 18 prvá veta znie:

„Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na sudcov vojenských súdov a na vojenských sudcov Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky.“

12. Za § 18 sa vkladá § 18a tohto znenia:

㤠18a

Pokiaľ nie je v tomto zákone ustanovené niečo iné, použijú sa v kárnom konaní primerane ustanovenia Trestného poriadku.“


Článok 2

(1) Do dňa, ktorým budú zriadené najvyššie súdy republík a Najvyšší súd Československej socialistickej republiky, vykonáva ich pôsobnosť v kárnych veciach Najvyšší súd podľa doterajších ustanovení.

(2) Kárne konanie sa nevykoná proti sudcovi, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona právoplatne uložené pre ten istý čin opatrenie v konaní pred miestnym ľudovým súdom preto, že sa dopustil previnenia.

Článok 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.