70

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 10. júna 1969

o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len Najvyšší kontrolný úrad) ako kontrolný orgán Slovenskej národnej rady.

Prvá časť

Postavenie a pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu

§ 2

(1) Najvyšší kontrolný úrad vykonáva svoju činnosť v rámci kontrolnej pôsobnosti Slovenskej národnej rady.

(2) Za svoju činnosť zodpovedá Slovenskej národnej rade.

(3) Je nezávislý od výkonných orgánov Slovenskej socialistickej republiky.

§ 3

(1) Do pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu patrí:

a) preverovať tvorbu a použitie prostriedkov štátneho rozpočtu republiky,

b) preverovať štátny záverečný účet republiky a predkladať Slovenskej národnej rade stanovisko k štátnemu záverečnému účtu republiky,

c) kontrolovať hospodárenie s hmotnými a ostatnými prostriedkami republiky, vrátane finančných a hmotných rezerv, úverov a štátneho dlhu republiky,

d) kontrolovať stav a úroveň vybavovania sťažností, oznámení a podnetov občanov a závažnejšie z nich vyšetrovať.

(2) Najvyšší kontrolný úrad podľa požiadaviek Slovenskej národnej rady

a) zisťuje, ako sa plnia jej zákony a uznesenia; zisťuje, ako sa plnia zákony Federálneho zhromaždenia a medzinárodné zmluvy, pokiaľ ich vykonávajú orgány Slovenskej socialistickej republiky,

b) preveruje plnenie vybratých úloh strednodobého národohospodárskeho plánu,

c) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Slovenská národná rada alebo jej predsedníctvo.

§ 4

Najvyšší kontrolný úrad ďalej zabezpečuje:

a) zverejňovanie stanoviska k štátnemu záverečnému účtu republiky,

b) zovšeobecňovanie a využívanie poznatkov o formách a metódach kontroly,

c) výskum v odbore kontroly,

d) rozvíjanie medzinárodných stykov v odbore kontroly, a to v spolupráci s kontrolným orgánom Federálneho zhromaždenia.

§ 5

(1) Najvyšší kontrolný úrad je oprávnený vykonávať kontrolu v ústredných orgánoch štátnej správy republiky a podľa potreby v ich podriadených orgánoch a organizáciách a na národných výboroch; v družstevných a spoločenských organizáciách v rozsahu ich vzťahov k štátnemu rozpočtu republiky.

(2) Pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu sa nevzťahuje na činnosť súdov, orgánov štátnej arbitráže, prokuratúr a štátnych notárstiev s výnimkou ich hospodárenia.

Druhá časť

Organizácia Najvyššieho kontrolného úradu

§ 6

(1) Najvyšší kontrolný úrad sa skladá z predsedu, podpredsedov, kontrolnej rady a pracovníkov.

(2) Počet podpredsedov a členov kontrolnej rady určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 7

(1) Predseda Najvyššieho kontrolného úradu:

a) riadi Najvyšší kontrolný úrad, zastupuje ho navonok a zodpovedá za jeho činnosť Slovenskej národnej rade,

b) predkladá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady návrhy plánov činnosti Najvyššieho kontrolného úradu a správy o výsledku jeho kontrolnej činnosti,

c) má právo zúčastňovať sa na schôdzkach Slovenskej národnej rady, jej orgánov, vlády republiky a národných výborov. Ak požiada o slovo, udelí sa mu.

(2) Predsedu zastupujú podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu.

§ 8

(1) Predsedu volí tajným hlasovaním Slovenská národná rada na návrh svojho predsedníctva, a to na čas, ktorý sa zhoduje s jej volebným obdobím.

(2) Predseda skladá do rúk predsedu Slovenskej národnej rady tento sľub: „Sľubujem na svoju česť, že budem zverenú funkciu vykonávať svedomite, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi Československej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a dôsledne chrániť záujmy ľudu.“

(3) Predseda zotrváva vo svojej funkcii až do uskutočnenia novej voľby; z funkcie ho môže odvolať Slovenská národná rada.

§ 9

(1) Podpredsedov vymenúva a odvoláva na návrh predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(2) Podpredsedovia zotrvávajú vo svojich funkciách až do nového vymenovania.

§ 10

Platové náležitosti za výkon funkcie predsedu a podpredsedov určuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 11

(1) Kontrolná rada (ďalej len rada) je poradným orgánom predsedu.

(2) Rada prerokúva najmä:

a) návrhy plánov činnosti Najvyššieho kontrolného úradu,

b) stanovisko k štátnemu záverečnému účtu republiky,

c) správy o činnosti Najvyššieho kontrolného úradu,

d) výsledky závažnejších kontrolných akcií.

(3) Zasadnutia rady zvoláva a vedie predseda.

(4) Spôsob rokovania rady upraví rokovací poriadok, ktorý vydá predseda.

§ 12

(1) Členov rady vymenúva a odvoláva na návrh predsedu Najvyššieho kontrolného úradu z popredných odborníkov teórie a praxe Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(2) Člen rady nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch, ktoré mu vyplývajú z pracovného alebo obdobného pomeru.

(3) Organizácia, s ktorou je člen rady v pracovnom alebo obdobnom pomere, je povinná umožniť mu výkon funkcie a poskytnúť mu za tým účelom potrebné pracovné voľno. Náhradu ušlého zárobku, cestovných a iných výdavkov poskytuje členom rady Najvyšší kontrolný úrad podľa všeobecných predpisov.

§ 13

Platové pomery a iné náležitosti pracovníkov Najvyššieho kontrolného úradu sa spravujú všeobecnými predpismi pre pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy. Mzdovú sústavu pracovníkov určuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu.

Tretia časť

Povinnosti a oprávnenia Najvyššieho kontrolného úradu

Súčinnosť kontrolovaných orgánov a organizácií

§ 14

Najvyšší kontrolný úrad je povinný

a) zameriavať kontrolnú činnosť tak, aby jej výsledky pomáhaliSlovenskej národnej rade plniť ústavné funkcie,

b) postupovať pri kontrole tak, aby sa zabezpečila pravdivosť, úplnosť a preukázateľnosť kontrolných výsledkov, odhalili príčiny závad a zistila osobná zodpovednosť,

c) prerokovať výsledky kontroly s pracovníkmi zodpovednými za vznik a trvanie zistených závad, vyžiadať si ich vysvetlenie a preveriť ich prípadné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti výsledkov kontroly,

d) prerokovať výsledky kontroly s vedúcimi kontrolovaných orgánov a organizácií, prípadne s vedúcimi ich nadriadených orgánov.

§ 15

(1) Najvyšší kontrolný úrad je oprávnený na všetky úkony potrebné na vykonanie kontroly, najmä požadovať od kontrolovaných orgánov a organizácií:

a) aby mu umožnili vstup do všetkých objektov a zariadení,

b) aby predložili v určených lehotách potrebné podklady, materiály, účtovné a iné písomnosti bez ohľadu na stupeň utajenia a podali pravdivé a úplné písomné a ústne informácie k zisťovaným skutočnostiam, ako aj vysvetlenie o príčinách zistených závad.

(2) Na plnenie úloh môže Najvyšší kontrolný úrad požadovať od ústredných orgánov štátnej správy a národných výborov výsledky nimi vykonaných previerok, revízií a rozborov, priberať znalcov alebo iných odborníkov, vyžadovať znalecké posudky a spolupracovať s vedeckými ústavmi, vysokými školami a inými inštitúciami. Znalci a iní odborníci majú v rozsahu daného poverenia práva a povinnosti v zmysle ustanovení odseku 1 písm. a), b), ako aj ustanovení § 14.

§ 16

(1) Kontrolované i dožiadané orgány a organizácie, ich funkcionári a pracovníci sú povinní utvoriť Najvyššiemu kontrolnému úradu podmienky na výkon kontrolnej činnosti a poskytovať mu žiadanú pomoc.

(2) Funkcionári a vedúci pracovníci kontrolovaných orgánov a organizácií sú povinní na žiadosť Najvyššieho kontrolného úradu prísť na prerokovanie výsledkov kontroly.

(3) Kontrolované orgány a organizácie sú povinné odstraňovať zistené závady a ich príčiny bez prieťahu a o výsledku vykonaných opatrení podať Najvyššiemu kontrolnému úradu v určenej lehote písomnú správu.

(4) Ak kontrolované orgány a organizácie zistené závady bez prieťahov neodstránia alebo nepodajú v určenej lehote Najvyššiemu kontrolnému úradu písomnú správu (odsek 3), Najvyšší kontrolný úrad upovedomí o tom vecne príslušný orgán alebo Slovenskú národnú radu.

§ 17

(1) Osobám, ktoré v určenej lehote neutvoria podmienky na výkon kontroly alebo neposkytnú na požiadanie súčinnosť [§ 15 ods. 1 písm. a), b)], môže Najvyšší kontrolný úrad uložiť poriadkovú pokutu do 1 000 Kčs. Poriadkovú pokutu možno opätovne uložiť, ak nebola povinnosť splnená ani v nanovo určenej lehote.

(2) Pre konanie o uložení poriadkovej pokuty platia ustanovenia zákona o správnom konaní.

(3) Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu republiky.


Štvrtá časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18

Predseda, podpredsedovia, členovia rady a pracovníci sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorom sa dozvedia pri svojej činnosti. Povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení funkcie (pracovného pomeru). O pozbavení tejto povinnosti rozhoduje predseda; ak ide o pozbavenie tejto povinnosti u predsedu, rozhoduje o tom Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 19

(1) Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady sa zrušuje.

(2) Prostriedky určené plánom a rozpočtom pre Komisiu ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady pripadajú Najvyššiemu kontrolnému úradu, ktorý preberá aj jej majetkové práva a povinnosti.

§ 20

Vláda Slovenskej socialistickej republiky ustanoví, ktorý orgán štátnej správy bude preskúmavať rozhodnutia Komisie ľudovej kontroly hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, Komisie ľudovej kontroly Mestského národného výboru v Košiciach a komisií ľudovej kontroly okresných národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou, vydané podľa § 22 a § 24 zákona č. 70/1967 Zb. o komisiách ľudovej kontroly.

§ 21

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1967 Zb. o Komisii ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady a z ustanovení zákona č. 70/1967 Zb. o komisiách ľudovej kontroly v znení zákona č. 85/1968 Zb.

a) ustanovenia tretej časti zákona,

b) ustanovenia prvej a šiestej časti a ustanovenia § 32 zákona, vzťahujúce sa na Komisiu ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady.

§ 22

Zrušuje sa ustanovenie § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.

§ 23

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.