Rozhodnutie č. 52/1969 Zb.Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii

Čiastka 19/1969
Platnosť od 31.05.1969
Účinnosť od 15.06.1969

52

Rozhodnutie

prezidenta republiky

o amnestii

Používajúc právo dané mi Ústavou Československej socialistickej republiky udeľujem v záujme uľahčenia návratu do vlasti československým občanom, ktorí bez povolenia opustili územie Československej socialistickej republiky alebo bez povolenia československých úradov zostali v cudzine, podľa článku 61 ods. 1 písm. j) ústavného zákona o československej federácii z 27. októbra 1968 č. 143/1968 Zb. túto

amnestiu:

Článok I

(1) Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody a tresty nápravného opatrenia, prípadne ich zvyšky právoplatne uložené predo dňom tohto rozhodnutia súdom za trestný čin opustenia republiky podľa § 109 ods. 1, 2 Trestného zákona, ktorý bol spáchaný v čase od 9. mája 1968, a za trestný čin spáchaný v tom istom čase, podstatou ktorého je konanie, ktoré má povahu trestnej súčinnosti na trestný čin opustenia republiky.

(2) Tresty odňatia slobody podmienečne odložené a tresty nápravného opatrenia uložené za trestné činy uvedené v odseku 1 odpúšťam s účinkom, že sa na páchateľa dňom tohto rozhodnutia hľadí, ako by odsúdený nebol; ak je tu iný nevykonaný trest, uložený za uvedené trestné činy, nastane tento účinok až dňom výkonu tohto trestu.

Článok II

Z úhrnných a súhrnných trestov uložených jednak za trestné činy uvedené v článku I ods. 1, jednak za zbiehajúce sa iné trestné činy, odpustí sa neodpykaný trest, jeho časť alebo zvyšok rovnajúci sa hornej hranici trestu ustanoveného v zákone za trestný čin uvedený v článku I ods. 1. Ak nepresahuje nevykonaný trest alebo jeho zvyšok túto hranicu, odpustí sa celý.

Článok III

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa už začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie pre trestné činy uvedené v článku I ods. 1 spáchané predo dňom tohto rozhodnutia.

Článok IV

Ak sa zdržiava páchateľ trestných činov uvedených v článku I ods. 1 v cudzine, toto rozhodnutie o amnestii sa na neho vzťahuje len vtedy, ak sa do 15. septembra 1969 vráti na územie republiky alebo v tejto lehote si pobyt v cudzine dá do súladu s príslušnými československými zákonmi.

V Prahe 27. mája 1969

Ludvík Svoboda