Vyhláška č. 28/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysoké školy

(v znení č. 22/1970 Zb.)

Čiastka 10/1969
Platnosť od 15.04.1969 do28.12.1975
Účinnosť od 24.03.1970 do28.12.1975
Zrušený 164/1975 Zb.

28

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 21. marca 1969

o prijímaní na štúdium na vysoké školy

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


Časť I

Prijímanie na riadne štúdium

A

Denné štúdium

§ 1

Všeobecné podmienky prijatia

Na riadne štúdium na vysoké školy sa prijímajú v súlade s potrebami spoločnosti uchádzači, ktorí majú úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a prešli úspešne prijímacím konaním na vysokej škole; na vysokých školách umeleckého smeru môže dekan výnimočne upustiť od požiadavky úplného stredného vzdelania, ak ide o uchádzača, ktorý preukázal mimoriadne umelecké nadanie a dovŕšil 18. rok veku.

§ 2

Podávanie a zasielanie prihlášok vysokým školám

(1) Na prijatie na vysokú školu v bežnom školskom roku môže uchádzač podať len jednu prihlášku, v ktorej uvedie zvolený študijný odbor, príslušnú fakultu a vysokú školu.

(2) Prihlášky na štúdium na vysokej škole podávajú žiaci škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie na predpísaných tlačivách riaditeľom škôl do 31. marca, na vysoké školy umeleckého smeru do 31. decembra predchádzajúceho roka. Riaditelia škôl ich zasielajú dekanátom najneskôr do 15. apríla, na vysoké školy umeleckého smeru najneskôr do 15. januára. Ostatní uchádzači zasielajú prihlášky priamo dekanátom najneskôr do 15. apríla, na vysoké školy umeleckého smeru do 15. januára.

(3) K prihláške musí uchádzač pripojiť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium s prihliadnutím na osobitné požiadavky jednotlivých odborov a na výkon povolania, pre ktoré týmto štúdiom získa kvalifikáciu. Uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou predložia lekárske potvrdenie okresnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

(4) Ak má prihláška formálne nedostatky, vyzve dekanát uchádzača, aby ich v primeranej lehote odstránil. Po uplynutí určenej lehoty alebo ak prihláška nezodpovedá podmienkam určeným v predchádzajúcich ustanoveniach, môže dekan prihlášku odmietnuť.

§ 3

Spôsoby prijímania na vysoké školy

(1) Pri prijímaní uchádzačov na štúdium možno postupovať tak:

a) že sa prijmú všetci uchádzači, ktorí maturitným vysvedčením preukážu ukončené úplné stredné vzdelanie, alebo tak

b) že sa výsledky štúdia dosiahnutého na škole poskytujúcej úplné stredné vzdelanie zhodnotia spolu s výsledkami prijímacej skúšky, ktorú vykoná každý uchádzač, alebo tak

c) že sa prijmú bez prijímacej skúšky tí uchádzači, ktorí preukážu maturitným vysvedčením, výsledkami dosiahnutými na matematických alebo fyzikálnych olympiádach, prípadne i ďalšími vysvedčeniami zo strednej školy v predmetoch rozhodujúcich pre zvolený odbor veľmi dobrý prospech; uchádzači, ktorí určené podmienky nesplňujú, vykonajú ešte prijímaciu skúšku.

(2) Spôsob prijímania na príslušný školský rok ako i podmienky podľa odseku 1 bodu c) vopred určí dekan.

§ 4

Prijímacia skúška

(1) Prijímacie skúšky na vysoké školy sa konajú až po maturitných skúškach a ukončia sa na základe prvej prihlášky do 30. júna. Prijímacie skúšky na základe druhej prihlášky sa vykonajú v čase od 1. do 10. júla. Na vysokých školách umeleckého smeru sa môžu prijímacie skúšky konať od 1. februára. O termíne konania skúšok upovedomí dekanát uchádzačov aspoň 14 dní vopred.

(1) Prijímacie skúšky na vysoké školy sa konajú až po maturitných skúškach. Na vysokých školách umeleckého smeru sa môžu prijímacie skúšky konať od 1. februára. O termíne konania skúšok upovedomí dekanát uchádzačov aspoň 14 dní vopred.

(3) Prijímacia skúška má spravidla časť písomnú a ústnu a podľa potreby tiež časť praktickú. Na odboroch umeleckého charakteru je časťou prijímacej skúšky talentová skúška. Účelom talentovej skúšky je posúdenie talentu uchádzača na základe priameho poznania a jeho prejavu, príp. na základe predložených prác. Náplň, rozsah a časti prijímacej skúšky určí dekan tak, aby uchádzači mohli byť včas informovaní.

(4) Uchádzači predložia pri prijímacej skúške občiansky preukaz (vojaci základnej vojenskej služby vojenský preukaz totožnosti), výročné vysvedčenie z posledného ročníka štúdia a maturitné vysvedčenie (s výnimkou uchádzačov o štúdium na vysokých školách umeleckého smeru).

(5) V prípadoch, keď prijímacia skúška nebude súčasťou prijímacieho konania alebo ak sa od nej upustí [§ 3 ods. 1 písm. a) a c)], vyzve dekanát uchádzača, aby v termíne zodpovedajúcom termínom maturitných skúšok predložil v origináli alebo v overenom odpise maturitné vysvedčenie a výročné vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy. Dekanát si môže od uchádzača vyžiadať i ďalšie podklady a údaje na posúdenie jeho predpokladov pre vysokoškolské štúdium.

(6) Ak nemôže uchádzač prísť na prijímaciu skúšku z vážnych dôvodov, najmä pre chorobu, určí mu prijímacia komisia na žiadosť, ktorú je potrebné podať najneskôr do určeného dňa skúšky, náhradný termín.

(7) Prijímacie skúšky pripravujú a uskutočňujú skúšobné komisie, ktoré sú najmenej trojčlenné, ich predsedu a členov vymenúva dekan z učiteľov fakulty.

(8) O prijímacích skúškach vedie každá skúšobná komisia zápisnicu, v ktorej sa zaznamenávajú podstatné skutočnosti, charakterizujúce priebeh a výsledky skúšky a celkový záver, vyjadrujúci či a v akej miere uchádzač preukázal pri skúške predpoklady pre štúdium zvoleného odboru. Tento záver slúži ako podklad na konečné rozhodnutie prijímacej komisie a uchádzačovi sa neoznamuje.

§ 5

Rozhodnutie o prijatí

(1) Vlastné prijímanie organizuje a o prijatí uchádzačov rozhoduje prijímacia komisia po ukončení prijímacích skúšok. Komisia je najmenej päťčlenná, jej predsedu a členov vymenúva dekan z učiteľov fakulty. Členmi prijímacej komisie sú tiež predsedovia jednotlivých skúšobných komisií (§ 4 ods. 7). Komisia rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Rozhodnutie prijímacej komisie oznámi dekanát písomne uchádzačom do 7 dní po celkovom skončení prijímacích skúšok. Rozhodnutie o neprijatí musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o opravných prostriedkoch.

(2) Prihlášky uchádzačov, ktorí neboli v zmysle predchádzajúcich ustanovení prijatí na štúdium, postúpi dekanát na ich žiadosť tej fakulte, ktorá má ešte voľné miesta. Prijímacia komisia fakulty, ktorej sa prihláška postúpila, môže v tomto prípade upustiť od novej prijímacej skúšky. Žiadosť uchádzača o prevod prihlášky má účinky vzdania sa odvolania.

(3) Rozhodnutie o prijatí na vysokú školu umeleckého smeru, pokiaľ ide o uchádzačov, ktorí do rozhodnutia prijímacej komisie nevykonali maturitnú skúšku, je (s výnimkou uchádzačov uvedených v § 1) podmienečné. Ak uchádzač nepredloží maturitné vysvedčenie najneskôr do zápisu na príslušnej fakulte, nemôže byť zapísaný na štúdium.

§ 6

Opravné prostriedky

(1) Proti rozhodnutiu prijímacej komisie o neprijatí sa môže uchádzač odvolať do 5 dní od doručenia na dekanáte. Ak dekan odvolaniu nevyhovie, predloží ho na rozhodnutie rektorovi a ak ide o vysoké školy, ktoré sa nedelia na fakulty, alebo na samostatné fakulty, Ministerstvu školstva Slovenskej socialistickej republiky. Ich rozhodnutie je konečné.

(2) V prípade odmietnutia prihlášky dekanom podľa § 2 ods. 5 platí primerane ustanovenie predchádzajúceho odseku.

B

Prijímanie na štúdium popri zamestnaní

§ 7

Prijímanie na štúdium popri zamestnaní

(1) Pre prijímanie na štúdium popri zamestnaní platia ustanovenia § 1 až 6 tejto vyhlášky s týmito zmenami a doplnkami:

a) na štúdium popri zamestnaní môžu byť prijatí len uchádzači, ktorí splnili základnú vojenskú službu, pokiaľ jej podliehajú,

b) pri rozhodovaní o prijatí sa prihliada tiež na prax uchádzača, a to najmä na prax, zodpovedajúcu zvolenému odboru štúdia.

V odboroch, ktoré pre svoj charakter vyžadujú predchádzajúcu prax, určí jej druh a požadovanú dĺžku dekan. Na dvojpredmetové štúdium učiteľstva na základných deväťročných školách môžu však byť prijatí len uchádzači, ktorí majú najmenej dvojročnú prax ako učitelia alebo pracovníci v oblasti výchovnej práce s mládežou.

(2) Na štúdium popri zamestnaní môže byť prijatý i uchádzač, ktorému organizácia, v ktorej je v pracovnom pomere, neudelila súhlas na štúdium.*)

(3) Podmienky prijatia na doplňujúce alebo rozširujúce štúdium upravujú osobitné predpisy.

Časť II

§ 8

Prijímanie na mimoriadne štúdium

(1) Na vysokú školu môžu byť prijímaní tiež uchádzači, ktorí budú študovať len jednotlivé predmety (mimoriadne štúdium).

(2) Uchádzači o mimoriadne štúdium musia spĺňať podmienky určené v § 1 tejto vyhlášky. Spôsob podávania prihlášok a rozhodovanie o prijatí určí dekan, vychádzajúc z ustanovení § 2 až 6 tejto vyhlášky.


Časť III

Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia

§ 9

(1) Prijímacie skúšky na vysoké školy v roku 1969 sa budú konať na základe prvej prihlášky od 26. júna do 5. júla a na základe druhej prihlášky od 7. do 15. júla.

(2) Na vysokých školách, ktoré sa nedelia na fakulty, plní úlohy dekana podľa tejto vyhlášky rektor; funkciu dekanátu plní v tomto prípade rektorát.

(3) Ak ide o prijatie uchádzača súdne rehabilitovaného alebo u ktorého sú dôvody pre mimosúdnu rehabilitáciu alebo o nové prijatie uchádzača, ktorý zanechal štúdium, alebo o uchádzača, ktorý už úspešne ukončil jedno vysokoškolské štúdium, môže dekan prijať prihlášku i mimo určených termínov a môže uchádzačovi úplne alebo sčasti odpustiť prijímaciu skúšku.

(4) Táto vyhláška sa vzťahuje aj na cudzích štátnych príslušníkov, pokiaľ o ich prijatí nerozhoduje prijímacia komisia pri Univerzite 17. novembra v Prahe; cudzí štátni príslušníci môžu byť prijatí na vysoké školy len so súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, o ktorý požiadajú pri podaní prihlášky. Pre prijímanie cudzích štátnych príslušníkov, prijímaných na štúdium komisiou pri Univerzite 17. novembra v Prahe, platia osobitné smernice.

(5) Pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak, pre prijímacie konanie na vysoké školy platia ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

(6) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.**)


Námestník ministra:

Prof. dr. Greguš, DrSc., v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri ustanovenie § 1 ods. 2 vyhlášky MŠ č. 140/1968 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.

**) Doterajšie smernice MŠK pre prijímanie na štúdium na vysoké školy z 5. 12. 1964 č. 49 600/64-III/2b (Vestník MŠK, r. 1964, zoš.

11) a č. 15 237/65-III/2c (Vestník MŠK, roč. 1965, zoš.

20) boli zrušené k 31. 12. 1968 vyhláškou predsedu vlády č. 129/1967 Zb.

35) v znení doplnku z 30. 3. 1965 č. 50 471/64-III/2b (Vestník MŠK, roč. 1965, zoš.

*) Pre prijímanie uchádzačov na štúdium na vysoké školy v Českej socialistickej republike platí vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 15/1969 Zb.