Vyhláška č. 121/1969 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov.

Čiastka 39/1969
Platnosť od 30.10.1969 do30.11.1970
Účinnosť od 01.11.1969 do30.11.1970
Zrušený 104/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Vyhláška č. 27/1970 Zb. predlžuje účinnosť tejto vyhlášky do 31. marca 1971. Vyhláška č. 104/1970 Zb. zrušila túto vyhlášku od 1. decembra 1970.

121

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 22. októbra 1969

o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a na vykonanie uznesenia vlády Československej socialistickej republiky zo 17. septembra 1969:


Čl. I

Pre veľkoodberateľov elektriny podľa cenníka veľkoobchodných sadzieb elektriny (cenník bývalej Ústrednej správy energetiky č. 1/1967) sa majetkové sankcie pri dodávkach a odbere elektriny ustanovené v § 15 vyhlášky č. 121/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, upravujú na prechodný čas (čl. III) takto:

1. Pri prekročení dohodnutého množstva elektriny [§ 15 ods. 1 písm. c)] pre jednotlivé odberné miesta je veľkoodberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku príslušnej dennej sadzby uvedenej v prílohe č. 1 tohto cenníka za každú prekročenú kWh.

2. Pri bezzmluvnom neoprávnenom odbere elektriny (§ 15 ods. 5) je veľkoodberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby podľa tohto cenníka.

Čl. II

Pre odberateľov vyhrievacích plynov vo veľkoobchodnom rozsahu podľa vyhlášky č. 143/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu, sa na prechodný čas (čl. III) ustanovuje majetková sankcia pri dodávkach a odbere vyhrievacích plynov takto:

1. Pri prekročení odberu (§ 41) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku ceny plynu odobraného navyše.

2. Pri bezzmluvnom neoprávnenom odbere [§ 19 ods. 1 písm. a)] je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku ceny odobraného plynu.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1969 a platí do 31. marca 1970. V tomto čase sa nepoužijú

a) ustanovenia § 2 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. b) a c) a § 15 ods. 5 vyhlášky č. 121/1964 Zb.,

b) ustanovenia § 11 ods. 1, § 39 ods. 2 a sadzby uvedené v § 41 vyhlášky č. 143/1964 Zb.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Dr. Dohnal v. r.