Vyhláška č. 138/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášok o hospodárskych zmluvách v nákladnej doprave.

Čiastka 45/1969
Platnosť od 17.12.1969 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1970 do31.12.1971
Zrušený 105/1970 Zb.

OBSAH

138

VYHLÁŠKA

Federálneho výboru pre dopravu a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 28. novembra 1969

o predĺžení účinnosti vyhlášok o hospodárskych zmluvách v nákladnej doprave

Federálny výbor pre dopravu a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave, podľa § 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe, podľa § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach a podľa § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Účinnosť vyhlášok Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

a) č. 11/1966 Zb. o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave v znení vyhlášky č. 120/1967 Zb.,

b) č. 24/1966 Zb. o hospodárskych zmluvách vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave v znení vyhlášky č. 120/1967 Zb.,

c) č. 27/1967 Zb. o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok v znení vyhlášky č. 155/1968 Zb.

sa predlžuje do 31. decembra 1970.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Minister-predseda Federálneho výboru pre dopravu:

Ing. Knížka v. r.

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

v z. Svitavský v. r.