Vyhláška č. 8/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o povoľovaní pri dovoze a vývoze tovaru a pri niektorých ďalších činnostiach v zahraničnom obchode

Čiastka 3/1969
Platnosť od 01.02.1969 do30.06.1980
Účinnosť od 01.01.1969 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

8

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 21. januára 1969

o povoľovaní pri dovoze a vývoze tovaru a pri niektorých ďalších činnostiach v zahraničnom obchode

Minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s ministrom financií Československej socialistickej republiky podľa § 1 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 6 ods. 6 písm. b) a § 7a ods. 2 zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve v znení zákona č. 64/1958 Zb.:


Článok 1

(1) V prípadoch, ktoré určí Ministerstvo zahraničného obchodu, môžu sa uskutočňovať dovozy tovaru na československé colné územie a vývozy tovaru z československého colného územia, prijímanie a poskytovanie služieb v zahraničnom obchode a niektoré transakcie v zahraničnom obchode len na základe povolenia vydaného na žiadosť organizácie oprávnenej na zahraničnoobchodnú činnosť.

(2) Povoľovacie konanie upravujú smernice Ministerstva zahraničného obchodu.*)

Článok 2

Dovozné a vývozné povolenia dovozcovia a vývozcovia predkladajú, pokiaľ Ministerstvo zahraničného obchodu neustanoví inak, colnici alebo colnej pobočke prejednávajúcej zásielku určenú pre dovoz alebo vývoz.


Článok 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Minister:

Ing. Tabaček v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Smernice Ministerstva zahraničného obchodu o vývoznom a dovoznom konaní v styku so socialistickými krajinami (č. 2/1969 Vestníka Ministerstva zahraničného obchodu) a smernice Ministerstva zahraničného obchodu o dovoznom konaní v styku s kapitalistickými krajinami (č. 3/1969 Vestníka Ministerstva zahraničného obchodu).