Vyhláška č. 96/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Čiastka 32/1969
Platnosť od 14.08.1969
Účinnosť od 29.08.1969
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 20 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 15. májom 1969.

96

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. júna 1969

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave


Dňa 21. septembra 1968 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Podľa svojho článku 20 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 15. májom 1969.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky,

vedené snahou podporiť medzinárodnú cestnú dopravu medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom ich územím, sa dohodli takto:

Článok 1

Dopravcovia majúci sídlo v Československu alebo Francúzsku sú oprávnení prepravovať cestujúcich alebo tovar vozidlami evidovanými v jednom alebo druhom štáte buď medzi územiami oboch štátov, alebo tranzitom územím jedného alebo druhého štátu za podmienok ustanovených touto Dohodou.

Preprava cestujúcich

Článok 2

1. Pravidelné prepravy cestujúcich medzi oboma štátmi alebo tranzitom ich územím vykonávané vozidlami spôsobilými na prepravu viac než ôsmich sediacich osôb okrem vodiča podliehajú predchádzajúcemu povoľovaciemu konaniu.

2. Povolenie vydáva dopravcom majúcim sídlo na území jedného alebo druhého štátu príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Prepravy cestujúcich vykonávané vozidlami spôsobilými na prepravu viac než ôsmich sediacich osôb okrem vodiča nepodliehajú predchádzajúcemu povoľovaciemu konaniu v týchto dvoch prípadoch:

a) vozidlo prepravuje po celej trase tú istú skupinu cestujúcich a vracia sa do východiskového bodu bez pristúpenia alebo vystúpenia cestujúcich; okrem toho sa nebude prepravovať v noci a dľžka cesty neprekročí 500 km denne;

b) východiskový bod cesty je na území štátu, kde je vozidlo evidované, konečný bod na území druhého štátu a vozidlo - s výnimkou osobitného povolenia - sa vráti prázdne do štátu, kde je evidované.

Článok 4

Dopravcovia, ktorí vykonávajú prepravu zodpovedajúcu podmienkam určeným v článku 3 sú povinní mať doklad, ktorého vzor dohodli príslušné orgány oboch zmluvných strán.

Článok 5

1. Prepravy cestujúcich, ktoré sa nespomínajú v článkoch 2 a 3, podliehajú povoľovaciemu konaniu.

2. Dopravcovia majúci sídlo na území jedného alebo druhého štátu predkladajú žiadosti príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.

Preprava tovaru

Článok 6

Všetky prepravy tovaru medzi oboma štátmi alebo tranzitom ich územím podliehajú predchádzajúcemu povoľovaciemu konaniu.

Článok 7

1. Povolenia na prepravu sú dvojakého druhu:

a) povolenie na cestu platné pre určený počet ciest, ktorého čas platnosti nesmie presiahnuť tri mesiace;

b) trvalé povolenie platné pre neurčený počet ciest, ktorého čas platnosti je jeden rok.

2. Povolenie na prepravu oprávňuje dopravcu prepravovať tovar pri spiatočnej ceste.

Článok 8

Povolenie dopravcom vydávajú príslušné orgány štátu, kde sú vozidlá evidované, v rámci kontingentov, ktoré ročne dohodnú príslušné orgány oboch zmluvných strán.

Článok 9

1. Príslušné orgány oboch zmluvných strán súhlasia však s vydaním povolenia mimo kontingentu na tieto prepravy:

a) prepravy sťahovaných zvrškov vykonávané vozidlami na ten účel osobitne upravenými;

b) prepravy predmetov určených na veľtrhy, výstavy alebo predvádzania;

c) prepravy pretekárskych koní, pretekárskych automobilov a iných športových potrieb určených pre športové podujatia;

d) prepravy divadelných dekorácií a rekvizít;

e) prepravy hudobných nástrojov a potrieb na koncerty, rozhlasové, filmové a televízne nakrúcanie;

f) prepravy tovaru nákladnými automobilmi, ktorých užitočné zaťaženie, včítane užitočného zaťaženia prívesu, neprevyšuje 1000 kilogramov;

g) príležitostné prepravy tovaru na letište a z letišťa v prípade odklonenia leteckých služieb;

h) prepravy batožín prívesmi za vozidlami určenými na prepravu cestujúcich a prepravy batožín vozidlami každého druhu na letište a z letišťa;

i) prepravy poštových zásielok;

j) prepravy poškodených vozidiel;

k) prepravy včiel a rybieho plôdiku;

l) pohrebné prepravy.

2. Prepravy tovaru uvedené pod písmenami b) až e) sú však oslobodené od povoľovacieho konania len vtedy, ak predmety alebo zvieratá sú dovezené dočasne.

Článok 10

Príslušné orgány oboch zmluvných strán si odovzdajú potrebný počet nevyplnených povolení na prepravu podľa tejto Dohody.

Všeobecné ustanovenia

Článok 11

1. Dopravcovia prepravujúci podľa tejto Dohody platia za prepravy uskutočnené po území druhého štátu dane, poplatky a dávky ustanovené platnými vnútroštátnymi predpismi tohto štátu.

2. Zmiešaná komisia, predvídaná článkom 19 tejto Dohody, môže však na základe vzájomnosti určiť oslobodenie alebo zníženie týchto daní, poplatkov a dávok.

Článok 12

Dopravcovia majúci sídlo na území jedného alebo druhého štátu môžu prepravovať medzi územím druhého štátu a tretieho štátu, ak dostanú osobitné povolenie od príslušných orgánov tohto druhého štátu.

Článok 13

Dopravcovia majúci sídlo na území jedného alebo druhého štátu nie sú oprávnení prepravovať medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhého štátu.

Článok 14

1. Ak prekročí váha alebo rozmery vozidla alebo nákladu váhy alebo rozmery prípustné na území druhého štátu, musí byť vozidlo vybavené osobitným povolením, vydaným príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

2. Toto povolenie obmedzuje cestu vozidla na určenú trasu.

Článok 15

Povolenie na prepravu a ostatné doklady predvídané touto Dohodou musia byť vo vozidlách a musia sa predložiť kedykoľvek na žiadosť kontrolných orgánov.

Článok 16

Zmluvné strany si oznámia, ktoré orgány sú príslušné na vykonávanie opatrení ustanovených v tejto Dohode a na výmenu všetkých potrebných štatistických a iných informácií.

Článok 17

V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody, ku ktorému došlo na území jedného z oboch štátov, príslušné orgány tohto štátu informujú o nich príslušné orgány štátu, kde je vozidlo evidované. Tieto orgány urobia opatrenia podľa vnútroštátnych predpisov svojho štátu a informujú o nich príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

Článok 18

Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo ustanoveniami medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, sa budú používať vnútroštátne predpisy, platné v každom z oboch štátov.

Článok 19

1. Zmluvné strany budú riešiť konzultáciami všetky otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri výklade a vykonávaní tejto Dohody.

2. Zmluvné strany zriaďujú Zmiešanú komisiu, ktorá sa zíde v prípade potreby na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany a ktorá ustanoví v protokole spôsob vykonávania tejto Dohody.

Článok 20

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, ktorý spoločne ustanovia obe zmluvné strany po splnení vyžadovaných ústavných predpisov.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti jeden rok a bude mlčky predlžovaná z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Prahe 21. septembra 1968 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. J. Dufek v. r.

Za vládu

Francúzskej republiky:

R. Lalouette v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.