Zákon č. 86/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1969

Čiastka 31/1969
Platnosť od 28.07.1969 do31.12.1969
Účinnosť od 28.07.1969 do31.12.1969

86

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 14. júla 1969

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1969

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Schválenie výšky štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 1969 sa určujú sumou 40 520 247 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu (príloha č. 1) 40 520 247 000 Kčs

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov súhrnným finančným vzťahom k štátnemu rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (dotáciami zo štátneho rozpočtu) vo výške 5 561 700 000 Kčs a účelovými subvenciami poskytovanými zo štátneho rozpočtu do rozpočtov národných výborov vo výške 5 575 100 000 Kčs (príloha č. 2).

(3) Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže upraviť súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu i účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu do rozpočtov národných výborov, ak sa v dôsledku jej opatrení alebo opatrení ústredných orgánov štátnej správy SSR zmenia podmienky, za ktorých bol súhrnný finančný vzťah, prípadne účelové subvencie určené; tieto úpravy vykoná v rozsahu vyplývajúcom z finančných dôsledkov týchto opatrení.

(4) Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže upraviť štátny rozpočet Slovenskej socialistickej republiky o dôsledky vyplývajúce zo zmien organizácie národných výborov, nového usporiadania bankového systému a iných organizačných zmien.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 2

Rozpočtové príjmy a výdavky patriace do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, ktoré sa uskutočnili v čase od 1. januára 1969 do účinnosti zákona o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1969, sa zúčtujú na tento rozpočet.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 86/1969 Zb.

CELKOVÝ PREHĽAD

štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1969

Príjmy(v tis. Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva28 781 518
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva 146 300
Ostatné príjmy 597 819
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie10 994 610
Spolu40 520 247
Výdavky
Hospodárstvo15 655 115
Kultúrne a sociálne opatrenia12 600 074
Obrana a bezpečnosť 605 107
Správa 523 151
Dotácie a subvencie národným výborom11 136 800
Spolu40 520 247

Príloha č. 2 zákona SNR č. 86/1969 Zb.

Súhrnný finančný vzťah a subvencie do rozpočtov národných výborov obsiahnuté v štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1969

KrajSúhrnný finančný vzťah (v tis. Kčs)Účelové subvencie (v tis. Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy 286 400 830 500
Západoslovenský1 586 3001 451 200
Stredoslovenský1 879 0001 519 600
Východoslovenský1 810 0001 655 500
Ostatné subvencie pre národné výbory- 118 300
Spolu5 561 7005 575 100