Vyhláška č. 130/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.

Čiastka 43/1969
Platnosť od 26.11.1969 do18.04.1974
Účinnosť od 11.12.1969 do18.04.1974
Zrušený 7/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 nadobudla dohoda platnosť 13. februárom 1969.

130

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. októbra 1969

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Dňa 13. februára 1969 bola v Tunise podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.

Podľa svojho článku 9 nadobudla dohoda platnosť 13. februárom 1969.

Výmenou nót zo 6. a 27. júna 1969 sa upravil článok 1 ods. 3 dohody.

Český preklad dohody v znení úpravy urobenej výmenou nót zo 6. a 27. júna 1969 sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Tuniskej republiky, vedené prianím podporiť hospodársku spoluprácu a rozvíjať obchodné styky medzi oboma krajinami na základe zásad rovnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany si vzájomne poskytujú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach týkajúcich sa obchodu medzi oboma krajinami.

Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod sa však nevzťahuje na výhody, úľavy a výnimky, ktoré jedna alebo druhá zmluvná strana poskytuje alebo poskytne susedným krajinám na uľahčenie pohraničného styku.

Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod sa rovnako nevzťahuje na výhody, úľavy a výnimky, ktoré Tuniská republika poskytuje alebo poskytne jednej alebo viacerým krajinám arabského Maghrebu, Francúzsku a krajinám Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Článok 2

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude vykonávať v období od 1. januára 1969 do 31. decembra 1971 podľa listín „A“ a „B“ pripojených k tejto dohode. Listiny vyvážaného a dovážaného tovaru môže upravovať alebo dopľňať Zmiešaná komisia uvedená v článku 7.

Článok 3

Príslušné československé a tuniské úrady urobia všetky potrebné opatrenia na uľahčenie vývozu a dovozu tovaru uvedeného v listinách „A“ a „B“ priložených k tejto dohode.

Článok 4

Zmluvné strany sa zaväzujú vydávať, pokiaľ bude potrebné, prostredníctvom svojich príslušných orgánov a v súlade so zákonmi a predpismi platnými v oboch krajinách dovozné a vývozné povolenia až do výšky hodnôt uvedených v listinách „A“ a „B“ podľa článku 2.

Blahovoľne sa budú posudzovať aj dovozné a vývozné povolenia na dovoz a vývoz tovaru, ktorého hodnoty uvedené v listinách „A“ a „B“ sa vyčerpajú alebo ktorý v týchto listinách nie je uvedený.

Článok 5

Dovoz a vývoz tovaru podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať podľa podmienok kontraktov uzavieraných medzi československými organizáciami zahraničného obchodu ako samostatnými právnickými osobami alebo inými československými samostatnými právnickými osobami oprávnenými podľa československých predpisov uskutočňovať zahraničný obchod na jednej strane a tuniskými fyzickými alebo právnickými osobami na druhej strane.

Článok 6

Platby vyplývajúce z výmeny tovaru podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať podľa ustanovení Platobnej dohody podpísanej oboma zmluvnými stranami dnešného dňa.

Článok 7

Dozorom na riadne vykonávanie tejto dohody sa poveruje Zmiešaná komisia, zložená zo zástupcov vlád oboch krajín. Táto komisia, ktorá sa zíde na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany, bude môcť hlavne upravovať alebo dopľňať listiny tovaru uvedené v článku 2 a navrhovať vládam oboch krajín opatrenia na zlepšenie obchodných a platobných vzťahov oboch krajín.

Článok 8

Listiny tovaru „A“ a „B“ uvedené v článku 2, ako aj listiny pripojené k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú časť.

Článok 9

Táto dohoda zrušuje a nahradzuje Dlhodobú obchodnú dohodu uzavretú 4. decembra 1964 medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.

Nadobúda platnosť dňom podpisu s účinnosťou od 1. januára 1969 a bude platiť do 31. decembra 1971.

Po 31. decembri 1971 sa predľži do 31. decembra 1972 a potom sa bude obnovovať mlčky z roka na rok na nové obdobie 1 roku, pokiaľ ju jedna alebo druhá zmluvná strana písomne nevypovie tri mesiace pred skončením príslušného roku.

Spísané v Tunise 13. februára 1969 vo dvoch vyhotoveniach vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Jaroslav Janda v. r.

Za vládu

Tuniskej republiky:

Naceur Ben Amor v. r.

LISTINA „A“

Tuniské výrobky určené na vývoz do Československa

Ročná hodnotav tisícochUS dolárovzúčt. meny
1. Datle 30
2. Agrumy 300
3. Mandle300
4. Marhuľové jadráS.B.
5. JačmeňS.B.
6. Čerstvá zeleninaS.B.
7. Sušená zelenina20
8. Olivový olej 300
9. Víno250
10. Korenie a semenáS.B.
11. Solené črievka150
12. Konzervy z rajčiakov 50 + P.A.
13. Rybacie a zeleninové konzervy 200
14. Ovocné konzervy (marhule)100
15. Ovocné šťavy 20 + P.A.
16. Ostatné potravinárske výrobky 50
17. Krmivá (pokrutiny, otruby a šrot, rybacia múčka atď.) 20 + P.A.
18. Morské huby 40
19. Surové fosfáty1 200
20. Superfosfáty a tripelfosfáty1 000
21. Olovo a výrobky z olova 1 200
22. Železná ruda150
23. OrtuťS.B.
24. Rôzne banské výrobky S.B.
25. Kože (ovčie a kozie)100
26. Korok a výrobky z korku 50 + P.A.
27. Voňavé oleje50
28. Remeselnícke výrobky 200
29. Výrobky z plastických látok 30
30. Batérie50
31. Metalurgický fosfát 200
32. Sanitné výrobky (výlevky, umývadlá atď.) 200
33. Plechové sudy a barely 30
34. Vyčinené kože 50
35. Pneumatiky S.B.
36. Jutové tkaniny - jutové vrecia 70
37. Tkaniny 400
38. Konfekcia tuniského pôvodu 500
39. Pletené výrobky 200
40. Sviečky S.B.
41. Elektródy30
42. Cement S.B.
43. Sklo S.B.
44. Celulóza S.B.
45. Tabak S.B.
46. Veľtržný kontingent 100
47. Rozličné 200

Poznámky k prekladu:

S.B. = podľa potreby

P.A. = možnosť zvýšenia

LISTINA „B“

Československé výrobky určené na vývoz do Tuniska

Ročná hodnotav tisícochUS dolárovzúčt. meny
1. Rozličné potravinárske výrobky 50
2. Chmeľ 60
3. Slad 100
4. Pivo 20
5. Cukor C.G.
6. Syry C.G.
7. Drevo (vrátane impregnovaných stľpov) 100 + P.A.
8. Drevovláknité dosky P.M.
9. Zápalky 250
10. Papier (vrátane rotačného)C.G.
11. Stoličky z ohýbaného drevaS.B.
12. Sanitné výrobky (vane) 100
13. Brúsny materiál každého druhu 20
14. Rozličné chemické a farmaceutické výrobky 250
15. Suroviny a technické tkaniny pre obuvnícky priemysel 300
16. Rozličný textil 300
17. Priadza bavlnená, z umelého vlákna a umelého hodvábu a šijacie nite 300
18. Športové potreby (s výnimkou obuvi)20
19. Hračky 15
20. Hygienické gumové výrobky 15
21. Ploché, tabuľové a zrkadlové sklo150 + P.A.
22. Osvetľovacie, laboratórne, technické a stolové sklo 250
23. Jablonecký tovar, prírodné a syntetické drahokamy, imitácie drahokamov, sklené gombíky a achát atď.25
24. Metalurgické výrobky, plechy, rúrky, spájacie súčiastky, tkané siete, pletené siete, výrobky z drôtu 500
25. Železiarsky tovar, skrutky do dreva, čalúnnické a obuvnícke klinčeky, pokiaľ sa nevyrábajú v Tunisku 80
26. Smaltované či nesmaltované prístroje a potreby pre domácnosť (obzvlášť mäsové strojčeky)50
27. Úžitkový porcelán a keramika 100
28. Podlahová krytina a dosky z plastických látok 10 + P.A.
29. Impregnované a napustené tkaniny 200
30. Súčasti bicyklovP.M.
31. Mopedy, motocykle a náhradné diely 15
32. Náhradné diely na šijacie stroje 20
33. Písacie, počítacie stroje a náhradné diely 40
34. Tlačiarske stroje 40
35. Vetruvzdorné a petrolejové lampy S.B.
36. Elektromateriál, vrátane Bergmannových rúrok 40 + P.A.
37. Autobusy a náhradné diely 400
38. Osobné automobily a náhradné diely 100 + P.A.
39. Ťažké strojárske zariadenia P.M.
40. Rozličné stroje a zariadenia vrátane dieselmotorov, okrem vyrábaných v Tunisku, a náhradné diely 20
41. Vedecké prístroje vrátane optických, meracích, fotoprístrojov a kinoprístrojov 85
42. Rádioprijímače, televízory, magnetofóny a náhradné diely S.B.
43. Stavebné stroje, cestné stroje, žeriavy 500
44. Obrábacie stroje 150
45. Stroje pre textilný priemysel S.B.
46. Kožiarske a obuvnícke stroje 200
47. Stroje a zariadenia pre bane 550 + P.A.
48. Ložiská 10
49. Žiaruvzdorné výrobky 50 + P.A.
50. Náhradné diely na traktory 20
51. Elektrický výstroj motorových vozidiel 15
52. Priemyselné valčekové reťaze 10
53. Pneumatiky a duše na bicykle C.G.
54. Výrobky z technickej gumy 25
55. Gumové dopravné pásy 100
56. Hodinárske výrobky 10
57. Hudobné nástroje 10
58. Pracovná a gumová obuv C.G.
59. Ihly a špendlíky, krajčírske potreby a gombíky 50
60. Kancelárske a školské potreby 100
61. Glukóza pre cukrárstvo 50
62. Veľtržný kontingent 100
63. Rozličné 400

Poznámky k prekladu:

P.A. = možnosť zvýšenia

C.G. = globálny kontingent

S.B. = podľa potreby

P.M. = pre pamäť

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.