Vyhláška č. 112/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 211/1964 Zb. o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok

Čiastka 36/1969
Platnosť od 06.10.1969
Účinnosť od 06.10.1969

OBSAH

112

VYHLÁŠKA

Federálneho výboru pre dopravu

z 5. septembra 1969,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 211/1964 Zb. o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok

Federálny výbor pre dopravu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 4 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach a podľa § 7 vládneho nariadenia č. 36/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave:


§ 1

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 211/1964 Zb. o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok sa zrušuje.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister - predseda:

Dr. Řehák v. r.