Vyhláška č. 125/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Čiastka 41/1969
Platnosť od 10.11.1969 do28.12.1999
Účinnosť od 25.11.1969 do28.12.1999
Zrušený 106/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 25 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 2. septembrom 1969.

125

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. septembra 1969

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Dňa 12. apríla 1969 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Podľa svojho článku 25 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 2. septembrom 1969.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Štátny tajomník na Ministerstve zahraničných vecí:

Pleskot v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky, vedené prianím upraviť prepravu osôb a nákladov dopravnými prostriedkami cestnej dopravy medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom ich územím,

sa dohodli takto:

I. Preprava cestujúcich

Článok 1

Prepravy cestujúcich autobusmi medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom ich územím podliehajú povoľovaciemu konaniu, s výnimkou prepráv uvedených v článku 4.

Článok 2

1. Pravidelné autobusové trate medzi oboma štátmi, ako aj pravidelné tranzitné trate ich územím povoľujú na základe vzájomnosti a po vzájomnej dohode príslušné orgány oboch zmluvných strán.

2. Príslušné orgány oboch zmluvných strán vydávajú povolenie pre tú časť trate, ktorá prechádza ich územím.

3. Žiadosť o povolenie sa predkladá príslušnému orgánu zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované.

4. K žiadosti treba priložiť potrebnú dokumentáciu (návrh cestovného poriadku, tarify a trasy, údaje o čase prevádzky a o predpokladanom dátume začatia prevádzky). Príslušné orgány zmluvných strán môžu požadovať aj iné údaje, ktoré považujú za potrebné.

5. Príslušný orgán jednej zmluvnej strany odovzdá príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany žiadosti, ktoré je ochotný schváliť, so všetkými predpísanými údajmi.

Článok 3

Pre príležitostné prepravy cestujúcich autobusmi, s výnimkou prepráv uvedených v článku 4, sa vyžaduje povolenie príslušných orgánov druhej zmluvnej strany. Príslušné orgány oboch zmluvných strán spoločne ustanovia podmienky pre vydávanie povolení.

Článok 4

Príležitostné prepravy cestujúcich autobusmi nepodliehajú povoľovaciemu konaniu v prípadoch, v ktorých tie isté osoby sa prepravujú tým istým vozidlom:

a) pri okružnej ceste, ktorej východiskový i konečný bod sú na území štátu, kde je vozidlo evidované;

b) pri ceste, ktorej východiskový bod je na území štátu, kde je vozidlo evidované, a konečný bod na území druhej zmluvnej strany alebo na území tretieho štátu, a to pod podmienkou, že sa vozidlo - s výnimkou osobitného povolenia - vráti prázdne na územie štátu, kde je evidované.

Článok 5

1. Pre medzinárodnú autobusovú dopravu treba vystaviť prepravný doklad, ktorý má obsahovať aspoň tieto údaje:

a) meno (firma) a sídlo dopravcu,

b) štátna poznávacia značka autobusu (prívesu),

c) meno vodiča,

d) meno sprievodcu,

e) trasa prepravy (s uvedením dôležitejších zastávok),

f) dátum prepravy.

2. Pre prepravy podľa článkov 3 a 4 sa vyžaduje aj zoznam cestujúcich.

3. Každý dopravca použije prepravný doklad zavedený v jeho vlastnom podniku a vypľňa jednotlivé rubriky v jazyku svojej krajiny.

Článok 6

1. Preprava cestujúcich osobnými motorovými vozidlami za odplatu z územia štátu, kde je vozidlo evidované, na územie druhého štátu, ako aj spätná preprava tých istých cestujúcich nepodlieha povoľovaciemu konaniu.

2. Osobným motorovým vozidlom sa rozumie podľa tejto Dohody vozidlo, ktorého obsaditeľnosť - vrátane miesta vodiča - nie je vyššia ako deväť miest.

II. Preprava nákladov

Článok 7

Prepravy nákladov medzi oboma štátmi alebo tranzitom ich územím podliehajú povoleniu s výnimkou prepráv uvedených v článku 9.

Článok 8

1. Počet prepráv nákladov uskutočňovaných na základe tejto Dohody určia príslušné orgány zmluvných strán každoročne do 31. októbra na budúci rok v Zmiešanej komisii, predvídanej článkom 20.

2. Zmiešaná komisia určí:

a) kontingent povolení oprávňujúcich na prepravu nákladov vzájomne oslobodených od všetkých daní a poplatkov;

b) počet povolení na prepravu nákladov podliehajúcich daniam a poplatkom.

3. Ak počet povolení určený podľa odseku 2 tohto článku bude nedostačujúci, príslušné orgány zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode vydať v priebehu roku ďalšie povolenia.

Článok 9

1. Povoleniu nepodliehajú prepravy:

a) sťahovaných zvrškov,

b) vecí určených na veľtrhy a výstavy,

c) pretekových koní a vozidiel, ako aj športových potrieb určených na iné športové podujatia a zariadenia pre stanové tábory,

d) divadelných dekorácií a rekvizít,

e) hudobných nástrojov, predmetov a zariadení pre rozhlasové, televízne a filmové nakrúcanie,

f) rakiev alebo popolníc s ostatkami zomretých,

g) poškodených vozidiel, ako aj nimi prepravovaných nákladov,

h) vozidlami alebo vozidlami s prívesmi s celkovým užitočným zaťažením do 1000 kg.

2. Výnimky uvedené pod písmenami b) až e) platia len vtedy, ak sa prepravovaný náklad dopraví späť na územie zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, alebo na územie tretieho štátu.

Článok 10

1. Pre každé vozidlo alebo súpravu vozidiel sa vydáva samostatné povolenie zodpovedajúce vzoru dohodnutému medzi príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán.

2. Povolenie platí pre jednu cestu tam i späť alebo na určitý čas.

3. Pri ceste vozidla alebo súpravy vozidiel na území druhého štátu sa povolenie predloží, ak príslušné orgány tohto štátu o to požiadajú.

4. Príslušné orgány zmluvných strán si vrátia použité i nepoužité povolenia do konca prvého mesiaca nasledujúceho roku.

III. Všeobecné ustanovenia

Článok 11

Prepravy cestujúcich a prepravy nákladov podľa tejto Dohody môžu uskutočňovať dopravcovia, ktorí majú sídlo na území jednej zo zmluvných strán a ktorí podľa vnútroštátnych predpisov svojho štátu sú oprávnení vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu.

Článok 12

Colné prejednávanie vozidiel a nákladov sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami medzinárodných dohôd, ktorými sú obe zmluvné strany viazané; pokiaľ také úpravy nie sú, použijú sa vnútroštátne predpisy príslušnej zmluvnej strany.

Článok 13

1. Pohonné látky v nádržiach pevne spojených s vozidlom a zodpovedajúcich danému typu vozidla sa oslobodzujú od cla, poplatkov a daní.

2. Náhradné súčiastky potrebné na opravu dočasne dovezeného vozidla sa rovnako oslobodzujú od cla, poplatkov a daní.

3. Vymenené súčiastky sa opäť vyvezú alebo zničia pod úradným dozorom.

Článok 14

Dopravca je povinný vopred poistiť pre prípad svojej hmotnej zodpovednosti každé vozidlo, ktoré uskutočňuje prepravy podľa tejto Dohody; poistenie sa musí vzťahovať na všetky škody spôsobené tretím osobám.

Článok 15

Bez osobitného povolenia sa nedovoľuje:

a) preprava medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhej zmluvnej strany,

b) preprava z územia druhej zmluvnej strany na územie tretieho štátu.

Článok 16

Ak prevyšuje váha, prípadne rozmery použitého vozidla alebo prepravovaného nákladu váhu alebo rozmery najvyššie prípustné na území druhého štátu, je na prepravu potrebné osobitné povolenie príslušných orgánov tohto štátu.

Článok 17

Osádky vozidiel, osoby sprevádzajúce náklad, ako aj prepravovaní cestujúci musia byť vybavení platnými cestovnými dokladmi.

Článok 18

1. Prepravy cestujúcich uskutočňované na základe tejto Dohody, ako aj prepravy nákladov uskutočňované na základe povolení vydaných podľa článku 8 ods. 2 písm. a) sa vzájomne oslobodzujú od všetkých daní a poplatkov zaťažujúcich cestnú dopravu. Oslobodenie sa vzťahuje rovnako na vozidlá a na poplatky za vydanie povolenia na prepravu.

2. Výšku daní a poplatkov za prepravy uskutočňované na základe povolení vydaných podľa článku 8 ods. 2 písm. b) a odseku 3 určí Zmiešaná komisia zriadená podľa článku 20.

Článok 19

Platby vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody sa vyrovnávajú podľa platobnej dohody platnej medzi oboma štátmi.

Článok 20

1. Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, ktoré orgány sú príslušné upravovať otázky týkajúce sa vykonávania tejto Dohody.

2. Zástupcovia spomenutých príslušných orgánov sa zídu v Zmiešanej komisii za účelom určenia podmienok pre uskutočňovanie prepráv a počtov povolení, ako aj za účelom riešenia ďalších otázok, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tejto Dohody.

3. Rozhodnutia Zmiešanej komisie podliehajú dodatočnému schváleniu príslušných orgánov oboch zmluvných strán.

Článok 21

Príslušné orgány oboch zmluvných strán dohodnú spôsob výmeny štatistických údajov o prepravách uskutočnených podľa tejto Dohody.

Článok 22

Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu na zabezpečenie prepráv podľa tejto Dohody zriadiť svoje zastúpenie na území druhého štátu. Činnosť zastúpenia bude v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi tohto štátu.

Článok 23

V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody, ku ktorému by došlo na území jednej zo zmluvných strán, príslušný orgán štátu, v ktorom je vozidlo evidované, je povinný na žiadosť príslušného orgánu druhej zmluvnej strany uplatniť voči dopravcovi nevyhnutné opatrenia a upovedomiť o tom príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

Článok 24

V prípadoch, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo ustanoveniami medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, sa použijú vnútroštátne predpisy každej zo zmluvných strán.

Článok 25

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti jeden rok začínajúc dňom, keď nadobudla platnosť, a bude sa mlčky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr tri mesiace pred uplynutím jej platnosti.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali túto Dohodu.

Dané v Budapešti 12. apríla 1969 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

František Sloboda v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

Dezsö Kiss v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.