Zákon č. 162/1969 Zb.Zákon o vyznamenaní Za zásluhy o Ľudové milície.

Čiastka 49/1969
Platnosť od 23.12.1969 do14.10.1990
Účinnosť od 23.12.1969 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

162

ZÁKON

z 18. decembra 1969

o vyznamenaní Za zásluhy o Ľudové milície

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Na ocenenie mimoriadnych zásluh o Ľudové milície sa zriaďuje vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície I. a II. stupňa.

§ 2

(1) Vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície I. stupňa sa udeľuje jednotlivcom i kolektívom za mimoriadne, dlhoročné zásluhy o budovanie Ľudových milícií, za trvale výrazné úspechy v ich činnosti a za sústavné vytváranie vhodných podmienok pre ich zabezpečovanie a budovanie.

(2) Vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície II. stupňa sa udeľuje jednotlivcom i kolektívom za zvlášť aktívnu činnosť, sústavne dobré plnenie všetkých úloh a za úspešnú pomoc pri budovaní Ľudových milícií a zabezpečovaní ich činnosti.

§ 3

Vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície udeľuje prezident Československej socialistickej republiky na návrh Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

§ 4

(1) Vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície I. stupňa má tvar medaile z bieleho kovu, na líci ktorej je znázornená päťcípa hviezda s prestupujúcim reliéfom Československej socialistickej republiky. Dole je umiestnená vavrínová ratolesť. Na rube je znázornený vodorovne položený samopal, cez ktorý je zvisle položená lipová ratolesť. Dole je nápis: ZA ZÁSLUHY O LIDOVÉ MILICE. Stuha je červeno-modro-striebrošedo-modro-červená v pomere 11:6:4:6:11. Medaila je k stuhe privesená závesnou sponou v tvare štítku s emblémom Ľudových milícií z bieleho kovu. Priemer medaile je 33 mm.

(2) Vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície I. stupňa sa nosí na ľavej strane pŕs za vyznamenaním Za zásluhy - 10 rokov Ľudových milícií I. stupňa. Ak sa nosí len stužka, je napnutá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 38 mm dlhej, v strede ktorej je umiestnená miniatúra emblému Ľudových milícií z bieleho kovu.

§ 5

(1) Vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície II. stupňa má rovnakú podobu a rozmery ako vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície I. stupňa; medaila i závesná spona sú razené zo žltého kovu. Stuha je červeno-modro-okrovo-modro-červená v pomere 11:6:4:6:11.

(2) Vyznamenanie Za zásluhy o Ľudové milície II. stupňa sa nosí na ľavej strane pŕs za vyznamenaním Za zásluhy - 10 rokov Ľudových milícií II. stupňa. Ak sa nosí len stužka, je napnutá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 38 mm dlhej, v strede ktorej je umiestnená miniatúra emblému Ľudových milícií zo žltého kovu.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.