Nariadenie vlády č. 65/1969 Zb.Vládne nariadenie Československej socialistickej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii.

Čiastka 25/1969
Platnosť od 30.06.1969
Účinnosť od 30.06.1969

65

VLÁDNE NARIADENIE

Československej socialistickej republiky

zo 6. júna 1969

o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 31 ods. 3 zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii:


§ 1

Na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii, pokiaľ nebudú vyplatené v hotovosti (§ 31 ods. 1 a 2 zákona), sa vydávajú zúročiteľné štátne dlhopisy (ďalej len „dlhopisy“).

§ 2

(1) Celkový rozsah vydávaných dlhopisov sa ustanovuje rámcovo až do sumy 1800 mil. Kčs.

(2) Dlhopisy sa vydajú postupne v týchto čiastkových emisiách a v tomto rozsahu:

15. marec 1969 séria A - v sume 200 mil. Kčs

15. september 1969 séria B - v sume 400 mil. Kčs

15. marec 1970 séria C - v sume 300 mil. Kčs

15. september 1970 séria D - v sume 350 mil. Kčs

15. marec 1971 séria E - v sume 300 mil. Kčs

15. september 1971 séria F - v sume 250 mil. Kčs

§ 3

(1) Dlhopisy znejú na doručiteľa a sú medzi občanmi prevoditeľné podľa platných právnych predpisov. Majitelia dlhopisov môžu nimi v ustanovených prípadoch uhrádzať i svoje záväzky voči štátu a štátnym socialistickým organizáciám.

(2) Prevody dlhopisov a nárokov z nich do zahraničia sa spravujú devízovými predpismi.

§ 4

(1) Dlhopisy sa vydávajú v hodnotách po 1000 Kčs a 10 000 Kčs v slovenskom znení, v hodnotách po 5000 Kčs a 20 000 Kčs v českom znení.

(2) Ku každému dlhopisu sa pripojí poukážkový hárok s desiatimi poukážkami znejúcimi na ročnú kapitálovú splátku a celoročný úrok z nesplatenej istiny.

§ 5

Zúročenie dlhopisov sa ustanovuje na 3% ročne pozadu. Úroky z dlhopisov sa oslobodzujú od daní.

§ 6

(1) Dlhopisy sa splatia postupne do desiatich rokov rovnakými ročnými splátkami, a to začínajúc prvým rokom po vydaní príslušnej čiastkovej emisie dlhopisov.

(2) Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k splateniu dlhopisu pred splatnosťou na ňom vyznačenou, končí sa zúročenie dlhopisu v roku, v ktorom dôjde k jeho splateniu.

§ 7

(1) Premlčanie a zánik pohľadávok z dlhopisov a poukážok sa spravuje občianskoprávnymi predpismi.

(2) O umorení stratených alebo zničených dlhopisov a o vydaní náhradných dlhopisov platia predpisy o konaní pred štátnym notárstvom.*)

§ 8

(1) Vydanie dlhopisov uskutoční federálne Ministerstvo financií, ktoré ustanoví aj ich všeobecné náležitosti a po dohode s ministerstvami financií Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky ustanoví podrobnejšie podmienky pre ich emisiu, odovzdávanie oprávneným príjemcom, prevody na úhradu záväzkov voči štátu a štátnym socialistickým organizáciám a splácanie.

(2) Na výkone správy dlhopisov a kontroly ich odovzdávania oprávneným príjemcom, ako aj ich vyplácaní na územiach Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky sa podieľajú ministerstvá financií týchto republík podľa zásad ustanovených po dohode s nimi federálnym Ministerstvom financií.

§ 9

Federálne Ministerstvo financií môže

a) určiť rozsah, prípadne počet čiastkových emisií dlhopisov v rámci ustanovenom v § 2 podľa skutočne priznaných nárokov na náhrady škôd, ktoré sa majú uhradiť v dlhopisoch,

b) rozhodovať o čiastočnom alebo úplnom splatení dlhopisov aj pred ustanovenou dobou splatnosti.


§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Paragraf 50 a nasl. zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notárskeho poriadku).