Vyhláška č. 38/1969 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce

Čiastka 13/1969
Platnosť od 25.04.1969 do30.04.1970
Účinnosť od 01.05.1969 do30.04.1970
Zrušený 36/1970 Zb.

OBSAH

38

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

z 15. apríla 1969

o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce

Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje podľa § 2 ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce:


§ 1

Zriaďujú sa tieto inšpektoráty bezpečnosti práce a ustanovujú sídla a obvody ich pôsobnosti:

1. Inšpektorát bezpečnosti práce v Bratislave:

obvod jeho pôsobnosti sa vzťahuje na tieto okresy:

Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Prievidza, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava a Bratislava, hlavné mesto Slovenska.

2. Inšpektorát bezpečnosti práce v Banskej Bystrici:

obvod jeho pôsobnosti sa vzťahuje na tieto okresy:

Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina a Veľký Krtíš.

3. Inšpektorát bezpečnosti práce v Košiciach:

obvod jeho pôsobnosti sa vzťahuje na tieto okresy:

Bardejov, Humenné, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1969.


Riaditeľ:

Ing. Sorel v. r.