Vyhláška č. 53/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologizácie motorových vozidiel z hľadiska vonkajšieho hluku (Predpis č. 9)

Čiastka 19/1969
Platnosť od 31.05.1969
Účinnosť od 15.06.1969
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku Predpis č. 9 nadobudol platnosť 1. marcom 1969.

OBSAH

53

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. apríla 1969

o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologizácie motorových vozidiel z hľadiska vonkajšieho hluku (Predpis č. 9)


Na základe Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel, Ženeva 20. marca 1958 (Dohoda bola publikovaná pod č. 176/1960 Zb.), Československá socialistická republika oznámila generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že v budúcnosti bude používať Jednotné ustanovenia týkajúce sa homologizácie motorových vozidiel z hľadiska vonkajšieho hluku (Predpis č. 9).

Poverenou homologizačnou skúšobňou podľa tohto predpisu je Ústav pre výskum motorových vozidiel, Praha 8, Liehovarská č. 12.

Pre Československú socialistickú republiku Predpis č. 9 nadobudol platnosť 1. marcom 1969.

Do českého znenia Predpisu č. 9 možno nahliadnuť na Ústredí vedeckých, technických a ekonomických informácií v Prahe.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

Poznámky pod čiarou

*) České znenie Predpisu č. 9 možno taktiež objednať pod č. 0232272 na ÚVTEI, Praha 1, Konviktská č. 5.