Vyhláška č. 42/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci

Čiastka 14/1969
Platnosť od 08.05.1969 do27.11.1994
Účinnosť od 23.05.1969 do27.11.1994
Zrušený 132/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 20 Dohoda nadobudla platnosť 17. marcom 1969.

42

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. marca 1969

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci

Dňa 23. novembra 1968 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci.

Podľa svojho článku 20 Dohoda nadobudla platnosť 17. marcom 1969.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Rumunskej socialistickej republiky,

vedené prianím ďalej prehlbovať a rozvíjať tradičné priateľské styky medzi národmi obidvoch krajín,

spravujúc sa záujmami výstavby socializmu a komunizmu v obidvoch štátoch a presvedčené, že kultúrne a vedecké styky slúžia týmto záujmom a majú dôležitú úlohu vo vzájomnom obohacovaní národných kultúr,

vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov dlhoročných kultúrnych a vedeckých stykov obidvoch krajín a opierajúc sa o skúsenosti získané pri plnení Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky z 25. októbra 1958,

vyjadrujúc prianie aj naďalej venovať stálu pozornosť všestrannému rozvoju spolupráce v oblasti školstva, vedy, kultúry, umenia, tlače, rozhlasu, televízie a telovýchovy

rozhodli sa uzavrieť túto dohodu a na ten cieľ vymenovali svojich splnomocnencov

vláda Československej socialistickej republiky

Miroslava Galušku,
ministra kultúry a informácií,

vláda Rumunskej socialistickej republiky

Pompiliu Macoveiho,
predsedu Štátneho výboru pre kultúru a umenie,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú všestranne napomáhať, aby sa pracujúci ľud obidvoch krajín oboznamoval s politickým, hospodárskym a kultúrnym životom druhej krajiny, ako aj s výsledkami dosiahnutými v rozvíjaní socialistickej spoločnosti.

Článok 2

Zmluvné strany sa budú usilovať o zvyšovanie úrovne kultúrnej a vedeckej spolupráce, o zdokonaľovanie ich foriem a metód, o rozširovanie, prehlbovanie a rast účinnosti priamych stykov medzi československými a rumunskými orgánmi, organizáciami a inštitúciami uskutočňujúcimi túto spoluprácu.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať rozvíjanie spolupráce medzi ministerstvami školstva, medzi školami všetkých druhov a stupňov a odbornými školskými inštitúciami. Jej predmetom budú predovšetkým obsah a štruktúra vzdelávacej sústavy a metódy výučby i výchovy.

Článok 4

Zmluvné strany budú umožňovať občanom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich školách všetkých druhov a stupňov a podporovať vzájomné vysielanie študentov a postgraduantov na študijné pobyty.

Príslušné orgány zmluvných strán budú v rámci platných právnych predpisov svojho štátu uznávať štúdium na školách druhej zmluvnej strany, ako aj nimi vydané vysvedčenia i diplomy.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať, aby sa na ich školách a v ústavoch vyučovali jazyky a literatúra druhej krajiny a aby sa vo výučbe poskytovali súborné informácie slúžiace poznávaniu druhej krajiny a rozširovaniu a prehlbovaniu vedomostí o nej. Na ten cieľ zabezpečia, aby tieto informácie o druhej krajine boli zaradené do učebných plánov, osnov, učebníc a ďalších publikácií; budú taktiež pripravovať odborných pracovníkov a prípadne zriaďovať lektoráty jazyka a literatúry druhej krajiny.

Článok 6

Zmluvné strany budú napomáhať ďalší rozvoj vedeckej spolupráce akadémií vied, vysokých škôl, vedeckých inštitúcií a iných zainteresovaných organizácií obidvoch krajín výmenou skúseností a vedeckých informácií, ako aj štúdiom a vedeckým bádaním o problémoch spoločného záujmu, ktoré sú založené na zásadách kooperácie.

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť vedeckým problémom, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozvoj národného hospodárstva obidvoch krajín a riešenie perspektívnych potrieb rozvoja spoločnosti a vedy.

Článok 7

Zmluvné strany budú napomáhať všestranný rozvoj tvorivej spolupráce v oblasti literatúry, umenia a architektúry, rozširovanie a upevňovanie stykov medzi tvorivými zväzmi, uvádzanie a popularizáciu umeleckých diel druhej zmluvnej strany, výmenu umeleckých kolektívov a jednotlivých umelcov, ako aj spoluprácu medzi koncertnými agentúrami obidvoch štátov.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu vydavateľstiev pri prekladaní, vydávaní a rozširovaní kníh a publikácií autorov druhej krajiny.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi zväzmi novinárov, tlačovými agentúrami a redakciami novín a časopisov, ako aj činnosť akreditovaných dopisovateľov a novinárov vyslaných druhou zmluvnou stranou.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie, rozširovanie a popularizáciu filmov druhej strany, ako aj spoločnú tvorbu filmov a spoluprácu v oblasti filmovej výroby.

Článok 11

Zmluvné strany budú napomáhať výmenu rozhlasových a televíznych programov, zvukových záznamov, televíznych filmov a záznamov a televízneho spravodajstva, nakrúcania spoločných rozhlasových a televíznych programov a televíznych filmov a záznamov, ako aj ich využitie a rozširovanie.

Článok 12

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi umožňovať občanom druhej zmluvnej strany používanie archívov, knižníc a múzeí.

Článok 13

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj spolupráce v oblasti telesnej výchovy, športu a turizmu.

Článok 14

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami platnými pre obidve zmluvné strany rozvíjať osobné styky a výmenu vo všetkých oblastiach, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje.

Článok 15

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať výmenu periodickej tlače, publikácií, kníh, učebníc, filmov, umeleckých diel a ostatných kultúrnych hodnôt, prístrojov a materiálov na vedecké výskumy, ako aj propagačných materiálov.

Článok 16

Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií o dôležitých konferenciách, zjazdoch, sympóziách, prehliadkach, súťažiach, premiérach, výstavách a iných kultúrnych a vedeckých akciách usporiadaných na ich území. Taktiež budú podporovať, aby na ne boli pozývaní predstavitelia druhej zmluvnej strany.

Článok 17

Zmluvné strany sa dohodli, že si vzájomne umožnia zriadiť vo svojich hlavných mestách kultúrne strediská.

Konkrétne podmienky ich pôsobnosti sa medzi zmluvnými stranami upravia osobitným dohovorom.

Článok 18

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu národných organizácií a inštitúcií v rámci medzinárodných kultúrnych a vedeckých organizácií.

Článok 19

Zmluvné strany budú na plnenie ustanovení tejto Dohody uzavierať plány kultúrnej a vedeckej spolupráce, v ktorých určia akcie a výmeny, ktoré sa majú uskutočniť v určitom časovom období, ako aj organizačné a finančné podmienky ich uskutočňovania.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich príslušné orgány, organizácie a inštitúcie môžu v rámci svojej pôsobnosti uzavierať dojednania, tematické a pracovné plány na vykonávanie tejto Dohody a plánov kultúrnej a vedeckej spolupráce.

Na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Dohody môžu sa, ak sa to ukáže ako účelné, dočasne zriaďovať spoločné komisie.

Článok 20

Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi predpismi každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie aspoň šesť mesiacov pred koncom obdobia platnosti.

Článok 21

Dňom, keď nadobudne táto Dohoda platnosť, stráca platnosť Dohoda medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci, podpísaná v Prahe 25. októbra 1958.

Všetky vykonávacie dojednania a plány uzavreté na základe Dohody o kultúrnej spolupráci z 25. októbra 1958 zostávajú v platnosti potiaľ, pokiaľ nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody.

Spísané v Bukurešti 23. novembra 1968 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a rumunskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

Miroslav Galuška v. r.

Za vládu

Rumunskej socialistickej

republiky:

Pompiliu Macovei v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.