Vyhláška č. 165/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 136/1968 Zb. o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu.

Čiastka 49/1969
Platnosť od 23.12.1969 do31.12.1975
Účinnosť od 23.12.1969 do31.12.1975
Zrušený 125/1975 Zb.

165

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 25. novembra 1969,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 136/1968 Zb. o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu

Minister zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 2 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a po dohode s ministrom financií podľa § 7a ods. 2 zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve v znení vyplývajúcom zo zákona č. 64/1958 Zb.:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 136/1968 Zb. o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu sa mení a dopĺňa takto:

1. Paragraf 1 sa mení a znie takto:

(1) Zastúpenie zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu v tuzemsku môžu preberať a uskutočňovať československé socialistické organizácie len na základe oprávnenia na zahraničnozastupiteľskú činnosť.

(2) Oprávnenie na zahraničnozastupiteľskú činnosť udeľuje organizácii na jej žiadosť Ministerstvo zahraničného obchodu v súčinnosti s Ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR príslušným podľa sídla žiadateľa.*) Pri rozhodovaní o udelení oprávnenia sa prihliada na potreby československej zahraničnoobchodnej politiky a na možnosti organizácie vykonávať zahraničnozastupiteľskú činnosť v súlade so záujmami československého hospodárstva.

2. Paragraf 2 sa dopĺňa takto:

a) druhá časť bude znieť:

„- vykonávanie propagácie pre zastupovaný zahraničný podnik a organizovanie jeho účasti na výstavách a veľtrhoch v Československej socialistickej republike, ale len v súvislosti s inou zastupiteľskou činnosťou,"

b) za štvrtú časť sa zaraďuje nová piata časť tohto znenia:

„- poskytovanie technických služieb a servisu (vrátane garančných opráv) k výrobkom dovážaným organizáciou oprávnenou na zahraničnoobchodnú činnosť a s jej súhlasom."

3. V § 4 ods. 1 sa prvá veta mení a znie takto:

„Jednotlivé zmluvy o zastupovaní zahraničných podnikov predkladajú oprávnené československé socialistické organizácie Ministerstvu zahraničného obchodu, ktoré ich schvaľuje v súčinnosti s ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR príslušným podľa sídla žiadateľa. Československé socialistické organizácie, ktorým sa udelilo oprávnenie podľa § 1, nesmú pred schválením jednotlivej zmluvy o zastupovaní vykonávať podľa nej žiadnu činnosť. Československá zmluvná strana musí preto dojednať so zahraničným podnikom, že podmienkou platnosti každej zmluvy o zastupovaní je udelenie tohto schválenia."

4. Paragraf 5 sa mení a znie takto:

(1) Ministerstvo zahraničného obchodu môže v súčinnosti s Ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR odmietnuť schválenie zmluvy, ak predpokladá, že nezodpovedá záujmom československej zahraničnoobchodnej politiky. Pritom skúma najmä primeranosť sadzieb odmien, rozsah zastúpenia a obchodnopolitické hľadiská dotknuté zmluvou. Môže tiež schválenie odmietnuť, ak obsah zmluvy nezodpovedá predpisom o zahraničnom obchode alebo predpisom o devízovom hospodárstve. Ministerstvo zahraničného obchodu môže v súčinnosti s Ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR schválenie zrušiť, ak uskutočňovanie zastupiteľskej zmluvy odporuje predpisom o zahraničnom obchode alebo predpisom o devízovom hospodárstve.

(2) Ak organizácia vykonáva zahraničnozastupiteľskú činnosť v rozpore so záujmami československej zahraničnoobchodnej politiky alebo československého hospodárstva alebo ak porušuje predpisy uvedené v odseku 1, môže jej oprávnenie na zahraničnozastupiteľskú činnosť Ministerstvo zahraničného obchodu v súčinnosti s Ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR odňať."


Čl. II

Organizácie, ktoré dosiaľ vykonávajú zahraničnozastupiteľskú činnosť, môžu ju vykonávať najdlhšie do 31. januára 1970. Po uplynutí tohto času smie zahraničnozastupiteľskú činnosť vykonávať len organizácia, ktorej udelí oprávnenie Ministerstvo zahraničného obchodu podľa tejto vyhlášky. Ministerstvo zahraničného obchodu môže v súčinnosti s Ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR povoliť, aby výnimočne aj organizácia, ktorej oprávnenie nebolo udelené, pokračovala v zmluve o zastupovaní uzavretej pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, ak to je v záujme československého hospodárstva.

Čl. III

Úplné znenie vyhlášky bude uverejnené vo Vestníku Ministerstva zahraničného obchodu.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Príslušnosť Ministerstva zahraničného obchodu vo veciach upravených touto vyhláškou sa opiera o rovnaké dôvody, aké vyplývajú z ustanovení § 4a vyhlášky č. 164/1969 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 121/1968 Zb.