Vyhláška č. 136/1969 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky č. 45/1965 Zb.

Čiastka 44/1969
Platnosť od 10.12.1969
Účinnosť od 01.01.1970

136

VYHLÁŠKA

federálneho Ministerstva financií

zo 4. decembra 1969

o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky č. 45/1965 Zb.

Federálne Ministerstvo financií ustanovuje na vykonanie § 325 až 344 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a ustanovení § 17 a 22 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva:


Článok I

Vyhláška č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky č. 45/1965 Zb. sa mení takto:

1. Ustanovenie § 17 znie:

„Vklady na obyčajných vkladných knižkách sa úrokujú 2 %. Ak je dohodnutá pre výbery vkladov šesťmesačná výpovedná lehota, úrokujú sa tieto vklady 3 %, a ak je dohodnutá dvanásťmesačná výpovedná lehota, 4 %.“

2. Ustanovenie § 18 znie:

(1) Výpovedná lehota pre výbery sa môže dohodnúť len pri vzniku vkladového vzťahu. Sporiteľňa poznamená dojednanie výpovednej lehoty vo vkladnej knižke.

(2) Vklad s výpovednou lehotou môže vkladateľ vybrať čiastočne alebo úplne aj pred uplynutím výpovednej lehoty alebo bez predchádzajúcej výpovede. Z takto vybraných súm je vkladateľ povinný zaplatiť sporiteľni náhradu za nedodržanie výpovednej lehoty, a to pri vkladoch so šesťmesačnou výpovednou lehotou ............. 1,- Kčs a pri vkladoch s dvanásťmesačnou výpovednou lehotou ............. 1,50 Kčs z každých i začatých 1 000 Kčs za každý i začatý mesiac, o ktorý sa vklad vyplatí pred uplynutím lehoty. Ak výpoveď nebola vôbec daná, počíta sa náhrada za dobu dojednanej výpovednej lehoty.

(3) Vkladateľ môže výpoveď opakovať po uplynutí dojednanej výpovednej lehoty. Ak dal vkladateľ výpoveď a ak si nevyberie vklad do dvoch mesiacov po uplynutí výpovednej lehoty, stane sa výpoveď neúčinnou.

(4) Úrok pripísaný ku vkladu s výpovednou lehotou môže vkladateľ vybrať bez výpovede a bez povinnosti zaplatiť náhradu podľa odseku 2 do dvoch mesiacov po uplynutí obdobia, za ktoré bol úrok pripísaný na účte.

(5) Náhrada za nedodržanie výpovednej lehoty sa nepožaduje, pokiaľ sa vklad prevádza na inú vkladnú knižku s rovnakou, prípadne dlhšou výpovednou lehotou.“

3. Ustanovenie § 34 znie:

(1) Ročné úrokové sadzby z pôžičiek občanom sú najviac 10 %.

(2) Pri pôžičkách nesplatených v lehote zo súm priznaných súdnym rozhodnutím je ročný úrok od začiatku omeškania dvojnásobok dojednanej úrokovej sadzby, ale najmenej 6 % a najviac 12 %.“

4. Ustanovenie § 40 ods. 2 znie:

„Ak pôžička podľa odseku 1 nebola splatená v lehote, je ročný úrok zo súm priznaných súdnym rozhodnutím od začiatku omeškania dvojnásobok ustanovenej úrokovej sadzby, ale najmenej 6 % a najviac 12 %.“


Článok II

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 45/1965 Zb. o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom.

Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Minister:

Ing. Rohlíček, CSc., v. r.