Vyhláška č. 19/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spôsobe a podmienkach používania rôznych objektov a služieb poskytovaných československou stranou sovietskym vojskám dočasne sa nachádzajúcim na území Československej socialistickej republiky

Čiastka 8/1969
Platnosť od 31.03.1969 do30.06.1991
Účinnosť od 15.04.1969 do30.06.1991
Zrušený 71/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XII Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

19

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. februára 1969

o Dohode o spôsobe a podmienkach používania rôznych objektov a služieb poskytovaných československou stranou sovietskym vojskám dočasne sa nachádzajúcim na území Československej socialistickej republiky

Dňa 11. februára 1969 bola v Prahe podpísaná Dohoda o spôsobe a podmienkach používania rôznych objektov a služieb poskytovaných československou stranou sovietskym vojskám dočasne sa nachádzajúcim na území Československej socialistickej republiky.

Podľa svojho článku XII Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA
o spôsobe a podmienkach používania rôznych objektov a služieb poskytovaných československou stranou sovietskym vojskám dočasne sa nachádzajúcim na území Československej socialistickej republiky

V súlade so Zmluvou medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky zo 16. októbra 1968 zmluvné strany sa dohodli na tomto:

Článok I

1. Kasárne, byty vnútri kasární, služobné a skladovacie priestory, letiská a iné stavby s trvalým zariadením, ktoré sú národným majetkom Československej socialistickej republiky, sa poskytujú na dočasné používanie sovietskym vojskám za úhradu v súlade s platnými československými právnymi predpismi.

Sovietska strana na svoj náklad vykonáva bežné opravy a má v prevádzke uvedené objekty.

Československá strana dokončí v lehotách dohodnutých s veliteľstvom sovietskych vojsk výstavbu všetkých objektov v kasárňach odovzdaných sovietskym vojskám na dočasné používanie, na ktorých boli práce zastavené, a potom ich odovzdá sovietskej strane.

2. Za používanie majetku sovietskymi vojskami, osobami k nim patriacimi a členmi ich rodín, ktorý je osobným, súkromným alebo družstevným vlastníctvom, platí veliteľstvo sovietskych vojsk úhradu v československých korunách v súlade s platnými československými právnymi predpismi na základe zmluvy s vlastníkom.

3. Sovietske vojská budú pri používaní objektov a majetku uvedeného v bode 1 a 2 tohto článku dodržiavať platné československé právne predpisy týkajúce sa ich údržby a prevádzky.

4. Ministerstvo národnej obrany Československej socialistickej republiky zabezpečí údržbu a prevádzku inžinierskych sietí a zariadení v kasárňach prevzatých sovietskymi vojskami, ich zásobovanie vodou, elektrickou energiou, a ak sú príslušné zdroje, plynom a tepelnou energiou.

Počet pracovníkov Ministerstva národnej obrany Československej socialistickej republiky nevyhnutný na prevádzku uvedených inžinierskych sietí a zariadení, ako aj súpis kasární, prevádzku ktorých zabezpečujú, sa určí po dohode medzi Ministerstvom národnej obrany Československej socialistickej republiky a veliteľstvom sovietskych vojsk.

Náklady na údržbu a prevádzku uvedených sietí a zariadení vrátane nákladov na mzdy československých pracovníkov uhrádza sovietska strana v československých korunách podľa platných československých sadzieb, cien a taríf.

5. V súlade so Zmluvou o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky zo 16. októbra 1968 používajú sovietske vojská na zabezpečenie bojovej prípravy vojenské výcvikové priestory spoločne s Československou ľudovou armádou.

Vojenské výcvikové priestory riadia orgány Československej ľudovej armády, ktoré po dohode s veliteľstvom sovietskych vojsk plánujú a koordinujú využitie týchto priestorov.

Režim prevádzky a vzájomné vzťahy pri používaní vojenských výcvikových priestorov sa určia v rámci pravidiel o ich využití, dohodnutých orgánmi Ministerstva národnej obrany Československej socialistickej republiky s veliteľstvom sovietskych vojsk, a s ohľadom na hospodársku činnosť organizácií Československej ľudovej armády v hraniciach týchto priestorov.

Veliteľstvo sovietskych vojsk neplatí úhradu za používanie polygónov, strelníc a cvičísk používaných spoločne s Československou ľudovou armádou.

Veliteľstvo sovietskych vojsk bude po dohode s príslušnými orgánmi Československej ľudovej armády budovať na svoj náklad rôzne zariadenia na polygónoch, strelniciach a cvičiskách používaných spoločne s Československou ľudovou armádou. Československá ľudová armáda používa tieto zariadenia bezplatne.

Článok II

1. Československá strana zabezpečí pre sovietske vojská, osoby k nim patriace a členov ich rodín vodu, plyn, paru, vykurovanie, pranie bielizne a kúpanie, opravy výstrojového materiálu, chemické čistenie a iné komunálne služby na základe požiadaviek veliteľstva sovietskych vojsk v dohodnutých objemoch a na základe zmlúv uzavieraných veliteľstvom sovietskych vojsk s príslušnými československými orgánmi a organizáciami.

2. Tieto služby sa uhrádzajú v československých korunách podľa platných československých sadzieb a taríf.

3. Sovietske vojská, osoby k nim patriace a členovia ich rodín budú pri opravách a používaní plynových, vodovodných, kanalizačných a elektrických zariadení dodržiavať pravidlá určené príslušnými československými orgánmi a organizáciami a nebudú bez ich súhlasu upravovať tieto zariadenia.

Článok III

1. Dodávky priemyslového tovaru (vrátane uhlia, koksu, dreva, naftových výrobkov), elektrickej energie a potravinárskeho tovaru (vrátane zemiakov, zeleniny, výrobkov podliehajúcich skaze) pre plánovité zásobovanie sovietskych vojsk vykonáva československá strana za odplatu v prevoditeľných rubľoch v cenách platných v obchodných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, a ak také ceny nie sú, v cenách určených spôsobom používaným na určenie cien nových výrobkov v obchode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Množstvo a druhy uvedeného tovaru a elektrickej energie sa určujú na základe požiadaviek predložených obchodným zastupiteľstvom Zväzu sovietskych socialistických republík v Československej socialistickej republike a objednávok sovietskych organizácií zahraničného obchodu.

Dodávky tovaru za vyššie uvedené ceny československá strana uskutočňuje do miest stálych posádok sovietskych vojsk na základe zmlúv uzavieraných medzi československými a sovietskymi organizáciami zahraničného obchodu.

2. Priame nákupy jednotlivých druhov tovaru v československej maloobchodnej sieti uskutočňujú sovietske vojenské útvary za československé maloobchodné ceny a spôsobom platným pre príslušné československé organizácie.

Článok IV

1. Dodávky priemyslového a potravinárskeho tovaru sovietskym obchodným podnikom uskutočňuje československá strana na základe požiadaviek obchodného zastupiteľstva Zväzu sovietskych socialistických republík v Československej socialistickej republike, ktoré sa predkladajú príslušným československým orgánom a organizáciám v dohodnutých lehotách.

Podmienky dodávok a spôsob vyúčtovania dodávaného tovaru sa určia na základe zmlúv medzi zástupcami veliteľstva sovietskych vojsk a príslušnými československými orgánmi a organizáciami.

2. Platby za tovar dodávaný sovietskym obchodným podnikom sa uskutočňujú v československých korunách za československé maloobchodné ceny platné v deň nákupu s poskytnutím maloobchodných cenových zrážok pre príslušné československé štátne obchodné podniky.

3. Predaj tovaru a poskytovanie služieb v sovietskych obchodných a komunálnych podnikoch sa uskutočňuje v československých korunách za československé maloobchodné ceny a tarify platné v československých štátnych obchodných podnikoch a komunálnych podnikoch.

Ceny tovaru dodávaného sovietskym obchodným podnikom zo Zväzu sovietskych socialistických republík určí veliteľstvo sovietskych vojsk spolu s obchodným zastupiteľstvom Zväzu sovietskych socialistických republík v Československej socialistickej republike na úrovni cien platných pre obdobný tovar v československej štátnej maloobchodnej sieti.

Článok V

1. Prepravy pre sovietske vojská po železniciach, vodných tokoch, leteckých linkách a cestách Československej socialistickej republiky sa uskutočňujú na základe Protokolu o vojenských prepravách po železniciach, vodných tokoch, leteckých linkách a cestách Československej socialistickej republiky pre sovietske vojská dočasne sa nachádzajúce na území Československej socialistickej republiky vrátane spôsobu prepráv cez hranice Československej socialistickej republiky z 11. februára 1969 a v súlade so smernicami k nemu pripojenými.

2. Prepravy pre sovietske vojská sa uskutočňujú na podklade požiadaviek veliteľstva sovietskych vojsk predkladaných Ministerstvu národnej obrany Československej socialistickej republiky pre uplatnenie na príslušných československých dopravných orgánoch.

Pri organizácii zabezpečovania a riadenia vojenských prepráv pre sovietske vojská po dopravných spojoch Československej socialistickej republiky spolupracujú:

- veliteľstvo a riadiace orgány vojenskej dopravy sovietskych vojsk so Správou vojenskej dopravy Ministerstva národnej obrany Československej socialistickej republiky;

- veliteľstvo a orgány vojenskej dopravy sovietskych vojenských útvarov s krajskými správami vojenskej dopravy Československej ľudovej armády a ich výkonnými orgánmi.

3. Úhrada za prepravy vojenských prevozov a transportov po železniciach Československej socialistickej republiky sa uskutočňuje podľa sadzieb za nápravový kilometer (vozňa) v prevoditeľných rubľoch.

Platby za prepravu cestujúcich, cestovných batožín, spešnín a pošty vo vojenských vlakoch, poštových, batožinových a lôžkových vozňoch Zväzu sovietskych socialistických republík, ktoré pravidelne obiehajú v medzinárodnej preprave po železniciach Československej socialistickej republiky, sa uskutočňujú v súlade s Dohodou o zúčtovaní neobchodných platieb z 8. februára 1963 podľa tarifnej sadzby za nápravový kilometer (vozňa) vypočítanej na základe sadzieb Jednotnej medzinárodnej osobnej tarify (EMPT).

Prepravy vojenských cestujúcich vo vozňoch medzinárodnej prepravy alebo osobitnými vozňami v medzinárodnej preprave sa uskutočňuje za podmienok a podľa sadzieb Jednotnej medzinárodnej osobnej tarify (EMPT).

Preprava vojenských cestujúcich, cestovných batožín a spešnín, ako aj kusových zásielok vo vlakoch a vozňoch železníc Československej socialistickej republiky sa uhrádza v československých korunách podľa platných československých taríf.

Úhrada za prepravu nákladov leteckou dopravou z Československej socialistickej republiky do Zväzu sovietskych socialistických republík, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky a Poľskej ľudovej republiky a v opačnom smere sa uskutočňuje v prevoditeľných rubľoch podľa sadzieb Jednotnej leteckej nákladnej tarify (EAGT).

Úhrada prepráv vojenských cestujúcich, cestovných batožín, spešnín a nákladov leteckou a automobilovou dopravou Československej socialistickej republiky vo vnútornej doprave sa uskutočňuje v československých korunách podľa platných československých taríf a pri leteckej preprave cestujúcich a cestovných batožín z Československej socialistickej republiky do Zväzu sovietskych socialistických republík, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky a Poľskej ľudovej republiky sa uskutočňuje v československých korunách podľa Jednotnej leteckej osobnej tarify (EAPT).

4. Oprava a údržba železničných vlečiek ku kasárňam, letiskám a iným objektom, ktoré poskytuje československá strana sovietskym vojskám, a taktiež opravy k nim patriaceho vozňového parku sa vykonávajú podľa zmlúv uzavieraných medzi veliteľstvom sovietskych vojsk a príslušnými orgánmi Československej ľudovej armády.

Platby za uvedené služby vykonáva veliteľstvo sovietskych vojsk v československých korunách podľa platných československých sadzieb a za podmienok používaných pre Československú ľudovú armádu.

Článok VI

1. Platby za prenájom medzinárodných a medzimestských telekomunikačných kanálov poskytovaných sovietskym vojskám československou stranou sa vykonávajú v prevoditeľných rubľoch podľa dohodnutých medzinárodných taríf.

2. Úhrada za poskytovanie miestnych telefónnych účastníckych staníc a miestnych spojovacích vedení sa uskutočňuje v československých korunách podľa platných československých taríf.

3. Spôsob úhrady za používanie medzinárodných, medzimestských a miestnych telekomunikačných prostriedkov sovietskymi vojskami určí príslušná dohoda medzi zmluvnými stranami.

Článok VII

1. Výstavba dočasných objektov pre sovietske vojská na území kasární sa uskutočňuje na náklady sovietskej strany v súlade s platnými československými právnymi predpismi a po dohode medzi Ministerstvom národnej obrany Československej socialistickej republiky a veliteľstvom sovietskych vojsk.

Československá strana podľa možnosti zabezpečí výstavbu a opravy objektov pre sovietske vojská prostredníctvom príslušných československých organizácií.

Objekty budované pre sovietske vojská sa zapoja, ak sú príslušné zdroje, na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, tepelnú a plynovú sieť spravovanú príslušnými československými organizáciami.

2. Príslušné československé orgány a organizácie vyčlenia na základe jednotlivých dohodnutých požiadaviek nevyhnutný stavebný materiál a zariadenia na výstavbu a opravy uskutočňované sovietskymi vojskami.

3. Ministerstvo národnej obrany Československej socialistickej republiky poskytne sovietskej strane pomoc pri prerokúvaní dokumentácie, ktorá sa týka otázok spojených s výstavbou objektov, s príslušnými československými orgánmi a organizáciami.

4. Sovietska strana uhrádza stavebno-montážne práce uskutočňované príslušnými československými organizáciami, stavebné materiály a zariadenia dodávané na výstavbu a opravy uskutočňované sovietskymi vojskami, ako aj výdavky spojené s prerokúvaním a schvaľovaním dokumentácie na výstavbu objektov pre sovietske vojská v československých korunách v rámci dohodnutých rozpočtov podľa platných československých sadzieb a cien.

Článok VIII

Vláda Zväzu sovietskych socialistických republík uhrádza vláde Československej socialistickej republiky v prevoditeľných rubľoch sumy, ktoré dostane v československých korunách na vydržiavanie sovietskych vojsk v súlade s článkom 7 Zmluvy o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky zo 16. októbra 1968.

Prepočet uvedených súm, vyjadrený v československých korunách, na prevoditeľné ruble sa uskutočňuje v pomere československých vnútorných cien a taríf k cenám zahraničného obchodu.

Spôsob poskytovania československých korún, ako aj vykonávanie platieb vyplývajúcich z tejto Dohody sa určí na základe dohody medzi Štátnou bankou československou a Štátnou bankou Zväzu sovietskych socialistických republík.

Článok IX

Pri prevzatí objektov, ktoré boli vystavané alebo získané na náklad sovietskej strany, uhradí československá strana sovietskej strane náklady v dohodnutých sumách, vychádzajúcich z rozpočtových nákladov na tieto objekty, znížených o rozsah ich amortizácie podľa platných československých noriem.

Článok X

Na československých občanov, ktorí pracujú v sovietskych útvaroch a zariadeniach dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky, sa vzťahujú platné československé pracovnoprávne a mzdové predpisy.

Článok XI

Splnomocnenci pre veci dočasného pobytu sovietskych vojsk v Československej socialistickej republike vypracujú v súlade s bodom 1 čl. 10 a bodom 1 čl. 11 Zmluvy o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky zo 16. októbra 1968 smernice na prerokúvanie otázok spojených s náhradou škôd vrátane spôsobu účasti československých štátnych poisťovní pri určovaní a uhrádzaní škôd, ako aj spôsobu úhrady nákladov v mene štátov, ktoré nie sú účastníkmi Dohody o zúčtovaní neobchodných platieb z 8. februára 1963.

Článok XII

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti, pokiaľ bude platiť Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky zo 16. októbra 1968. Ustanovenia tejto Dohody sa použijú odo dňa, keď nadobudla platnosť uvedená Zmluva.

Táto Dohoda môže byť zmenená na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán.

Dané v Prahe 11. februára 1969 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

V. Pleskot v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

S. Sokolov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.