Vyhláška č. 101/1969 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 25. výročiu Slovenského národného povstania.

Čiastka 34/1969
Platnosť od 27.08.1969 do29.09.2000
Účinnosť od 27.08.1969 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

101

VYHLÁŠKA

ministra financií Československej socialistickej republiky

zo 14. augusta 1969

o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 25. výročiu Slovenského národného povstania

Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

K 25. výročiu Slovenského národného povstania sa vydávajú strieborné pamätné dvadsaťpäťkorunáčky.

§ 2

(1) Pamätné strieborné dvadsaťpäťkorunáčky sa razia zo zliatiny o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch zinku. Hrubá váha dvadsaťpäťkorunáčky je 16 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dolu v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer dvadsaťpäťkorunáčky je 34 mm, jej hrana je hladká s nápisom „25. VÝROČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA“, ktorý je vyhotovený vlisom.

(2) Na líci pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch vodorovných riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod nápisom je umiestnené označenie hodnoty „25 Kčs“.

(3) Na rube pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky sú na pozadí slovenských vrchov zobrazené symbolické plamene rozhorievajúceho sa ľudového povstania. Pri ľavom okraji mince je umiestnený v kruhu nápis „SNP 1944“; letopočet „1969“ je vo vodorovnom riadku vpravo hore. Návrh striebornej pamätnej dvadsaťpäťkorunáčky je dielom akademického sochára Jiřího Harcubu, ktorého meno „HARCUBA“ je umiestnené pri dolnom okraji mince.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Sucharda v. r.