Vyhláška č. 110/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 36/1969
Platnosť od 06.10.1969
Účinnosť od 21.10.1969
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 21 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 31. októbrom 1968.

110

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. augusta 1969

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave


Dňa 17. apríla 1968 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave.

Podľa svojho článku 21 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 31. októbrom 1968.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Ing. Marko v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Belgického kráľovstva,

vedené prianím rozvíjať prepravu cestujúcich a tovaru úžitkovými vozidlami cestnej dopravy medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom cez ich územie, sa dohodli takto:

I. Preprava cestujúcich autobusmi a autokarmi

Prepravy podliehajúce povoleniu

Článok 1

Všetka preprava cestujúcich autobusmi alebo autokarmi medzi oboma štátmi alebo tranzitom cez ich územie podlieha povoľovaciemu konaniu s výnimkou prepráv uvedených v článku 5.

Pravidelné trate

Článok 2

1. Pravidelné trate medzi oboma štátmi alebo tranzitom cez ich územie schvaľujú po vzájomnej dohode príslušné orgány zmluvných strán na základe vzájomnosti.

2. Príslušné orgány zmluvných strán vydávajú povolenie pre úsek trasy prechádzajúci územím ich štátu.

3. Príslušné orgány zmluvných strán určia po vzájomnej dohode podmienky pre vydávanie povolenia.

Článok 3

1. Žiadosť o povolenie sa predkladá príslušným orgánom štátu, kde je vozidlo evidované, najneskôr dva mesiace pred predpokladaným dátumom začatia prepravy.

2. K žiadosti o povolenie musí byť pripojená nevyhnutná dokumentácia (meno alebo firma dopravcu, návrh cestovného poriadku, taríf a trasy cesty, miesta zastávok, údaje o predpokladanom čase prevádzky v priebehu roka, predpokladaný dátum začatia prepravy, dojednanie medzi dopravcami pri trati, na ktorej majú spoločnú prevádzku). Príslušné orgány zmluvných strán môžu požadovať i ďalšie údaje, ktoré považujú za potrebné.

3. Príslušné orgány každej zmluvnej strany odovzdajú príslušným orgánom druhej zmluvnej strany spolu so všetkými predpísanými dokladmi žiadosti, ktoré zamýšľajú schváliť.

Každé povolenie vyžaduje predchádzajúci súhlas tranzitných krajín.

Iné prepravy

Článok 4

1. Povolenia na príležitostné prepravy cestujúcich, okrem prepráv uvedených v článku 5, sa vydávajú na základe žiadostí predložených príslušnému orgánu zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované. Tento orgán ich odovzdá príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany na schválenie a na vydanie povolenia.

2. Pre každú cestu a pre každé vozidlo sa vydáva samostatné povolenie, ktoré oprávňuje na prepravu pri ceste tam aj späť, pokiaľ v tomto povolení nie je určené inak.

3. Každé vozidlo musí byť vybavené povolením vydaným príslušnými orgánmi zmluvných strán, ktoré sa na požiadanie predloží kontrolným orgánom.

Prepravy nepodliehajúce povoleniu

Článok 5

1. Prepravné podniky, ktoré majú sídlo prevádzky v jednom z oboch štátov a ktoré sú oprávnené zabezpečovať nepravidelnú prepravu, môžu bez povolenia prepravovať na území druhej zmluvnej strany alebo tranzitom cez toto územie:

a) ak vozidlo prepravuje pri jednej a tej istej ceste tých istých cestujúcich, a to od miesta nástupu až do návratu do toho istého miesta;

b) pri ceste, ktorej východiskový bod je na území štátu, kde je vozidlo evidované, a konečný bod na území druhej zmluvnej strany, a to pod podmienkou, že sa vozidlo vráti prázdne do štátu, kde je evidované;

c) ak prichádza vozidlo prázdne pre poruchu.

2. Pri prepravách uvedených v tomto článku musí byť vo vozidle zoznam cestujúcich, ktorý sa na požiadanie predloží kontrolným orgánom.

II. Preprava tovaru

Prepravy podliehajúce povoleniu

Článok 6

1. Všetka preprava tovaru medzi oboma štátmi alebo tranzitom cez ich územia podlieha povoľovaciemu konaniu s výnimkou prepráv uvedených v článku 9.

2. Príslušné orgány zmluvných strán určia ročne po vzájomnej dohode kontingent povolení.

3. Príslušné orgány každej zmluvnej strany odovzdajú príslušným orgánom druhej zmluvnej strany dohodnutý počet povolení.

Článok 7

Prepravné povolenia vydávajú prepravcom príslušné orgány štátu, kde je vozidlo evidované.

Článok 8

1. Povolenia sú dvojakého druhu:

a) „trvalé povolenia“ platné najviac počas jedného roka,

b) „jednorazové povolenia“ platné pre jednu alebo viac prepráv vo vymedzenom čase.

2. Nositeľ povolenia je povinný vyplniť prepravný doklad pred každou cestou.

3. Povolenie a pripojený prepravný doklad musí sprevádzať vozidlo pri ceste na území druhej zmluvnej strany a musia sa na požiadanie predložiť kontrolným orgánom.

4. Výraz „vozidlo“ znamená jednotlivé vozidlo alebo celok spriahnutých vozidiel.

5. Povolenie je neprevoditeľné.

6. Pri spiatočnej ceste môže dopravca naložiť tovar na území druhej zmluvnej strany s určením do štátu, kde je vozidlo evidované.

Prepravy nepodliehajúce povoleniu

Článok 9

Povoleniu nepodliehajú:

a) pohrebné prepravy uskutočňované vozidlami na ten účel osobitne upravenými;

b) prepravy predmetov vozidlami, ktorých úžitková záťaž nepresahuje 500 kg;

c) prepravy poškodených vozidiel;

d) prepravy uskutočňované na vlastný účet.

Nadkontingentné prepravy

Článok 10

Povoleniu podliehajú, sú však mimo kontingentu:

a) prepravy sťahovaných zvrškov uskutočňované vozidlami na tento účel osobitne upravenými;

b) prepravy predmetov určených na veľtrhy, výstavy alebo predvádzanie;

c) prepravy pretekových koní, pretekových automobilov a iných športových potrieb určených na športové podujatia;

d) prepravy divadelných dekorácií a rekvizít;

e) prepravy hudobných nástrojov a potrieb na rozhlasové alebo televízne nakrúcania;

f) tranzitné prepravy.

Prepravy uvedené pod písmenami b) až e) sa však môžu uskutočňovať mimo kontingentu len vtedy, ak predmety alebo zvieratá sa dopravia späť do krajiny, kde je vozidlo evidované.

Štatistické údaje

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán sa vzájomne dohodnú o výmene štatistických údajov.

III. Colné a daňové ustanovenia

Článok 12

Colné prejednanie vozidiel a tovaru sa spravuje ustanoveniami medzinárodných dohovorov, ktorými sú obe zmluvné strany viazané.

Článok 13

1. Motorové vozidlá, ako aj prívesy všetkých druhov, riadne evidované u jednej zo zmluvných strán, ktoré sa dočasne zdržiavajú na území druhej zmluvnej strany, sú oslobodené od poplatkov a daní z motorových vozidiel a prívesov, ako aj daní z ich prevádzky.

2. Oslobodenie sa nevzťahuje na clá a spotrebné dávky a na poplatky za prechod po cestách a mostoch.

3. Poplatky a dane vyberané pri prepravách osôb alebo tovaru uskutočňovaných za odplatu určia príslušné orgány zmluvných strán.

IV. Všeobecné ustanovenia

Článok 14

Prepravy cestujúcich a tovaru podľa tejto Dohody sa môžu uskutočňovať len vozidlami evidovanými u jednej zo zmluvných strán.

Článok 15

1. Dopravcovia sídliaci na území jednej zo zmluvných strán nie sú oprávnení prepravovať cestujúcich alebo tovar medzi dvoma miestami na území druhej zmluvnej strany.

2. Dopravcovia sídliaci na území jednej zo zmluvných strán nie sú oprávnení prepravovať tovar z územia druhej zmluvnej strany do tretieho štátu a naopak.

Článok 16

Platby, ktoré sa majú uskutočniť na základe záväzkov vyplývajúcich z ustanovení tejto Dohody, sa vyrovnávajú podľa platobnej dohody platnej medzi oboma zmluvnými stranami.

Článok 17

Dopravcovia jednej zo zmluvných strán môžu určiť na zabezpečenie prepráv uvedených v tejto Dohode zástupcu na území druhej zmluvnej strany v súlade s predpismi platnými v tomto štáte.

Článok 18

Pokiaľ v tejto Dohode nie je ustanovené inak, použijú sa vnútroštátne predpisy zmluvných strán.

Zmiešaná komisia

Článok 19

1. Zástupcovia zmluvných strán sa budú podľa potreby schádzať v Zmiešanej komisii na zabezpečenie riadneho vykonávania tejto Dohody.

2. Závery Zmiešanej komisie sa v prípade potreby predložia na schválenie príslušným orgánom zmluvných strán.

Článok 20

Každá zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane, ktoré orgány sú príslušné riešiť otázky týkajúce sa vykonávania tejto Dohody.

Platnosť Dohody

Článok 21

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany navzájom oznámia, že boli splnené ústavné predpisy vyžadované pre nadobudnutie platnosti tejto Dohody.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti jeden rok a jej platnosť sa bude mlčky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Prahe 17. apríla 1968 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Jan Dufek v. r.

Za vládu

Belgického kráľovstva:

Raoul Dooreman v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.