Vyhláška č. 66/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre ceny o zmene váhových skupín jatočných ošípaných

Čiastka 25/1969
Platnosť od 30.06.1969 do09.04.1970
Účinnosť od 01.07.1969 do09.04.1970
Redakčná poznámka

Vyhláška zrušená výnosom Ministra-predsedu federálneho výboru pre ceny č. 2514/70.

OBSAH

66

VYHLÁŠKA

Federálneho výboru pre ceny

z 27. mája 1969

o zmene váhových skupín jatočných ošípaných

Federálny výbor pre ceny ustanovuje na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky z 22. mája 1969 podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov a článku 144 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii:


§ 1

Váhové skupiny jatočných ošípaných*) sa menia tak, že platí nákupná cena jatočných ošípaných za 1 kg živej váhy:

a) 12,50 Kčs pre váhovú skupinu 100-120 kg ž. v. namiesto pre doteraz platnú skupinu 85-115 kg ž. v., prípadne 85-120 kg ž. v. pri vybratých mäsových plemenách a ich krížencoch;

b) 10,50 Kčs pre váhovú skupinu 70-100 kg ž. v. namiesto pre doteraz platnú skupinu 70-85 kg ž. v.

§ 2

Zvyšuje sa dolná hranica pri váhovej skupine mäsovosadlových a chudých ošípaných zo 115 na 120 kg ž. v.**)

§ 3

Príplatok k nákupným cenám vo výške 1,30 Kčs za 1 kg ž. v.***) sa vypláca za ošípané od 70 do 120 kg ž. v.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.


Minister - predseda:

Ing. Typolt, CSc., v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri cenník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 1 z roku 1967 - Nákupné ceny poľnohospodárskych výrobkov.

**) Ostatné váhové skupiny a nákupné ceny jatočných ošípaných zostávajú v platnosti bezo zmeny.

***) Cenové rozhodnutie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. A/23/1968 z 19. 12. 1968.