Vyhláška č. 33/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom

Čiastka 12/1969
Platnosť od 24.04.1969 do31.12.1973
Účinnosť od 09.05.1969 do31.12.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1969. Dohoda svojho článku 1 sa dohoda bude vykonávať do 31. 12. 1973.

33

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. februára 1969

o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom

Dňa 3. decembra 1968 bola v Oslo podpísaná Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom.

Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1969.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

OBCHODNÁ DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva prajúc si uľahčiť rozvoj hospodárskych vzťahov a podporovať rozširovanie obchodu medzi obidvoma krajinami na základe rovnosti a vzájomného prospechu dohodli sa takto:

Článok 1

Výmena tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom sa bude vykonávať v období od 1. januára 1969 do 31. decembra 1973 v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a podľa dovozných a vývozných predpisov platných v každej z obidvoch krajín.

Článok 2

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nórskeho kráľovstva urobia všetky potrebné opatrenia s cieľom čo najviac rozšíriť výmenu tovaru medzi obidvoma krajinami.

Zmluvné strany čo možno najviac obmedzia administratívne formality spojené s dovozom a vývozom tovaru.

Článok 3

Výmena tovaru nie je obmedzená na tovar uvedený v listinách A (nórsky vývoz) a B (československý vývoz). Listina A má indikatívnu povahu, zatiaľ čo listina B obsahuje len taký tovar, ktorý nemôže byť do Nórska dovážaný bez dovozného povolenia. Československé vývozy sa budú skladať aj z iného tovaru, z ktorých veľká väčšina nevyžaduje v Nórsku dovozné povolenie.

Ak sa nedojednajú nové ročné listiny pred koncom kalendárneho roka, obnovujú sa automaticky doteraz platné listiny na ďalší rok.

Článok 4

Všetky platby medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom sa budú vykonávať vo voľne vymeniteľných menách v súlade s devízovými predpismi platnými v každej z obidvoch krajín.

Článok 5

Kontrakty na vývoz alebo dovoz tovaru budú na československej strane uzavierať organizácie zahraničného obchodu ako samostatné právnické osoby alebo iné samostatné právnické osoby oprávnené podľa československých zákonov vykonávať zahraničný obchod.

Článok 6

Zmluvné strany, vedomé si dôležitosti kooperácie pre hospodárske vzťahy medzi obidvoma krajinami v budúcnosti, vyhlasujú, že majú záujem podporovať a uľahčovať kooperáciu medzi organizáciami a spoločnosťami obidvoch krajín na priemyslovom, vedeckom a technickom úseku a vytvárať pre takéto činnosti stabilné a priaznivé podmienky.

Článok 7

Bude zriadená Zmiešaná komisia s cieľom, aby preverovala rozvoj obchodu, hľadala prostriedky a spôsoby, ako podporovať hospodárske vzťahy a odstraňovať prípadné prekážky, ktoré by mohli vzniknúť v československo-nórskych obchodných vzťahoch. V tejto súvislosti môže Zmiešaná komisia urobiť vhodné opatrenia a vypracúvať návrhy.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať najmenej raz za rok a na žiadosť jednej zo zmluvných strán kedykoľvek do 2 mesiacov po tom, keď takáto žiadosť bola predložená. Schôdzky sa budú konať striedavo v Nórsku a Československu.

Článok 8

Táto Dohoda nahrádza Obchodnú dohodu medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom z 8. júna 1966 a nadobudne platnosť 1. januárom 1969.

Platnosť tejto Dohody sa automaticky predĺži na jeden rok, ak nedá výpoveď jedna zo zmluvných strán pred 30. septembrom 1973, a ďalej vždy o ďalšie obdobie jedného roka, pokiaľ nebude daná výpoveď tri mesiace pred skončením príslušného obdobia.

Dané v Oslo vo dvoch vyhotoveniach 3. decembra 1968 v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Václav Valeš v. r.

Za vládu

Nórskeho kráľovstva:

Kaare Willoch v. r.

LISTINA „A“

Nórske vývozy

Tovarové položky Tony1000 N. kr.
1. Stužené tuky 10 000
2. Rybacie oleje rafinované a na technické účely, medicinálny olej z tresčích pečení 4 500
3. Čerstvé, mrazené a solené slede, rôzne ryby vrátane makriel a tuniakov, konzervované ryby 15 000
4. Rybacie filé 6 000
5. Rybacie múčky 5 000
6. Výťažok z veľrybieho mäsa a iné výťažky5 000
7. Mastné kyseliny a mastné alkoholy4 000
8. Rôzne chemické výrobky vrátane alginátov, butanolu, butylacetátu, PVC, glycerínu, vitamínových koncentrátov, rybacie striebro, oxylignínové výrobky a suroviny pre detergenty5 000
9. Celulóza 2 800
10. Papier všetkých druhov1 000
11. Stroje a prístroje všetkých druhov vrátane bagrov, drevoobrábacích strojov, motorových reťazových píl, obrábacích nástrojov, registračných pokladníc, magnetofónov, jazykových laboratórií, numericky riadených kresliacich strojov a numerických riadení pre obrábanie a zváranie plameňom a strojov pre priemysel plastických látok 6 000
12. Surové kože 500
13. Surové železo a valcované výrobky 3 000
14. Ferozliatiny vrátane kremíka 3 000
15. Neželezné kovy vrátane alumínia, zinku, kadmia, horčíka a ich zliatin3 000
16. Rôzny tovar vrátane umelej striže, brusiva, kyselinovzdorného cementu, presadzovacích kvetináčov, športových potrieb, rybárskych háčikov, pyritov, ilmenitového koncentrátu, kameňov na spracovanie púlp a umelých hnojív

LISTINA „B“

Československé vývozy

Tovarové položky Tony 1000

Tovarové položkyTony1000 N. kr.
1. Bavlnené bielené tkaniny na posteľnú bielizeň 500
2. Dámske punčochy z umelých vláken 1 200
3. Bavlnená pletená spodná a nočná bielizeň 600
4. Spodná a nočná bielizeň z tkaných materiálov všetkých druhov vrátane košieľ 2 700
5. Bavlnená a ľanová stolná bielizeň 300
6. Bavlnené pánske obleky (vrátane jednotlivých kabátov a nohavíc) 1 000
7. Ručníky, z ktorých polovica určeného množstva sa použije na froté ručníky (výrobky froté) a zvyšujúcich 17,5 tony na utierky a ľanové ručníky35
8. Ostatné tkané bavlnené výrobky, netlačené 2 000
9. Rôznofarebné tkané výrobky z nekonečného umelého vlákna 250
10. Hotová posteľná bielizeň 120
11. Ostatné pančuchy a ponožky 500
12. Poľovnícke strelivo 20

Nórska delegácia

Oslo, 3. decembra 1968

Pán predseda,

odvolávajúc sa na Obchodnú dohodu medzi Nórskym kráľovstvom a Československou socialistickou republikou na obdobie od 1. januára 1969 do 31. decembra 1973, ktorá bola dnes podpísaná, mám česť Vás informovať v súvislosti s ustanovením článku 3 uvedenej Dohody, že výnimky z voľného dovozu československého tovaru do Nórska v súčasnej dobe sú uvedené v „Melding fra Handelsdepartementet“ č. 1 z 15. mája 1968.

Bol by som rád, keby ste mi láskavo potvrdili príjem tohto listu.

Prijmite, prosím, pán predseda, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

G. O. Haerum v. r.

predseda nórskej delegácie

Dr. Jan Hoplíček
predseda československej
delegácie

Oslo

Československá delegácia

Oslo, 3. decembra 1968

Pán predseda,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu z dnešného dňa tohto znenia:

„Odvolávajúc sa na Obchodnú dohodu medzi Nórskym kráľovstvom a Československou socialistickou republikou na obdobie od 1. januára 1969 do 31. decembra 1973, ktorá bola dnes podpísaná, mám česť Vás informovať v súvislosti s ustanovením článku 3 uvedenej Dohody, že výnimky z voľného dovozu československého tovaru do Nórska v súčasnej dobe sú uvedené v „Melding fra Handelsdepartementet" č. 1 z 15. mája 1968.

Bol by som rád, keby ste mi láskavo potvrdili príjem tohto listu.“

Prijmite, prosím, pán predseda, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

Dr. Jan Hoplíček v. r.

predseda

československej delegácie

Pán Gunnar Haerum
predseda nórskej delegácie

Oslo

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.