168

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 23. decembra 1969

o prechodnom zákaze zvyšovania cien

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje na vykonanie zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky tieto zásady pre prechodný zákaz zvyšovania úrovne cien a cien jednotlivých výrobkov:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa smú dojednávať a účtovať len

a) veľkoobchodné ceny platné k 1. januáru 1969,

b) maloobchodné ceny platné k 30. júnu 1969,

c) nákupné ceny platné v roku 1969 vrátane príplatkov určených na rok 1970

ako najvyššie prípustné ceny;

d) prirážky k cenám za odchýlky od dodacích podmienok, ak sú tieto podmienky uvedené v platných cenníkoch alebo v cenových rozhodnutiach.

(2) Ako výnimka z ustanovenia odseku 1 sa stávajú najvyššie prípustnými cenami

a) ceny platné ku dňu účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ sú určené podľa podmienok dohôd o vývoji cien uzavretých podľa § 14 vyhlášky č. 47/1967 Zb. o cenách; ustanovenia týchto dohôd umožňujúce zvyšovanie cien nemožno počas platnosti tohto nariadenia použiť;

b) ceny, ktorých zmeny podľa rozhodnutia ústredných cenových orgánov nadobudli účinnosť po 1. januári 1969;

c) ceny nových výrobkov, prác, služieb a činností (ďalej len „výrobky“) určené podľa platných predpisov;

d) najvyššie sezónne (miestne) ceny dosiahnuté v roku 1969 pri výrobkoch s rozličnou cenou podľa ročného obdobia, prípadne i podľa miesta predaja;

e) ceny platné ku dňu účinnosti tohto nariadenia pri výrobkoch preraďovaných k tomuto dňu z voľných cien, pokiaľ nespadajú pod ustanovenie písmena d).

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa vzťahujú aj na účtovanie cien a prirážok dojednaných v hospodárskych zmluvách pred dňom účinnosti tohto nariadenia.

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov neplatia pre výrobky zaradené do kategórie voľných cien podľa zoznamov, ktoré vydajú národné cenové úrady.

(5) Sadzby, prípadne sumy obchodného rozpätia obchodných organizácií, vrátane organizácií zahraničného obchodu, a odbytových, zásobovacích a nákupných organizácií sa stávajú najvyššie prípustnými vo výške platnej ku dňu účinnosti tohto nariadenia.

§ 2

Cenníky

Odborové riaditeľstvá a im na roveň postavené orgány (ďalej len „odborové riaditeľstvá“) vydajú cenníky výrobkov uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), d) a e) a výrobkov zaradených do kategórie smerných cien a zoznamy sadzieb, prípadne súm uvedených v § 1 ods. 5 a predložia ich na evidenciu národnému cenovému úradu príslušnému podľa sídla podniku, a to najneskôr do 15. februára 1970. Cenníky výrobkov miestneho hospodárstva, výrobných družstiev a súkromných výrobcov predložia príslušné národné výbory v tej istej lehote v Českej socialistickej republike krajskému národnému výboru, v Slovenskej socialistickej republike okresnému národnému výboru.

§ 3

Tvorba cien

(1) Pravidlá, ktorými sa riadi tvorba cien nových výrobkov, musia zabezpečovať, že nebude prekročená úroveň cien daná najvyššie prípustnými cenami podľa § 1.

(2) Tvorba cien nových opakovane vyrábaných výrobkov môže byť v pôsobnosti odborových riaditeľstiev, prípadne organizácií, len pri relatívne spoľahlivých metódach tvorby týchto cien a pravidlách podľa odseku 1 a ďalej pri výrobkoch objemove nevýznamných.

§ 4

Osobitné ustanovenie

Ak odberateľské organizácie získajú pri vykonávaní tohto nariadenia finančné prostriedky zo zníženia cien, sú povinné osobitne ich evidovať a naložiť s nimi podľa rozhodnutia príslušných ústredných orgánov.

§ 5

Kontrola a postih

(1) Organizácie a orgány sú povinné postupovať pri porušení cenových predpisov podľa

a) predpisov o dodatkových odvodoch,*)

b) Zákonníka práce, pokiaľ ide o ukladanie kárnych opatrení pracovníkom, ktorí porušili pracovnú disciplínu nedodržaním cenových predpisov, a o požadovanie náhrady na pracovníkovi za škodu spôsobenú organizácii porušením cenových predpisov, za dodržiavanie ktorých pracovník organizácii zodpovedá,**)

c) predpisov o hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií, pokiaľ ide o zníženie alebo nepriznanie prémií a podielov na hospodárskych výsledkoch organizácie,***)

d) trestných predpisov pri podozrení zo spáchania trestných činov hospodárskych.†)

(2) Odberatelia nesmú platiť vyššie ceny, ako pripúšťa toto nariadenie.

(3) Odberatelia sú povinní hlásiť orgánom cenovej kontroly prípady, keď dodávatelia účtujú vyššie ceny, ako pripúšťa toto nariadenie.

(4) Orgány cenovej kontroly prešetria hlásené prípady, a ak zistia prekročenie ceny, uložia dodávateľovi dodatkový odvod vo výške polovice rozdielu medzi platnou a účtovanou cenou.

§ 6

Výnimky

Výnimky zo zákazu zvýšenia cien možno povoliť len za podmienok ustanovených vládou Československej socialistickej republiky.

§ 7

Vzťah k doterajším predpisom

(1) Počas platnosti tohto nariadenia nemožno použiť tie ustanovenia vyhlášky č. 47/1967 Zb., ktoré nie sú s týmto nariadením v súlade, a poslednú vetu § 3 ods. 1 vládneho nariadenia č. 240/1949 Zb., ktorým sa vykonáva poštový zákon. Rovnako nemožno použiť ani takéto ustanovenia v cenových predpisoch vydaných národnými orgánmi.*)

(2) Ďalej nemožno použiť ustanovenie o prirážke za skrátenie lehôt výstavby podľa vyhlášky č. 87/1966 Zb. o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe.

(3) Pre všetky stavby alebo ich časti, pre ktoré neboli dohody o cene uzavreté pred dňom účinnosti tohto nariadenia, nemožno použiť možnosť

a) uzatvárať dohody o odbytových cenách stavieb alebo ich častí podľa § 38 vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb,

b) zostavovať ponukové rozpočty na podklade veľkoobchodných cien stavebných prác a montáží, ktoré navrhuje a s generálnym projektantom prerokúva spracovateľ rozpočtu (§ 24 ods. 2 tej istej vyhlášky - tzv. forma „B“ rozpočtu).


§ 8

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Paragraf 27 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva a § 50 a 51 cenových vyhlášok č. 47/1967 Zb., č. 74/1969 Zb. a č. 89/1969 Zb.

**) Druhá časť druhá hlava (§ 72 až 82) a ôsma hlava (§ 170 až 206) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.

***) Paragraf 4 ods. 3 vyhlášky č. 131/1967 Zb. o prehĺbení hmotnej zainteresovanosti a zodpovednosti vedúcich pracovníkov v hospodárskych organizáciách, príp. príslušné mzdové predpisy túto vyhlášku nahrádzajúce.

) Druhá časť druhá hlava (§ 116 až 152) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 56/1965 Zb.

*) Najmä cenovú vyhlášku č. 74 a 89/1969 Zb., úpravu č. 3/1969 Ústr. vest. ČSR, úpravu č. 7/1969 Ústr. vest. SSR a úpravy o zmenách cien stavebných prác a montáží Českého cenového úradu č. 3 z 19. 5. 1969 a Slovenského cenového úradu č. 305/1969 z 19. 10. 1969, pokiaľ ide o doložku o kĺzavých cenách.