Vyhláška č. 128/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomných bezvízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík.

Čiastka 43/1969
Platnosť od 26.11.1969 do29.05.1982
Účinnosť od 11.12.1969 do29.05.1982
Zrušený 92/1982 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 nadobudla Dohoda platnosť 16. septembrom 1969.

128

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. septembra 1969

o Dohode o vzájomných bezvízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík

Dňa 16. septembra 1969 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vzájomných bezvízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík.

Podľa svojho článku 17 nadobudla Dohoda platnosť 16. septembrom 1969.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Štátny tajomník na Ministerstve zahraničných vecí:

Pleskot v. r.

DOHODA
o vzájomných bezvízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík,

vedené prianím naďalej rozvíjať priateľské vzťahy, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu, upravujúcu spôsob vzájomného príchodu, odchodu i prechodu občanov zmluvných strán bez víz, a na ten účel vymenovali za svojich splnomocnencov

vláda Československej socialistickej republiky

dr. Jana Čecha,
vedúceho konzulárneho odboru
Ministerstva zahraničných vecí,

vláda Zväzu sovietskych socialistických republík

Nikolaja Ivanoviča Moľakova,
vedúceho konzulárnej správy
Ministerstva zahraničných vecí,

ktorí po vzájomnej výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na tomto:

Článok 1

Občania jednej zmluvnej strany majúci platné cestovné doklady na pracovné cesty do zahraničia a ich rodinní príslušníci môžu prichádzať, odchádzať a dočasne sa zdržiavať na území druhej zmluvnej strany bez víz tejto zmluvnej strany.

Článok 2

Občania zmluvných strán môžu vykonávať turistické cesty bez víz na základe platných cestovných dokladov a turistických dokladov.

Článok 3

Občania zmluvných strán môžu cestovať na návštevu k príbuzným alebo známym bez víz na základe platných cestovných dokladov za podmienky, že dostanú od príbuzných či známych pozvanie overené príslušnými orgánmi zmluvnej strany, na územie ktorej hodlajú cestovať.

Vo výnimočných prípadoch sa môže pozvanie nahradiť telegramom overeným príslušnými orgánmi zmluvnej strany, na území ktorej sa má cesta konať.

Súkromné cesty sa môžu konať bez pozvania či telegramov uvedených v tomto článku, ak to umožňujú právne predpisy zmluvnej strany, na území ktorej sa má cesta konať.

Článok 4

Súkromné cesty občanov zmluvných strán k príbuzným a známym zdržiavajúcim sa dočasne na území jednej zo zmluvných strán sa uskutočňujú v súlade s podmienkami uvedenými v článku 3 tejto Dohody.

Článok 5

Doba pobytu občanov zmluvných strán pri cestách uskutočňovaných podľa článku 3 a 4 tejto Dohody nesmie presahovať 90 dní odo dňa prekročenia štátnych hraníc.

Dobu pobytu nad 90 dní môžu predľžiť príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa cesta koná, so súhlasom príslušnej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu.

Článok 6

Pozvania sa spisujú v jazyku zmluvnej strany, na území ktorej sa má cesta vykonať. Pozvania platia po dobu jedného roku odo dňa ich vydania.

Článok 7

Zájazdy skupín i jednotlivcov v rámci výmeny medzi spoločnosťami priateľstva, krajmi, mestami, spoločenskými organizáciami, podnikmi, školami a inými inštitúciami a organizáciami sa uskutočňujú bez víz na základe platných cestovných dokladov.

Článok 8

Cesty občanov zmluvných strán uskutočňované v súlade s ustanoveniami tejto Dohody sa môžu konať aj v osobných automobiloch a autobusoch, pričom sa musia dodržiavať právne predpisy zmluvnej strany, na ktorej území sa cesta koná.

Článok 9

Občania jednej zmluvnej strany môžu bez víz na základe platných cestovných dokladov prechádzať cez územie druhej zmluvnej strany do tretích štátov.

Článok 10

Cesty občanov zmluvných strán uskutočňované v súlade s ustanoveniami tejto Dohody sa môžu konať cez hraničné priechody otvorené pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 11

Cesty detí uskutočňované v súlade s ustanoveniami tejto Dohody sa môžu konať na základe ich vlastných cestovných dokladov, ako aj cestovných dokladov rodičov alebo osôb ich sprevádzajúcich, ak sú do nich deti zapísané. Pri cestách podľa ustanovení článkov 3 a 4 tejto Dohody musia byť deti zapísané i do pozvania.

Fotografie detí zapísaných do cestovných dokladov rodičov alebo osôb ich sprevádzajúcich sa nevyžadujú.

Článok 12

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí počas cesty stratili cestovné doklady na území druhej zmluvnej strany, musia o tom upovedomiť príslušný orgán tejto zmluvnej strany a príslušnú diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad, aby získali náhradné cestovné doklady. Vycestovanie na tieto náhradné cestovné doklady sa spravuje právnymi predpismi zmluvnej strany, na ktorej území k strate dokladov došlo.

Článok 13

Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú práva zmluvných strán odmietnuť vstup alebo prerušiť pobyt na svojom území nežiadúcim osobám, ktoré sú občanmi druhej zmluvnej strany.

Článok 14

Príslušné orgány zmluvných strán si vymenia vzory platných cestovných dokladov a budú sa včas vzájomne informovať o zavedení nových cestovných dokladov alebo o zmenách v cestovných dokladoch a v pozvaní.

Článok 15

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú podľa potreby informovať o otázkach, ktoré sú spojené s vykonávaním tejto Dohody.

Článok 16

Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, strácajú platnosť dohody o bezvízových cestách skôr uzavreté medzi zmluvnými stranami.

Článok 17

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas a zostane v platnosti ešte 6 mesiacov odo dňa, keď ju jedna zo zmluvných strán písomne vypovie.

Spísané v Prahe 16. septembra 1969 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Jan Čech v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

N. I. Moľakov v. r.

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohode o vzájomných bezvízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík zo 16. septembra 1969

I

Ministerstvá, úrady, podniky a spoločenské organizácie zmluvných strán v každom prípade včas vzájomne dohodnú cesty jednotlivcov a skupín uskutočňované v súlade s článkami 1 a 7 Dohody.

II

Podmienky turistických ciest (lehoty, trasy a podobne) a náležitosti turistických dokladov podľa článku 2 Dohody určia príslušné organizácie cestovného ruchu zmluvných strán vo vzájomných dohodách.

Doba platnosti turistických dokladov nesmie byť dlhšia ako doba platnosti cestovných dokladov.

III

Výnimočnými prípadmi podľa článku 3 Dohody sa rozumie ťažké ochorenie alebo úmrtie.

IV

Súkromné cesty podľa článku 4 Dohody sa môžu uskutočňovať na pozvanie osôb, ktoré sa dočasne zdržiavajú na území jednej zo zmluvných strán najmenej 3 mesiace.

V

Pri cestách uskutočňovaných podľa článku 7 Dohody príslušné orgány zmluvných strán vyznačia v cestovných dokladoch, že ide o výmenu.

VI

Pokiaľ tak ustanovujú právne predpisy zmluvnej strany, na území ktorej sa cesta koná, musia sa cesty podľa článkov 3 a 4 Dohody uskutočňovať osobnými automobilmi len po trasách určených pre cesty zahraničných turistov. V prípade cesty do miest, ktoré ležia mimo týchto trás, sú vodiči povinní ponechať tieto vozidlá v priestoroch osobitne na to určených príslušnými orgánmi.

VII

Vlastné cestovné doklady deťom sa vydávajú alebo zapisujú do cestovných dokladov rodičov či osôb ich sprevádzajúcich podľa právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá cestovný doklad vydáva.

VIII

Cestovné doklady, vydávané príslušnými orgánmi zmluvných strán, ktoré overujú totožnosť držiteľa a oprávňujú ho na vycestovanie do zahraničia a na návrat do štátu trvalého pobytu, sú:

pre občanov ČSSR

diplomatický pas

služobný pas

osobitný pas

cestovný pas

cestovná príloha k občianskemu preukazu

cestovný preukaz

plavecká knižka s cestovným rozkazom a uvedením cieľa cesty a miesta určenia

služobný preukaz členov civilných leteckých posádok

pre občanov SSSR

diplomatický pas

služobný pas

cestovný pas

námornícky preukaz s uvedením cieľa cesty a miesta určenia

preukaz na trvalý pobyt sovietskeho občana v cudzine

cestovný preukaz

služobný preukaz členov civilných leteckých posádok

občiansky preukaz s cestovnou prílohou

IX

Tento dodatkový protokol je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o vzájomných bezvízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík zo 16. septembra 1969 a jeho ustanovenia sa môžu zmeniť alebo doplniť na základe dohody príslušných orgánov oboch zmluvných strán.

Spísané v Prahe 16. septembra 1969 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Jan Čech v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

N. I. Moľakov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.