Zákon č. 161/1969 Zb.Zákon o niektorých dôsledkoch neoprávneného pobytu pracovníkov v cudzine.

Čiastka 49/1969
Platnosť od 23.12.1969
Účinnosť od 23.12.1969

OBSAH

161

ZÁKON

z 18. decembra 1969

o niektorých dôsledkoch neoprávneného pobytu pracovníkov v cudzine

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Doba zamestnania (pracovnej činnosti) v cudzine, prípadne iná započítateľná doba strávená v cudzine sa započítava pracovníkovi (družstevníkovi) ktorý inak spĺňa podmienky zápočtu tejto doby,

a) pre určenie doby praxe požadovanej v mzdových predpisoch pre výkon funkcie alebo pre určenie výšky platu,

b) do doby zamestnania (pracovnej činnosti) rozhodujúcej pre určenie dávok nemocenského poistenia a iného obdobného zabezpečenia a pre nárok na dávky dôchodkového zabezpečenia (poistenia) a ich výšku, len ak sa pracovník (družstevník) zdržiaval mimo územia Československej socialistickej republiky s povolením príslušného štátneho orgánu.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže povoliť výnimku ústredný orgán nadriadený orgánu, ktorý je príslušný rozhodnúť o zápočte doby zamestnania (pracovnej činnosti) v cudzine.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.