Vyhláška č. 92/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami

Čiastka 32/1969
Platnosť od 14.08.1969 do10.04.1996
Účinnosť od 29.08.1969 do10.04.1996
Zrušený 215/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 nadobudol Dohovor platnosť 21. marcom 1968.

92

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. júna 1969

o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami

Dňa 1. novembra 1967 bol v Sofii podpísaný Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami.

Podľa svojho článku 14 nadobudol Dohovor platnosť 21. marcom 1968.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHOVOR
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky, vedené prianím upevňovať a rozširovať spoluprácu v záujme ochrany území oboch štátov pred zavlečením karanténnych škodcov, chorôb rastlín a burín, sa dohodli na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú:

a) vykonávať na svojom štátnom území nevyhnutné opatrenia proti karanténnym škodcom, chorobám rastlín a burinám (ďalej len škodcovia rastlín), ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto dohovoru;

b) uplatňovať všetky opatrenia, aby s vyvážanými zásielkami rastlín a rastlinných výrobkov (ďalej len zásielky) alebo inak neprenikali na štátne územie druhej zmluvnej strany škodcovia rastlín uvedení v prílohe tohto dohovoru i dodatočných požiadavkách dovozného štátu;

c) pri vývoze zásielok dodržiavať príslušné zákony a karanténne predpisy dovozného štátu;

d) vybavovať všetky vyvážané zásielky osvedčením o zdravotnom stave vydaným príslušnými orgánmi vývozného štátu a potvrdzujúcim, že zásielka je bez škodcov rastlín uvedených v prílohe k tomuto dohovoru a že spľňa i dodatočné karanténne podmienky dovozného štátu.

Článok 2

Zmluvné strany budú uplatňovať všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu svojich štátnych území pred zavlečením škodcov rastlín z tretích štátov.

Každá zmluvná strana preto ustanoví na svojom štátnom území zásady, podľa ktorých dovoz zásielok z ktoréhokoľvek tretieho štátu sa uskutoční len so súhlasom príslušných orgánov, ktoré určia karanténne podmienky dovozu a využitia zásielok.

Prevoz zásielok je dovolený vtedy, ak sú vybavené osvedčením o zdravotnom stave a zodpovedajú karanténnym predpisom štátu, ktorého územím sa zásielky prevážajú.

Článok 3

Zmluvné strany sa zaväzujú:

a) vyvarovať sa pri vývoze zásielok používania sena, slamy, pliev, lístia a iných odpadov poľnohospodárskych rastlín ako baliaceho materiálu a na ten účel prednostne používať piliny, hobliny a iné materiály, ktoré vylučujú možnosť prenášať škodcov rastlín;

b) zbavovať vyvážané zásielky všetkých odstrániteľných zvyškov zeminy;

c) odstraňovať z dopravných prostriedkov používaných na prepravu zásielok všetky nečistoty a v prípade potreby ich účinne asanovať.

Článok 4

Dovoz, vývoz a prevoz zásielok sa bude uskutočňovať hraničnými priechodmi určenými príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán vykonávajú podľa potreby rastlinolekárske prehliadky dovážaných alebo prevážaných zásielok a vykonávajú karanténne opatrenia v zmysle zákonov a predpisov dovozného alebo prevozného štátu.

Ak príslušné orgány jednej zo zmluvných strán nedovolia dovoz alebo prevoz zásielok alebo ustanovia osobitné karanténne opatrenie, oznámia to okamžite príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať nevyhnutnú odbornú a technickú pomoc pri ochrane rastlín pred škodcami za podmienok dohodnutých v každom jednotlivom prípade medzi príslušnými orgánmi.

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať:

a) každoročne do 1. apríla o výskyte a rozšírení hospodársky nebezpečných škodcov rastlín, ako aj o vykonaných opatreniach na ich ničenie. V prípade zistenia nového škodcu rastlín budú sa bez meškania informovať;

b) o zákonoch a predpisoch týkajúcich sa ochrany rastlín a upravujúcich dovoz, vývoz a prevoz zásielok najneskoršie do 30 dní po ich vydaní;

c) o výsledkoch vedeckého výskumu i o nových metódach a prostriedkoch ochrany rastlín, ako aj o vydaní časopisov, monografií a iných významných publikácií v odbore ochrany rastlín.

Článok 8

Zmluvné strany sa dohodli:

a) vysielať vzájomne podľa potreby odborníkov s cieľom štúdia vedeckých poznatkov a výmeny skúseností na úseku ochrany rastlín;

b) umožňovať odborníkom druhej zmluvnej strany špecializáciu v ústavoch a zariadeniach na ochranu rastlín;

c) vytvárať podľa potreby zmiešané komisie pre koordinovanie činnosti pri vykonávaní ochrany rastlín.

Článok 9

Príslušné orgány zmluvných strán zvolávajú podľa potreby, najmenej však raz za tri roky, spoločné porady o ochrane rastlín za účelom prerokovania a riešenia praktických a vedeckých úloh a výmeny skúseností na tomto úseku.

Porady sa budú konať striedavo na štátnom území oboch zmluvných strán. Čas, miesto a program týchto porád sa určia dohodou príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 10

Príslušné orgány zmluvných strán môžu kedykoľvek nadväzovať priamy styk za účelom riešenia otázok súvisiacich s vykonávaním opatrení uvedených v tomto dohovore.

Článok 11

Náklady spojené s vysielaním odborníkov v súlade s článkom 8 písm. a) a b) tohto dohovoru uhradzuje strana vysielajúca odborníkov.

Náklady spojené s činnosťou zmiešaných komisií v súlade s článkom 8 písm. c) tohto dohovoru uhradzuje strana, na ktorej štátnom území budú tieto komisie pracovať.

Náklady spojené s organizáciou porád v súlade s článkom 9 uhradzuje strana, na ktorej štátnom území bude uvedená porada prebiehať. Náklady spojené s vysielaním odborníkov na tieto porady uhradzuje strana, ktorá ich vyslala.

Článok 12

Priložený zoznam škodcov rastlín je nedeliteľnou súčasťou tohto dohovoru. Zoznam môžu dopľňať alebo meniť príslušné orgány zmluvných strán.

Tieto doplnky alebo zmeny musia sa diplomatickou cestou oznámiť druhej zmluvnej strane a nadobudnú platnosť 30 dní po prijatí nóty o vykonaných doplnkoch alebo zmenách.

Článok 13

Ustanovenia tohto dohovoru sa nedotýkajú práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z prv uzavretých dohôd, ako aj z členstva v medzinárodných organizáciách na ochranu rastlín.

Článok 14

Tento dohovor podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dohovor sa uzatvára na 5 rokov a jeho platnosť sa bude predlžovať vždy na ďalšie päťročné obdobie, ak ho jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím obdobia jeho platnosti.

Spísané v Sofii 1. novembra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Boďa v. r.

Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky:

Matvejev v. r.

Zoznam škodcov, chorôb rastlín a burín podliehajúcich karanténe v Československej socialistickej republike

A. Škodcovia

1. Heterodera rostochiensis Wllw.*)

2. Aphelenchoides fragariae Ritz. - Bos.

na sadbovom materiáli (na ovocí sa neposudzuje)

3. Dythylenchus dipsaci Kühn. na osive a sadbe

4. Popillia japonica Newm.

5. Viteus vitifolii Fitch.

6. Laspeyresia molesta Busck.

7. Tarsonemus fragariae Zimm.

na sadbovom materiáli (na ovocí sa neposudzuje)

8. Leucaspis japonica Cockll.*)

9. Quadraspidiotus perniciosus Comst.*)

len na vegetatívnych častiach

10. Rhagoletis pomonella Walsh.

Pri škodcoch označených *) sa posudzujú živí aj mŕtvi jedinci. Pri neoznačených škodcoch len živí jedinci. V oboch prípadoch sa posudzujú všetky vývojové štádiá škodcov.

B. Choroby

1. Endothia parasitica Murr.

2. Erwinia amylovora Bur.

3. Polyspora lini Laff.

4. Chalara quercina Henry

5. Ophiostoma ulmi Schw.

6. Synchytrium endobioticum Schilb.

7. Virózy na ovocných a okrasných drevinách a sadeniciach jahôd

C. Buriny

1. Cuscuta sp. div. L.

2. Orobanche sp. div. L.

Zoznam škodcov, chorôb rastlín a burín podliehajúcich karanténe v Bulharskej ľudovej republike

A. Škodcovia

1. Quadraspidiotus perniciosus Comst.

2. Heterodera rostochiensis Woll.

3. Popillia japonica Newm.

4. Laspeyresia molesta Busck.

5. Acanthoscelides obtectus Say

6. Callosobruchus chinensis L.

7. Calandra zea mays Motsch.

8. Caulophilus latinasus Say

9. Rhagoletis pomonella Walch.

10. Trogoderma granaria Ewerts

11. Tarsonemus fragariae Zimm.

12. Aphelenchoides fragariae Ritz. Bos.

B. Choroby

1. Synchytrium endobioticum Schilb.

2. Phymatotrichum omnivorum (Shear.) Duggar

3. Diplodia zeae (Schw.) Lev.

4. Phytomonas stewarti E.F. Smith

5. Septoria linicola Speg. Gar.

6. Virózy na ovocných drevinách a sadeniciach jahôd

7. Chalara quercina Henry

C. Buriny

1. Cuscuta sp. div. L.

2. Orobanche aegyptiaca Pers.

3. Ambrosia sp.

4. Acroptilon picris Pall.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.