Vyhláška č. 21/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o koprodukcii a výmene filmov

Čiastka 8/1969
Platnosť od 31.03.1969 do17.07.1995
Účinnosť od 15.04.1969 do17.07.1995
Zrušený 183/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 Dohoda nadobudla platnosť 19. júlom 1968.

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničných vecí

z 27. decembra 1968

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o koprodukcii a výmene filmov

Dňa 6. marca 1968 bola v Paríži podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o koprodukcii a výmene filmov.

Podľa svojho článku 17 Dohoda nadobudla platnosť 19. júlom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Námestník ministra:

Ing. Kohout v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o koprodukcii a výmene filmov

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky

v snahe rozvíjať a rozširovať spoluprácu v oblasti filmovej tvorby,

vedené prianím podporovať spoločnú výrobu filmov, ktoré by svojou umeleckou a technickou úrovňou slúžili záujmom obidvoch krajín, a rozvíjať výmenu svojich filmov,

dohodli sa:

I. Koprodukcia

Článok 1

Filmy vyrobené v koprodukcii podľa ustanovení tejto Dohody považujú príslušné orgány obidvoch krajín za filmy národné.

Budú preto požívať plnoprávne výhody na základe platných predpisov alebo tých predpisov, ktoré budú v jednej alebo v druhej krajine vydané.

Výrobu spoločných koprodukčných filmov musia po vzájomnej dohode schváliť príslušné orgány obidvoch krajín.

Článok 2

V duchu tejto Dohody musia koprodukčné filmy vyrábať producenti s dobrou technickou i finančnou organizáciou a s odbornými skúsenosťami uznávanými príslušnými nadriadenými orgánmi.

Článok 3

Každý koprodukčný film musí pozostávať z dvoch negatívov alebo z jedného negatívu a jedného dubnegatívu.

Každý koproducent sa stáva vlastníkom buď negatívu, alebo dubnegatívu. V prípade, že existuje iba jeden negatív, má každý koproducent možnosť voľnej dispozície s týmto negatívom.

Článok 4

Filmy sa musia vyrobiť za týchto podmienok:

Pomer vzájomných podielov koproducentov obidvoch krajín môže mať pri každom filme rozpätie od 30 do 70 %; na každom koprodukčnom filme sa obidve strany musia aktívne podieľať po umeleckej i technickej stránke.

Hodnota účasti každého z koproducentov sa určuje na podklade cien bežných v medzinárodnej filmovej produkcii.

Článok 5

Filmy musia realizovať režiséri, technici a herci československej štátnej príslušnosti na československej strane a francúzskej štátnej príslušnosti alebo občania požívajúci osobitné výhody na francúzskej strane.

Vo výnimočných prípadoch môže sa dohodnúť účasť významného zahraničného herca, ktorý nie je príslušníkom žiadnej z obidvoch krajín.

Článok 6

Vzájomná rovnováha musí sa v zásade dosiahnuť tak v umeleckej oblasti, ako aj v oblasti použitých technických prostriedkov obidvoch krajín (ateliéry a laboratóriá).

Článok 7

V koprodukčných zmluvách musí byť určená deľba príjmov nasledovne:

Deľba sa vykonáva pomerne k celkovému podielu každého z koproducentov.

Musí pozostávať buď z podielov na tržbe, alebo z rozdelenia území s prihliadnutím na rozdiel rozsahu obchodných výsledkov, ktoré tam krajiny signatárov dosahujú, či v kombinácii obidvoch týchto možností.

V rámci deľby príjmov patria výťažky exploatácie z koprodukčných filmov v Československej socialistickej republike československému koproducentovi a príjmy z koprodukčných filmov vo Francúzsku patria francúzskemu koproducentovi.

Článok 8

V zásade vývoz koprodukčných filmov zabezpečuje väčšinový koproducent.

Filmy, na ktorých koproducenti majú rovnakú účasť, budú sa vyvážať ako filmy toho štátu, ktorý má lepšie možnosti vývozu. V prípade rozporu bude film vyvážať krajina, ktorej štátnym príslušníkom je režisér filmu.

Ak jedna z koprodukčných krajín požíva voľnosť vývozu svojich filmov do dovoznej krajiny, koprodukčné filmy majú v týchto prípadoch rovnaké práva ako filmy národnej produkcie.

Článok 9

V úvodných titulkoch, reklamných snímkach a propagačných materiáloch koprodukčných filmov musí byť uvedené, že ide o koprodukciu medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskom.

Uvádzanie koprodukčných filmov na filmových festivaloch bude zabezpečovať krajina väčšinového koproducenta; v prípade koprodukčného filmu s rovnakou účasťou bude film uvádzať krajina, ktorej príslušníkom je režisér, pokiaľ sa neuzavrie iná dohoda medzi príslušnými orgánmi obidvoch krajín.

Článok 10

Príslušné orgány obidvoch krajín budú priaznivo posudzovať tvorbu koprodukčných filmov medzinárodnej úrovne medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskom a krajinami, s ktorými jedna alebo druhá krajina uzavrela dohodu o koprodukcii.

Podmienky pre výrobu takýchto filmov budú sa preverovať od prípadu k prípadu.

Článok 11

Umeleckým a technickým spolupracovníkom na výrobe koprodukčných filmov poskytnú sa možnosti pre ich voľný pohyb a pobyt, ako aj sa umožní dovoz a vývoz materiálov potrebných na výrobu a exploatáciu koprodukčných filmov (surovina, technický materiál, výpravné prostriedky, propagačný materiál atď.) v súlade s jestvujúcimi dohodami medzi obidvoma krajinami.

II. Výmena filmov

Článok 12

Príslušné orgány obidvoch krajín sa zaväzujú podporovať predaj, dovoz a exploatáciu filmov, ktoré nepodliehajú v žiadnej z obidvoch krajín akémukoľvek obmedzeniu platnými zákonnými a vykonávacími predpismi.

Článok 13

Za československé filmy uvedené vo Francúzsku vo francúzskej verzii sa vráti uvádzací poplatok (taxe de sortie).

III. Všeobecné ustanovenia

Článok 14

Príslušné orgány obidvoch krajín si budú vzájomne vymieňať informácie o filmových koprodukciách, výmene filmov a všeobecné informácie o filmových stykoch medzi obidvoma krajinami.

Článok 15

Ustavuje sa zmiešaná komisia; jej úlohou je hodnotiť praktické vykonávanie tejto Dohody, riešiť prípadné spory a skúmať eventuálne návrhy sledujúce rozvoj filmovej spolupráce v spoločnom záujme obidvoch krajín.

Počas platnosti tejto Dohody sa táto komisia bude schádzať raz ročne striedavo v Československej socialistickej republike a vo Francúzsku; môže sa taktiež zvolať na žiadosť jednej zo zmluvných strán, najmä v prípade zmien dôležitých zákonných a vykonávacích predpisov v oblasti filmu.

Článok 16

Po skončení platnosti Dohody budú ďalej platiť jej podmienky pre vyúčtovanie príjmov vyplývajúcich z koprodukčných filmov vyrobených podľa tejto Dohody.

Článok 17

Táto Dohoda nadobudne platnosť 30 dní po jej schválení obidvoma vládami; je uzavretá na dobu dvoch rokov od dátumu jej platnosti; obnovuje sa vždy mlčky na dobu dvoch rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred uplynutím jej platnosti.

Vyhotovené v Paríži 6. marca 1968 vo dvoch vyhotoveniach v českom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

A. Poledňák v. r.

Za vládu

Francúzskej republiky:

A. Holeaux v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.