Vyhláška č. 64/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave.

Čiastka 24/1969
Platnosť od 27.07.1969 do24.02.1996
Účinnosť od 11.08.1969 do24.02.1996
Zrušený 108/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 ods. 1 Dohoda nadobudla platnosť 3. decembrom 1968.

64

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. apríla 1969

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave.

Dňa 17. júna 1968 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave.

Podľa svojho článku 16 ods. 1 Dohoda nadobudla platnosť 3. decembrom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík v snahe napomáhať ďalší rozvoj pohraničnej železničnej dopravy medzi obidvoma štátmi na základe platných medzinárodných dohôd o preprave osôb a tovaru, účastníkmi ktorých sú obidve zmluvné strany, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Dr. Františka Řeháka, ministra dopravy,

vláda Zväzu sovietskych socialistických republík

Borisa Pavloviča Beščeva, ministra železníc,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať a navzájom si poskytovať nevyhnutnú pomoc s cieľom podpory a rozvoja pohraničnej železničnej dopravy medzi obidvoma štátmi.

Článok 2

1. Železničná doprava medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík sa uskutočňuje cez pohraničné stanice:

zo strany železníc Československej socialistickej republiky - Čierna nad Tisou a Maťovce;

zo strany železníc Zväzu sovietskych socialistických republík - Čop a Užhorod II.

Úkony spojené s odovzdávkou tovaru a vozňov dopravovaných cez pohraničné stanice Užhorod II - Maťovce, ako aj pohraničnú, colnú, veterinárnu a fytokaranténnu kontrolu vykonáva československá strana v stanici Užhorod II.

2. Príslušné orgány zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode meniť alebo dopľňať zoznam pohraničných staníc otvorených pre pohraničnú železničnú dopravu a určiť druh prepravy (osobná a nákladná) cez tieto stanice a taktiež určia podmienky činnosti týchto staníc.

Článok 3

1. Technické vybavenie pohraničných staníc a traťových úsekov medzi nimi musí zabezpečovať nerušenú dopravu vlakov železníc jednej zmluvnej strany do pohraničnej stanice, ktorá je na území druhej zmluvnej strany.

2. Spôsob prevádzky a údržby pohraničných staníc a traťových úsekov, ktoré sú na území každej zo zmluvných strán, určia ministerstvá riadiace železničnú dopravu, v tejto Dohode ďalej len „ministerstvá“.

3. Pri určení spôsobu prevádzky pohraničných staníc a traťových úsekov medzi nimi ministerstvá budú dbať na to, aby rozsah vzájomných prác bol pokiaľ možno rovnaký pre každú z pohraničných dráh.

Článok 4

1. Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečujú telegrafické, telefonické a iné spojenia medzi ministerstvami, správami pohraničných dráh a pohraničnými stanicami zmluvných strán.

2. Telegrafické, telefonické a iné spojenia medzi pohraničnými stanicami obidvoch zmluvných strán sa končia v týchto staniciach. V nevyhnutných prípadoch môžu sa tieto spojenia pripojiť na vnútorné linky železničného spojenia zmluvných strán.

3. Každá zo zmluvných strán umožní druhej zmluvnej strane bezplatne používať prostriedky telegrafického, telefonického a iného spojenia na služobné účely a taktiež umožní odosielanie služobnej korešpondencie po zamestnancoch svojich pohraničných staníc.

4. Železniční zamestnanci a pracovníci pohraničných, colných, veterinárnych a fytokaranténnych orgánov zmluvných strán, v tejto Dohode ďalej len „služobný personál“, používajú vo vzájomnom písomnom a ústnom styku v pohraničných staniciach úradné jazyky obidvoch zmluvných strán.

Článok 5

1. Ministerstvá zmluvných strán sa vzájomne upovedomujú o všetkých prekážkach, ktoré môžu sťažiť pravidelnú železničnú dopravu medzi pohraničnými stanicami obidvoch štátov.

2. Dopravné prekážky v pohraničnej stanici alebo na traťovom úseku odstraňuje železnica tej zmluvnej strany, na území ktorej prekážky vznikli.

3. Ministerstvá zmluvných strán si po vzájomnej dohode poskytujú nevyhnutnú pomoc na odstraňovanie dopravných prekážok, a to osobitnými vozidlami, zariadeniami, materiálom a pracovnými silami.

Článok 6

1. Na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Dohody príslušné orgány zmluvných strán po vzájomnej dohode vysielajú na územie druhej zmluvnej strany potrebný služobný personál.

2. Ministerstvá zmluvných strán poskytujú po vzájomnej dohode vo svojich pohraničných staniciach služobnému personálu druhej zmluvnej strany potrebné miestnosti pre prácu a odpočinok a taktiež možnosť stravovania za rovnakých podmienok ako svojmu služobnému personálu.

Článok 7

1. Služobný personál jednej zmluvnej strany počas pobytu na území druhej zmluvnej strany podlieha vnútroštátnym právnym predpisom tejto druhej zmluvnej strany.

2. Služobný personál jednej zmluvnej strany vykonáva služobné úkony na území druhej zmluvnej strany podľa služobných predpisov svojho štátu a podľa dohôd, účastníkmi ktorých sú obidve zmluvné strany.

3. Príslušné orgány každej zmluvnej strany zodpovedajú za činnosť svojho služobného personálu v čase jeho pobytu na území druhej zmluvnej strany a kontrolujú jeho činnosť.

Článok 8

Lekárske ošetrenie služobného personálu jednej zmluvnej strany, ktorý je na území druhej zmluvnej strany, a taktiež sociálne zabezpečenie personálu poškodeného pri plnení služobných povinností v čase pobytu na území druhej zmluvnej strany sa vykonáva podľa platných dohôd medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Článok 9

1. Škody na zdraví a na majetku, ktoré v dôsledku nehody vznikli služobnému personálu jednej zmluvnej strany pri plnení služobných povinností na území druhej zmluvnej strany, uhrádza železnica štátu, v ktorom je poškodený v pracovnom pomere, a to podľa právnych predpisov tohto štátu.

2. Zodpovednosť zo zmlúv o preprave cestujúcich, batožín, spešnín a tovaru sa spravuje príslušnými dohodami, ktoré zaväzujú železnice obidvoch zmluvných strán.

3. Za škody, ktoré vznikli v dôsledku nehody alebo poruchy v pohraničných staniciach alebo na traťových úsekoch medzi nimi tretím osobám, zodpovedá podľa svojich právnych predpisov železnica tej zmluvnej strany, na území ktorej nehoda alebo porucha vznikla.

4. Železnici jednej zmluvnej strany patrí postih proti železnici druhej zmluvnej strany, ak dobrovoľne alebo na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo arbitráže uhradí škodu, za ktorú podľa tejto Dohody zodpovedá úplne alebo čiastočne železnica druhej zmluvnej strany.

Postih sa spravuje týmito zásadami:

a) železnica každej zmluvnej strany zodpovedá za škody, ktoré zavinia jej zamestnanci;

b) v prípadoch, v ktorých škodu zavinia železnice obidvoch zmluvných strán alebo keď zavinenie nemožno určiť, zodpovedajú rovnakým dielom železnice obidvoch zmluvných strán;

c) za škody vzniknuté v dôsledku nevyhovujúceho stavu trate, železničných budov a zariadení zodpovedá železnica, ktorá je povinná udržiavať tieto budovy, zariadenia a trať;

d) za škody vzniknuté v dôsledku technickej závady vozidiel zodpovedá železnica zmluvnej strany, ktorá tieto vozidlá prevzala.

5. Železnica jednej zmluvnej strany zodpovedá za hmotné škody, ktoré spôsobí svojím zavinením železnici druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Odovzdávka batožín, spešnín, tovaru, vozňov, kontejnerov, paliet a prepravných pomôcok a taktiež vyúčtovanie za použitie vozňov, kontejnerov, prepravných pomôcok a za služby vykonané železnicami zmluvných strán sa vykonávajú podľa dohôd, účastníkmi ktorých sú obidve zmluvné strany.

Článok 11

1. Všetky vzájomné platby vyplývajúce z plnenia tejto Dohody sa vykonávajú v prevoditeľných rubľoch v súlade s dohodou o výmene tovaru a platbách, uzavretou medzi obidvoma zmluvnými stranami a platnou v deň vykonania platby, a to podľa sadzieb dojednaných medzi ministerstvami zmluvných strán na úrovni cien zahraničného obchodu.

2. Platby spojené s udržiavaním služobného personálu jednej zmluvnej strany v pohraničných staniciach druhej zmluvnej strany sa vykonávajú v súlade s mnohostrannou Dohodou o zúčtovaní neobchodných platieb z 8. februára 1963.

Článok 12

1. Na splnenie úloh vyplývajúcich z tejto Dohody sa československo-sovietske štátne hranice prekračujú takto:

služobný personál československej strany - na preukazy na prekračovanie štátnych hraníc;

železniční zamestnanci sovietskej strany - na menné zoznamy a služobné preukazy.

2. Služobný personál prekračuje štátne hranice po železnici, prostriedkami cestnej dopravy a pešo cez osobitné priechody.

3. Príslušné orgány zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode zmeniť alebo doplniť spôsob prekračovania štátnych hraníc ustanovený týmto článkom.

Článok 13

1. Zvláštne vozidlá, zariadenia, materiál a náhradné diely odosielané jednou zo zmluvných strán na opravu trate, trakčného vedenia, vozidiel alebo na odstránenie iných prekážok v pohraničnej železničnej doprave a taktiež náradie a inventár určený na opravu a technickú údržbu sa prepúšťajú cez štátne hranice bez vývozného alebo dovozného povolenia a bez vyberania cla a iných poplatkov.

2. Colné úľavy predvídané v odseku 1 tohto článku sa poskytujú pod podmienkou spätného vývozu (návratu) zvláštnych vozidiel, zariadení, náradia, inventára a tiež materiálu a náhradných dielov nespotrebovaných na účel, na ktorý boli určené.

Článok 14

1. Ministerstvá zmluvných strán prerokúvajú objemy dovozných, vývozných a tranzitných prepráv tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík cez pohraničné stanice a vypracúvajú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie týchto prepráv. Za tým účelom ministerstvá zmluvných strán spolu so zástupcami zúčastnených orgánov zvolávajú najmenej raz ročne porady.

2. Na riešenie otázok súvisiacich s plnením tejto Dohody ministerstvá zmluvných strán konajú podľa potreby, najmenej však raz ročne, zasadania pohraničnej železničnej komisie zloženej zo zástupcov ministerstiev a zástupcov zúčastnených orgánov obidvoch zmluvných strán, ktorí budú v prípade nevyhnutnosti prizvaní.

Článok 15

Technické, prevádzkové, finančné, odpočtové a iné otázky vyplývajúce z tejto Dohody sa upravujú dojednaním medzi ministerstvami zmluvných strán.

Článok 16

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných ústavných predpisov každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Dohoda platí dovtedy, kým bude vypovedaná jednou zo zmluvných strán. V takom prípade Dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo doručené oznámenie o jej vypovedaní.

Dané 17. júna 1968 v Moskve vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

F. Řehák v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

B. Beščev v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.