Zákon č. 179/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy.

(v znení č. 170/1982 Zb.)

Čiastka 52/1969
Platnosť od 30.12.1969 do24.06.1992
Účinnosť od 01.01.1983 do24.06.1992
Zrušený 307/1992 Zb.

179

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 22. decembra 1969

o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Na zvýšenie starostlivosti o pôdu a jej úrodnosť sa zriaďuje pri Ministerstve poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky Štátny fond na zúrodnenie pôdy (ďalej len „Fond“).

(2) Fond vo všetkých veciach spravuje Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „správca Fondu“).

(3) Za hospodárenie s prostriedkami Fondu zodpovedá minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky vláde Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskej národnej rade.

§ 2

Príjmami Fondu sú:

a) odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe podľa predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu,1)

b) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej ,socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“).

§ 3

Ďalšími príjmami Fondu sú:

a) úroky z prostriedkov Fondu uložených v Štátnej banke československej a z pôžičiek poskytnutých Fondom žiadateľom,

b) splátky pôžičiek žiadateľov,

c) splátky pôžičiek a príspevkov žiadateľov v prípadoch, keď bolo znemožnené poľnohospodárske využitie zúrodnenej pôdy,

d) príjmy z hmotného postihu žiadateľov v prípadoch, keď sa nevyužili prostriedky Fondu podľa určených podmienok,

e) ďalšie zdroje určené osobitnými predpismi.

§ 4

Pre finančné hospodárenie Fondu sa zriadi v Štátnej banke československej samostatný účet.

§ 5

(1) Z Fondu sa môžu poskytovať subvencie alebo pôžičky na

a) výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, údržbu a prevádzku odvodnení a závlah poľnohospodárskych pozemkov a na nevyhnutné investície umožňujúce plné využitie týchto zariadení,

b) úpravu vodných tokov, s výnimkou tokov vodohospodársky významných,2)

c) zriaďovanie malých vodných nádrží ako zdrojov vody pre závlahy,

d) výstavbu a obnovu rybníkov,

e) výstavbu hnojísk, močovkových nádrží, silážnych jám a kompostární,

f) zriaďovanie pasienkových hospodárstiev,

g) výstavbu a úpravy spevnených poľných ciest,

h) zakladanie ovocných sadov, viníc a chmeľníc,

i) čistenie rybníkov vykonané v súvislosti s riešením vodného režimu,

k) hospodársko-technické úpravy pozemkov,3)

l) ďalšie zúrodňovacie práce, a to

1. rekultivácie nevyužívanej pôdy,

2. rekultivácie lúk a pasienkov,

3. rekultivácie a zúrodňovanie piesočnatých a ťažkých pôd,

4. rekultivácie a zvyšovanie úrodnosti ornej pôdy,

5. protierózne opatrenia, terasovanie svahov a technické úpravy pôdy (rekultivácie starých ciest a jám, odstraňovanie krovia, kríkov, náletov, kameňov a terénnych nerovností),

6. melioračné vápnenie,

7. navážanie vhodných prírodných alebo odpadových látok na pozemky pre trvalé zlepšenie pôdnej štruktúry a zvýšenie úrodnosti.

(2) Prostriedky z Fondu sa neposkytujú na rekultivácie pozemkov vykonávané investormi podľa predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.4)

(3) Zúrodňovacie akcie celospoločenského významu financuje Fond prostredníctvom Štátnej melioračnej správy alebo priamo.

(4) Pôžičky a subvencie z Fondu sa poskytujú na základe zmlúv, ktoré uzatvára správca Fondu so žiadateľmi.

§ 6

(1) O použití finančných prostriedkov Fondu na účely uvedené v § 5 tohto zákona rozhoduje správca Fondu v súlade s úlohami národohospodárskeho plánu a s investičnou a subvenčnou politikou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Z Fondu poskytované prostriedky sú účelovo viazané. Žiadateľ je povinný ich použiť podľa určených podmienok (§ 7 ods. 1 tohto zákona).

(3) Prostriedky Fondu na intenzifikáciu pôdneho fondu sa poskytujú buď ako subvencie, alebo ako pôžičky.

(4) Výška a druh poskytovaných prostriedkov sa určí podľa efektívnosti a národohospodárskej účelnosti s prihliadnutím na výrobné podmienky žiadateľa a na jeho schopnosť zamýšľané akcie realizovať a využívať.

(5) Fondom poskytované subvencie majú charakter podmienečne nenávratných subvencií. Ak sa nevyužijú podľa určených smerníc (§ 7 ods. 1 tohto zákona), najmä pre intenzívne a efektívne využívanie zúrodňovacích prác, je žiadateľ povinný subvenciu, prípadne jej časť vrátiť.

§ 7

(1) Prostriedky Fondu sa poskytujú žiadateľom podľa podmienok určených v smerniciach na hospodárenie s prostriedkami Fondu, ktoré vydá Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky. Žiadateľmi môžu byť socialistické organizácie, prípadne i jednotlivo hospodáriaci roľníci, ktorí sa združia na jednorazové alebo trvalé vykonávanie úprav poľnohospodárskej pôdy na jej zúrodnenie.

§ 8

Hospodárenie s prostriedkami fondu kontroluje Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky.

§ 9

Správca Fondu zostavuje každoročne rozpočet a závierku Fondu, ktoré predkladá Ministerstvu financií Slovenskej socialistickej republiky v lehotách určených na zostavovanie štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu na prerokovanie. Rozpočet a závierku Fondu pripojí Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky k návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu predkladaného vláde Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskej národnej rade na schválenie. Správca Fondu predloží súčasne so závierkou vyhodnotenie Fondom vynaložených prostriedkov.

§ 10

Zostatok finančných prostriedkov Fondu koncom roku neprepadá.


§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Klokoč v. r.

Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 16 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).
Nariadenie vlády ČSSR č. 103/1976 Zb. o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

2) § 32 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

3) Vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.

4) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).