Vyhláška č. 6/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty

Čiastka 2/1969
Platnosť od 01.02.1969 do14.07.1980
Účinnosť od 01.02.1969 do14.07.1980
Zrušený 84/1980 Zb.

6

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

z 21. decembra 1968

o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty

Ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Ministerstvom financií ustanovuje podľa § 40 ods. 2 a § 50 ods. 2 colného zákona č. 36/1953 Zb.:


§ 1

Z vecí dovážaných z cudziny bez odplaty pre vlastnú potrebu dovozcu (príjemcu), a ak je dovozcom (príjemcom) občan, aj pre vlastnú potrebu príslušníkov jeho rodiny bývajúcich s ním v spoločnej domácnosti, vyberá sa clo a náhradná dávka za daň z obratu paušálnou sumou (ďalej len paušál).

§ 2

(1) Paušál sa vymeriava podľa sadzieb ustanovených v paušálnom sadzobníku uvedenom v prílohe.

(2) Základom pre vymeranie paušálu je cena alebo množstvo (váha, kusy atď.) dovážaných vecí.

(3) Ak sa paušál vymeriava podľa ceny vecí, tvorí základ tuzemská maloobchodná cena rovnakých alebo podobných vecí. Cenu určuje colnica podľa svojich skúseností alebo na náklad dovozcu (príjemcu) podľa posudku znalca (pri poštových zásielkach uhrádza náklady znaleckého posudku adresát, pokiaľ zásielku prijme).

(4) Ak sa paušál vymeriava podľa váhy vecí, základom pre vymeranie paušálu je čistá váha. Z vecí, na ktoré je ustanovená za 1 kg sadzba 100 Kčs a vyššia, môže sa paušál vymerať podľa vlastnej váhy, ak možno túto váhu bez ťažkostí zistiť.

(5) Čistá váha je váha vecí bez dopravného obalu. Vlastná váha je váha vecí bez akéhokoľvek obalu.

§ 3

O paušále primerane platia predpisy o cle. Predpisy o colnom oslobodení a o konaní pred orgánmi colnej správy nie sú dotknuté.

§ 4

Táto vyhláška sa nevzťahuje na veci, ktoré sú predmetom obchodu československých socialistických organizácií oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť.*)


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 190/1964 Zb. o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Valeš v. r.


Príloha vyhlášky č. 6/1969 Zb.

PAUŠÁLNY SADZOBNÍK

PoložkaDruh tovaruzasadzba
Diel I
Požívatiny, nápoje, tabakové výrobky
1Káva a zmesi kávy (aj s výťažkom)1 kg70,-
2Čaj pravý, korenie, žuvacia guma 1 kg100,-
3Kávový a čajový výťažok (nescafé, nestea)1 kg150,-
4Kakao a čokoláda1 kg40,-
5Čokoládové výrobky a zmesi kakaa1 kg30,-
6Víno hroznové a šumivé:
a) víno hroznové1 l5,-
b) víno šumivé1 l10,-
7Liehoviny1 l40,-
8Tabakové výrobky:
a) cigarety1 ks0,10
b) cigary1 ks0,30
c) tabak všetkých druhov1 kg100,-
9Ovocie a zelenina:
a) čerstvé1 kg5,-
Poznámka: 5 kg ovocia a 5 kg zeleniny paušálu nepodlieha
b) sušené alebo inak upravené, aj adjustované1 kg10,-
10Mäso a mäsové výrobky všetkých druhov:
a) uhorská saláma a jej napodobeniny1 kg30,-
b) mäso surové1 kg5,-
c) ostatné1 kg10,-
11Ostatné požívatiny a nápoje:
a) mlynské výrobky (múka, krupica, strukoviny a pod.)1 kg2,-
b) ostatné1 kg10,-
Diel II
Textilný tovar
12Priadza a nite:
a) z prírodného hodvábu, nylonu a podobných umelých pradív1 kg80,-
b) vlnené1 kg130,-
c) iné1 kg50,-
13Textilný tovar metrový všetkých druhov:
a) z prírodného hodvábu, nylonu a podobných umelých pradív1 kg300,-
b) vlnený:
1. na obleky a kostýmy1 kg250,-
2. ostatné1 kg150,-
c) z umelého hodvábu1 kg100,-
d) z iných pradív1 kg50,-
14Dámske pančuchy z prírodného hodvábu, nylónu a podobných umelých pradív1 pár10,-
15Ostatný textilný tovar všetkých druhov z ceny40 %
Poznámka k dielu II:
1. Za umelé pradivá podobné nylonu sa považujú pradivá z perlonu, grilonu, orlonu, dacronu, silonu a pod., nie však pradivá z umelého hodvábu všetkých druhov.
2. Do tohto dielu patrí i textilný tovar potiahnutý, napustený alebo inak upravený kaučukom, pokostom a pod. a textilný tovar spojený s inými hmotami (kaučukom - pružný tovar, kovovými vláknami a pod.).
Diel III
Ostatný tovar
16Gramofónové platne:
a) o priemere 25 cm alebo väčšom1 ks10,-
b) ostatné1 ks3,-
17Športové náradie a potreby všetkých druhov z ceny20 %
18Hračky všetkých druhovz ceny20 %
19Motorové vozidlá a ich súčastiz ceny50 %
20Prípravky kozmetické, voňavkárske a pracie:
a) šampóny, zubné pasty a krémy, zubné prášky, holiace mydlá a krémy, zásypy, soľ do kúpeľa1 kg30,-
b) kolínska a iná toaletná voda, líčidlá, púdre, toaletné krémy, lak na nechty a pod.1 kg40,-
c) rúže1 ks8,-
d) voňavky1 kg80,-
e) mydlá a pracie prostriedky1 kg5,-
21Plniace perá:
a) so zlatým hrotom1 ks40,-
b) s kovovým hrotom1 ks10,-
22Mechanické ceruzky a guľkové perá:
a) viacfarebné 1 ks10,-
b) jednofarebné1 ks3,-
23Žiletky na holenie10 ks5,-
24Knihy, tlačoviny, časopisy, hudobniny, nálepky pre zberateľské účely, spisy, diapozitívy, fotografiebez paušálu
25Poštové známkybez paušálu
26Devízové hodnoty, na ktoré sa vzťahuje podľa devízových predpisov povinnosť ponukybez paušálu
27Obilniny, okopaniny a krmovinybez paušálu
28Živé zvieratáz ceny20 %
29Ostatný tovar v tomto sadzobníku výslovne nevymenovaný z ceny40 %

Poznámky pod čiarou

*) Pozri § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb.