Zákon č. 69/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 26/1969
Platnosť od 30.06.1969 do27.05.1975
Účinnosť od 30.06.1969 do27.05.1975
Zrušený 52/1975 Zb.

OBSAH

69

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 10. júna 1969

o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky

Verná odkazu Slovenského národného povstania, v ktorom slovenský ľud za cenu nesmiernych obetí povstal do boja proti fašistickým okupantom a jednoznačne prejavil svoju vôľu žiť ako slobodný a samobytný národ v obnovenom spoločnom štáte Čechov a Slovákov,

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Dvadsiaty deviaty august, výročie Slovenského národného povstania, sa vyhlasuje za štátny sviatok Slovenskej socialistickej republiky.

§ 2

Štátny sviatok Slovenskej socialistickej republiky je dňom pracovného pokoja.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.