Vyhláška č. 27/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani

Čiastka 10/1969
Platnosť od 15.04.1969 do21.02.1971
Účinnosť od 15.04.1969 do21.02.1971
Zrušený 9/1971 Zb.

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

zo 4. marca 1969,

ktorou sa vykonáva zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 17 zákona č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani (ďalej len „zákon“):


Článok 1

Správa dane

K § 7 zákona

U cudzozemských daňovníkov, ktorých sídlo alebo miesto vedenia je v zahraničí, spravuje sa miestna príslušnosť podľa predpisov o konaní vo veciach daní a poplatkov.*)

Článok 2

Priznanie k dani

K § 8 zákona

(1) Daňovníci sú povinní v priznaní k dani uviesť všetky skutočnosti rozhodné pre určenie dane, vypočítať základ dane a daň včítane zvýšenia podľa § 5 zákona.

(2) Daňovníci sú povinní podať priznanie k dani i za rok, v ktorom vykázali bilančnú stratu.

Článok 3

Priznanie dane

K § 11 zákona

(1) Preddavky na daň sa vypočítajú zo zisku a z vyplatených miezd vykázaných v účtovných výkazoch (dokladoch) sadzbami uvedenými v § 4 zákona.

(2) Mesačné (štvrťročné) preddavky na daň sa vypočítajú zo skutočného zisku a z vyplatených miezd, vykázaných vždy od začiatku roka do konca príslušného mesiaca (štvrťroka) v účtovných výkazoch (dokladoch), a to sadzbou dane, ktorá vyplýva zo skutočnej rentability dosiahnutej vždy od začiatku roka. Od takto vypočítaných preddavkov sa odpočítajú preddavky zaplatené za predchádzajúce mesiace (štvrťroky). Zvýšenie dane podľa § 5 zákona sa odvádza s daňovým priznaním.

(3) Zľavy na výchovu učňov uplatnia daňovníci pri preddavku na daň platenom za december (IV. štvrťrok) bežného roka.

(4) Ak bola daňová povinnosť za uplynulé ročné obdobie menšia ako 4000 Kčs, neodvádzajú daňovníci daň preddavkove, ale vypočítanú daň v daňovom priznaní odvedú v lehote určenej na podanie priznania (§ 8 ods. 1 zákona).

(5) Rozdiel medzi daňou vypočítanou daňovníkom v priznaní a zaplatenou do 31. marca po uplynutí roka a medzi daňou vymeranou platobným výmerom sú daňovníci povinní zaplatiť najneskôr do 15 dní po doručení platobného výmeru.

Článok 4

Kontrola dane

K § 14 zákona

(1) Ak sa zistí na základe kontroly dane, že daň sa zaplatila nižšou sumou ako sa mala zaplatiť, vydá príslušný národný výbor dodatočný platobný výmer; dodatočne predpísanú daň sú daňovníci povinní zaplatiť najneskôr do 15 dní po doručení tohto platobného výmeru.

(2) Ak sa dodatočný predpis dane zaúčtoval v inom roku, než za ktorý sa dodatok vymeral, nezvyšuje oprava vykonaná v účtovnej evidencii základ dane za rok, v ktorom sa vykonala.

Článok 5

K § 17 zákona

(1) Daň je rozpočtovým príjmom národných výborov; odvádza sa príslušnému okresnému národnému výboru, s výnimkou dane platenej Československou obchodnou bankou, ktorá je rozpočtovým príjmom ústredného rozpočtu. Daň od daňovníkov riadených národnými výbormi nižších alebo vyšších stupňov, prevádza príslušný okresný národný výbor do rozpočtov týchto národných výborov.

(2) U daňovníkov, ktorí majú sídlo v tuzemsku, nerozhoduje, kde je ich dani podrobený príjmový zdroj. Zisky z príjmových zdrojov v cudzine sa však zdaňujú v tuzemsku len vtedy, ak sa preukázateľne nezdanili obdobnou daňou v cudzine.

(3) Daňovníci, ktorí majú sídlo v cudzine, podliehajú dani z príjmových zdrojov, ktoré sú na území Československej socialistickej republiky.

(4) Preferované činnosti pre poskytovanie zliav z dane na výchovu učňov sa ustanovujú v prílohe tejto vyhlášky.


Článok 6

K § 19 zákona

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; použije sa prvýkrát na vymeranie dane za rok 1969.


Minister:

Ing. Martinka v. r.


Príloha vyhlášky č. 27/1969 Zb.

ZOZNAM preferovaných učebných odborov pre poskytovanie zliav z dane na výchovu učňov

Učebný odbor:

0309 - vulkanizér

0405 - kováč (včítane skupiny umelecký kováč)

0420 - montér výťahov

0424 - prevádzkový zámočník

0429 - stavebný zámočník

0431 - váhár

0435 - klampiar

0437 - karosár

0451 - automechanik

0471 - galvanizér

0501 - elektromontér rozvodových zariadení

0506 - mechanik elektronických zariadení

0601 - murár

0603 - tesár

0611 - betonár stavebných dielcov

0612 - kamenár

0614 - dlaždič

0617 - pokrývač

0618 - inštalatér

0619 - sklenár

0621 - maliar izieb

0623 - maliar a natierač

0625 - lakovník

0628 - kominár

0805 - stolár

0808 - čalúnnik

0809 - debnár a obalár

0813 - tokár dreva a nekovových materiálov

0814 - rámár

0931 - knihár

1022 - farbiar pre práčovne, čistiarne a farbiarne

1033 - chemik pre práčovne, čistiarne a farbiarne

1051 - klobúčnik (len pre chlapcov)

1054 - pánsky krajčír

1111 - kožušník

1113 - rukavičkár

1115 - brašnár

1116 - sedlár

1154 - obuvník

1158 - opravár obuvi

1307 - záhradník

1411 - cestár

1553 - kuchár a čašník

1571 - holič a kaderník (len pre chlapcov)

16 - ručná umelecko-remeselná výroba

Učni-osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou sa zahrňujú vždy do preferovaných učebných odborov.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 16/1962 Zb.