Opatrenie č. 88/1969 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel.

(v znení č. 116/1970 Zb., 62/1977 Zb.)

Čiastka 31/1969
Platnosť od 28.07.1969
Účinnosť od 01.01.1978
Redakčná poznámka

Zákonné opatrenie schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 145/1969 Zb.

88

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 16. júla 1969

o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa článku 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Oddiel I

Dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd

§ 1

(1) Organizácia, v ktorej sa uplatňuje stabilizačný odvod,*) je povinná vykonať dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd, ak prekročí priemerná mzda v organizácii za rok 1969 východiskovú základňu o viac než 5 % a ak ide o organizáciu uvedenú v odseku 3 o viac než 7 %.

(2) Dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd robí pri prekročení východiskovej základne o viac než 5 % dvojnásobok a pri jej prekročení viac než 7 % štvornásobok celkového odvodu z prírastku miezd**) za rok 1969. Prekročenie východiskovej základne sa vyčísľuje s presnosťou na stotinu percenta.

(3) Organizácie, ktorým vláda povolila vykonávať odvod z prírastku miezd až pri prekročení medziročného prírastku priemerných miezd o viac než 7 %,***) vykonajú dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd vo výške dvojnásobku celkového odvodu z prírastku miezd za rok 1969, ak dôjde k prekročeniu východiskovej základne o viac než 7 % a vo výške štvornásobku, ak dôjde k jej prekročeniu o viac než 9 %.

(4) Východiskovou základňou je priemerná mzda v organizácii za rok 1968. V organizáciách, ktorým sa určila iná základňa pre výpočet odvodu z prírastku miezd,†) použije sa táto základňa, ak je vyššia ako priemerná mzda v organizácii za rok 1968. V organizáciách, ktorým bola alebo bude vládou schválená platová úprava, sa východisková základňa upraví o zvýšenie vyplývajúce z tejto platovej úpravy.

(5) Priemernou mzdou sa rozumie podiel objemu miezd zúčtovaných na výplatu z fondu pracujúcich bez ostatných osobných výdavkov a skutočného priemerného počtu pracovníkov, vypočítaného podľa štatistických predpisov platných na bežný rok. Do objemu miezd sa za rok 1969 nezapočítavajú mzdy, ktoré sa zúčtovali v tomto roku na výplaty za mimoriadne sobotňajšie a nedeľňajšie smeny a za zvýšenú nadčasovú prácu v pracovných dňoch, a to za podmienky, že organizácia splní dohodu uzavretú s nadriadeným orgánom hospodárskeho riadenia o národohospodársky žiadúcom zvýšení dodávok tovaru alebo služieb, o zabezpečení plynulej vykládky a nakládky vagónov a o rozsahu mimoriadnych smien a nadčasovej práce, ktorý je nutný na zabezpečenie týchto úloh. Organizácia zabezpečí riadnu evidenciu miezd zúčtovaných za tieto mimoriadne smeny a nadčasovú prácu.

(6) Vláda Slovenskej socialistickej republiky, prípadne orgány ňou na to splnomocnené rozhodnú o určení východiskovej základne pre dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd u organizácií, ktoré vznikli v roku 1969, a v prípadoch, ktoré súvisia s organizačnými zmenami.

§ 2

(1) Dodatkový odvod z prírastku priemerných miezd vykonajú organizácie naraz za rok 1969 pri ročnom zúčtovaní vzťahov so štátnym rozpočtom.

(2) Dodatkový odvod vykonajú ústredne riadené organizácie do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a organizácie riadené národnými výbormi do rozpočtu riadiaceho národného výboru.

(3) Ak nevykoná organizácia dodatkový odvod načas a v plnej výške, zaplatí za každý deň omeškania 0,1 % sumy nezaplatenej načas.

(4) Odvolanie proti rozhodnutiam príslušných finančných orgánov, ktoré uložili vykonať dodatkový odvod, nemá odkladný účinok.*)

§ 3

Záväzné limity prírastku priemernej mzdy

(1) Organizáciám s nízkou efektívnosťou hospodárenia sa môže určiť v roku 1969 záväzný limit prírastku priemernej mzdy. Týmto limitom sa určí prírastok priemernej mzdy až do výšky 3,5 %, ktorý sa zistí porovnaním výšky priemernej mzdy za obdobie od začiatku mesiaca, kedy sa určil limit, do konca roku 1969 s priemernou mzdou za rovnaké obdobie roku 1968.

(2) Záväzný limit prírastku priemernej mzdy určia organizáciám nadriadené orgány hospodárskeho riadenia individuálne. V prípade potreby môže vláda určiť záväzné limity i pre jednotlivé odbory alebo hospodárske odvetvia.

(3) Pre posudzovanie prírastku priemernej mzdy pri určení záväzných limitov platí obdobne ustanovenie § 1 ods. 5 veta prvá a ods. 6.

(4) Určením záväzného limitu prírastku priemernej mzdy nie je dotknutá povinnosť organizácie vykonávať dodatkový odvod z prírastkov priemerných miezd.


Oddiel II

Zmena zákona č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani - § 4 Zrušený od 1. 1. 1971.

Oddiel III

Zmena zdanenia motorových vozidiel - Oddiel III § 5 Zrušený od 1. 1. 1978.


Oddiel IV

Záverečné ustanovenie

§ 6

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; ustanovenia oddielu I a II sa použijú pre dodatkový odvod a dôchodkovú daň za rok 1969.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 8 ods. 1 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.

**) Podľa § 5 zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd.

***) Podľa § 7 ods. 1 alebo ods. 2 zákona č. 131/1968 Zb.

) Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 131/1968 Zb.

*) § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a § 8 vládneho nariadenia č. 107/1967 Zb. o zabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu.