Vyhláška č. 126/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

Čiastka 42/1969
Platnosť od 18.11.1969 do31.08.1971
Účinnosť od 18.11.1969 do31.08.1971
Zrušený 77/1971 Zb.

126

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 1. októbra 1969,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 54 ods. 1 a § 58 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu:


Článok 1

Vyhláška č. 44/1966 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve v znení vyhlášky č. 90/1967 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 4 ods. 3 znie:

(3) Povolanie dentistu môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci, ktorí získali spôsobilosť na výkon tohto povolania podľa skorších predpisov.*)

2. Ustanovenie § 6 ods. 2 znie:

(2) Stredný zdravotnícky pracovník sa môže previesť na prácu v inom odbore, než pre ktorý získal spôsobilosť, len výnimočne a len na pracoviská, ktoré určí Ministerstvo zdravotníctva. Prechodne možno také opatrenie urobiť so súhlasom pracovníka na dobu šiestich mesiacov a bez jeho súhlasu, ak to vyžaduje nevyhnutná prevádzková potreba organizácie, najdlhšie dovedna na dobu tridsiatich pracovných dní v kalendárnom roku.*) Na dlhší čas možno takéto opatrenie urobiť so súhlasom pracovníka a za predpokladu, že sa pracovník zaviaže rozšíriť svoje znalosti i na túto odbornú činnosť a najneskoršie do dvoch rokov odo dňa prevedenia zložiť na strednej zdravotníckej škole skúšky v rozsahu určenom Ministerstvom zdravotníctva."

3. Ustanovenie § 7 znie:

㤠7

(1) Nižší zdravotnícki pracovníci vykonávajú podľa pokynov lekára a pod vedením stredných zdravotníckych pracovníkov odbornú činnosť vyžadujúcu zdravotnícke vzdelanie.

(2) Nižšími zdravotníckymi pracovníkmi sú: ošetrovateľka, pestúnka, zubná inštrumentárka, masér, pitevný laborant-preparátor a dezinfektor.

(3) Pracovnú náplň jednotlivých odborov nižších zdravotníckych pracovníkov určuje Ministerstvo zdravotníctva.

(4) Nižší zdravotnícki pracovníci získavajú spôsobilosť na výkon povolania absolvovaním zdravotníckej školy alebo dlhodobého odborného kurzu podľa osnov schválených Ministerstvom zdravotníctva a zložením predpísaných skúšok.“

4. Ustanovenie § 8 včítane nadpisu znie:

㤠8

Pomocní zdravotnícki pracovníci

(1) Pomocní zdravotnícki pracovníci vykonávajú pod vedením vyššie kvalifikovaných odborných pracovníkov činnosť vyžadujúcu krátkodobé zdravotnícke vzdelanie.

(2) Pomocnými zdravotníckymi pracovníkmi sú sanitárky (sanitári) pre jednotlivé úseky práce.

(3) Pracovnú náplň jednotlivých odborov pomocných zdravotníckych pracovníkov určuje Ministerstvo zdravotníctva.

(4) Pomocní zdravotnícki pracovníci získavajú spôsobilosť na výkon povolania absolvovaním odborného školenia a zložením záverečnej skúšky. Toto školenie sa organizuje v zdravotníckych zariadeniach podľa učebných plánov a osnov schválených Ministerstvom zdravotníctva.“

5. Ustanovenie § 12 ods. 2 znie:

(2) Základný rozsah znalostí v jednotlivých špecializačných odboroch určujú špecializačné náplne, ktoré vydáva Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ďalej len „Inštitút") po schválení Ministerstvom zdravotníctva.“

6. Ustanovenie § 16 ods. 1 znie:

(1) Špecializačná príprava na prvú špecializáciu začína všeobecnou časťou, ktorej cieľom je upevniť a prehĺbiť pod vedením skúseného odborníka teoretické a praktické znalosti získané v priebehu štúdia. Ministerstvo zdravotníctva môže v jednotlivých prípadoch určiť, že lekári absolvujú všeobecnú časť špecializačnej prípravy v prvých troch rokoch vlastnej špecializačnej prípravy. Také opatrenie sa oznámi Inštitútu.“

7. Z ustanovenia § 21 sa vypúšťa odsek 2.

8. Piata hlava včítane nadpisu znie:

„Piata hlava

ĎALŠIE VZDELÁVANIE NIŽŠÍCH A POMOCNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

§ 42

(1) Ďalšie vzdelávanie nižších zdravotníckych pracovníkov a pomocných zdravotníckych pracovníkov je založené predovšetkým na plynulom zdokonaľovaní ich vedomostí a zručností pri práci pod vedením stredných zdravotníckych pracovníkov, lekárov alebo farmaceutov.

(2) Podľa potrieb zdravotníckych služieb sa môžu nižší zdravotnícki pracovníci a pomocní zdravotnícki pracovníci zúčastňovať ďalšieho vzdelávania obdobne ako strední zdravotnícki pracovníci.“

9. Zrušuje sa ustanovenie § 50 ods. 3.

10. Ustanovenie § 52 znie:

㤠52

(1) Nižšími zdravotníckymi pracovníkmi podľa tejto vyhlášky sú aj pomocní strední zdravotnícki pracovníci, ktorí získali spôsobilosť na výkon povolania podľa skorších predpisov, a pracovníci, ktorí podľa týchto predpisov získali spôsobilosť na výkon povolania nižšieho zdravotníckeho pracovníka a pracujú v odbore ku dňu začiatku účinnosti tejto vyhlášky dlhšie ako tri roky.

(2) Pracovníci, ktorí získali spôsobilosť na výkon povolania nižšieho zdravotníckeho pracovníka podľa skorších predpisov a nepracujú v odbore ku dňu začiatku účinnosti tejto vyhlášky dlhšie ako tri roky, si môžu doplniť takto získanú spôsobilosť doškolením podľa osnov schválených Ministerstvom zdravotníctva.“

11. Za ustanovenie § 52 sa vkladá ustanovenie § 52a, ktoré znie:

㤠52a

Ministerstvo zdravotníctva môže v odôvodnených prípadoch zhodnotiť vzdelanie zdravotníckych pracovníkov získané podľa skorších predpisov a priznať im na jeho základe spôsobilosť na výkon povolania alebo špecializáciu podľa tejto vyhlášky, prípadne určiť iný termín a spôsob kvalifikačnej atestácie alebo záverečnej skúšky; pritom priznanie spôsobilosti, prípadne špecializácie sa môže viazať na úspešné vykonanie skúšky.“


Článok 2

Zrušuje sa prvá časť smerníc č. 1/1968 Vestníka MZd o podmienkach pre rozšírenie spôsobilosti stredných zdravotníckych pracovníkov na výkon povolania v ďalšom odbore a o ich ďalšom vzdelávaní.*)

Článok 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dr. Zvara v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vládne nariadenie č. 25/1951 Zb. o dentistoch a ustanovenie čl. 1 č. 1 vyhlášky č. 90/1967 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 44/1966 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

*) Paragraf 37 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

*) Smernice boli registrované v čiastke 8/1968 Zb.