Vyhláška č. 129/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o nákladovej značke

Čiastka 43/1969
Platnosť od 26.11.1969
Účinnosť od 11.12.1969
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 28 ods. 1 dňom 21. júla 1968. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade s článkom 28 ods. 3 dňom 16. septembra 1969.

OBSAH

129

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. septembra 1969

o Medzinárodnom dohovore o nákladovej značke


Dňa 5. apríla 1966 bol v Londýne dojednaný Medzinárodný dohovor o nákladovej značke.

Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Medzinárodnému dohovoru o nákladovej značke bola uložená u generálneho tajomníka Medzivládnej námornej poradnej organizácie (IMCO) 16. júna 1969.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 28 ods. 1 dňom 21. júla 1968. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade s článkom 28 ods. 3 dňom 16. septembra 1969.

Český preklad Dohovoru je na nahliadnutie na Federálnom výbore pre dopravu.

Štátny tajomník

na Ministerstve zahraničných vecí:

Pleskot v. r.