Uznesenie č. 118/1969 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Čiastka 39/1969
Platnosť od 30.10.1969 do31.12.1969
Redakčná poznámka

Podľa § 7 zákonného opatrenia č. 99/1969 Zb. platí aj toto uznesenie FZ do 31. decembra 1969.

118

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 15. októbra 1969

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 22. augusta 1969 č. 99 Zb. o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku.

Dr. Hanes v. r.