Nariadenie vlády č. 79/1969 Zb.Vládne nariadenie Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl

Čiastka 29/1969
Platnosť od 21.07.1969
Účinnosť od 21.07.1969

79

VLÁDNE NARIADENIE

Slovenskej socialistickej republiky

zo 6. júna 1969

o zmenách v organizácii vysokých škôl

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Na Univerzite Komenského v Bratislave sa zriaďuje ďalšia Lekárska fakulta so sídlom v Martine.

§ 2

Na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave sa zriaďuje z Fakulty odvetvových ekonomík

a) Obchodná fakulta a

b) Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví.

§ 3

Na Vysokej škole technickej v Košiciach sa zriaďuje Elektrotechnická fakulta.

§ 4

Na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre sa zriaďuje Mechanizačná fakulta.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Colotka v. r.