Vyhláška č. 120/1969 Zb.Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu

Čiastka 39/1969
Platnosť od 30.10.1969 do31.12.1999
Účinnosť od 01.11.1969 do31.12.1999
Zrušený 87/1996 Z. z.

OBSAH

120

VYHLÁŠKA

Slovenského cenového úradu

z 9. októbra 1969,

ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu

Slovenský cenový úrad ustanovuje podľa § 17 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov:


Čl.1

Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu sa mení a dopĺňa takto:

Paragraf 9 ods. 3 posledná veta znie:

Rovnako sa môže znížiť úhrada za užívanie bytov jednotných roľníckych družstiev, štátnych majetkov a lesných závodov, ako aj bytov učiteľov v školských budovách v obciach, ktoré nemajú viac ako 5000 obyvateľov a nie sú sídlom okresného národného výboru.


Čl.2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1969.


Prvý námestník predsedu:

Dr. Orolín v. r.