Vyhláška č. 85/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie

(v znení č. 41/1970 Zb.)

Čiastka 30/1969
Platnosť od 25.07.1969 do30.09.1972
Účinnosť od 28.04.1970 do30.09.1972
Zrušený 58/1972 Zb.

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky

z 23. mája 1969

o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie

Ministerstvo plánovania po dohode s Ministerstvom priemyslu a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi pre riadenie energetickej politiky v súlade s národohospodárskym plánom ustanovuje podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Spotrebičmi tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie, na ktoré sa vzťahuje táto vyhláška (ďalej len „spotrebiče“), sú:

a) tepelné zariadenia pre ústredné vykurovanie a priemyselné kotly, v ktorých sa spaľujú tuhé, kvapalné alebo plynné palivá, ak menovitý výkon celého tepelného zdroja (napr. celej kotolne) je minimálne 600 000 kcal/hod.; ak ide o zariadenie na spaľovanie plynných palív, len v prípade, ak ročná spotreba svietiplynu alebo koksárenského plynu prevyšuje 600 000 m3/rok a zemného plynu 300 000 m3/rok;

b) ostatné zariadenia, v ktorých sa spaľujú tuhé, kvapalné alebo plynné palivá, ak výkon jednotlivých kúrenísk je minimálne pri spotrebičoch tuhých alebo kvapalných palív 300 000 kcal/hod. a pri spotrebičoch výhrevných plynov 150 000 kcal/hod., ak pri všetkých novopripojených plynových spotrebičoch ročná spotreba svietiplynu a koksárenského plynu prevyšuje 600 000 m3/rok a zemného plynu 300 000 m3/rok;

c) zariadenia, v ktorých sa používa elektrická energia na priamy ohrev priemyselných pecí a sušiarenských zariadení, ak ich elektrický výkon je minimálne 1 000 kW;

d) zariadenia, v ktorých sa tuhé, kvapalné alebo plynné palivá spracúvajú ako suroviny.

§ 2

(1) Pre každý novobudovaný alebo rekonštruovaný spotrebič, pri ktorom sa po dokončení výstavby alebo rekonštrukcie splní niektorá z podmienok uvedených v § 1, sa musí určiť palivová alebo energetická základňa písomnou dohodou medzi investorom (odberateľom)*) a dodávateľom**) palív a energie. Na príslušný druh paliva a energie sa uzavrie zmluva o príprave dodávok podľa ustanovení Hospodárskeho zákonníka najneskoršie pri začatí výstavby alebo rekonštrukcie spotrebiča.

(2) Dohoda o palivovej a energetickej základni obsahuje najmä:

a) názov a sídlo organizácie s bližším označením prevádzkovej jednotky, v ktorej sa vybudujú alebo zrekonštruujú spotrebiče, zoznam týchto spotrebičov, vrátane ich parametrov s označením, či ide o spotrebiče nové alebo zrekonštruované;

b) celkovú ročnú potrebu palív alebo energie v skutočných jednotkách, vrátane akostných znakov podľa platných ČSN, doplnených na vyžiadanie investora (odberateľa) o ďalšie (napr. pri tuhých palivách o spalné teplo, kvalitatívne znaky popolovín a obsah síry), a ročnú potrebu v jednotlivých rokoch až do doby plného (plánovaného) využitia kapacít spotrebičov; ak ide o plynné palivá alebo elektrinu, aj maximálnu a priemernú hodinovú dodávku a ročné využitie maxima;

c) názov a sídlo, prípadne bližšie označenie prevádzkovej jednotky príslušného dodávateľa palív alebo energie;

d) technické podmienky realizácie palivovej alebo energetickej základne;

e) vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom týkajúce sa odberu a dodávok paliva alebo energie, najmä majetkové dôsledky v prípade neplnenia dohody, a podmienky, za ktorých je oprávnená jedna alebo druhá strana od dohody ustúpiť.

§ 3

(1) Pred uzavretím dohody o palivovej alebo energetickej základni, pri ktorej ročná potreba pri plnom využití spotrebičov dosiahne minimálne

50 tis. tmp tuhých palív
7 tis. tonvýhrevných olejov
7 tis. tonbenzínu (pre priamy ohrev a plynárenské účely)
7 mil. m3zemného plynu
15 mil. m3svietiplynu
20 mil. m3koksárenského plynu
5 tis. tonvýhrevného plynu propán-bután
3 mil. kWhelektriny (pre priamy ohrev priemyselných pecí a sušiarní),

posúdi jej určenie z hľadiska perspektívnej koncepcie komplexného krytia potrieb národného hospodárstva palivami a energiou Ministerstvo plánovania v spolupráci s Ministerstvom priemyslu. To platí aj v prípade, že odberateľom a dodávateľom je tá istá organizácia a určí si palivovú alebo energetickú základňu z vlastných zdrojov sama. O posúdenie žiada dodávateľ po dohode s odberateľom. Rozhodnutie Ministerstva plánovania je (z hľadiska uzavierania dohôd v zmysle § 2)*) pre odberateľa i dodávateľa palív alebo energie záväzné.

§ 4

Dodávatelia palív a elektriny sú povinní informovať Ministerstvo plánovania SSR o všetkých určených palivových alebo energetických základniach, o ktorých sa s investormi (odberateľmi) dohodli pri príprave výstavby alebo rekonštrukcie spotrebičov, prípadne ich zmenách. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prípady, v ktorých dodávateľom a odberateľom je tá istá organizácia a určí si palivovú a energetickú základňu z vlastných zdrojov sama.


§ 5

(1) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 92/1967 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, tekutých alebo plynných palív a energie sa zrušuje. Rozhodnutia o určení palivových a energetických základní vydané podľa nej sa musia do 30. júna 1970 nahradiť zmluvami o príprave dodávok podľa § 2 tejto vyhlášky. Zmeny objemov dodávok palív a energie a termínov začatia dodávky sa uskutočnia po vzájomnej dohode dodávateľa a odberateľa.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1969.


Prvý námestník:

Ing. Matejko v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Investorom (odberateľom) je každá právnická osoba, ako aj okresný národný výbor alebo jemu na úroveň postavený orgán pri zabezpečovaní palivovej základne pre ohraničené stavebné obvody a mestá, nachádzajúce sa v spravovanom okrese. Národný výbor môže požiadať o určenie jednotnej palivovej základne, ak je to z hľadiska ekonomického, zdravotnohygienického alebo urbanistického žiadúce.

**)
Dodávateľom palív a energie sú:
Združenie výrobcov palív, Praha, resp. ním určená organizácia na Slovensku- čierne a hnedé uhlie vrátane medziproduktu, lignit, koks;
Slovenské plynárne, n. p., Bratislava, Votrubova ul. č. 20- zemný plyn, svietiplyn, koksárensky plyn, propán-bután;
Hutníctvo železa, OR, Praha, resp. ním poverená organizácia na Slovensku- koks, koksárensky plyn a vysokopecný plyn;
Slovnaft, n. p., Bratislava, Vlčie hrdlo- výhrevné oleje, benzín na technologické účely, propán-bután;
Rozvodové a energetické podniky a ak ide o dodávku z nadradenej sústavy, Slovenské energetické podniky, gen. riad., Bratislava- elektrická energia, ak sa používa ako vyhievacie médium pre priemyselné pece a sušiarne.

*) Ministerstvo plánovania oznámi záväzné stanovisko k návrhu dohody najneskôr do 60 dní po jej predložení.