Zákon č. 160/1969 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1970.

Čiastka 49/1969
Platnosť od 23.12.1969 do31.12.1970
Účinnosť od 01.01.1970 do31.12.1970

160

ZÁKON

z 18. decembra 1969

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1970

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Určenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 45 637 019 000 Kčs.

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 42 574 429 000 Kčs;

celoštátny rozpočtový prebytok je 3 062 590 000 Kčs.

(2) Popri príjmoch z činnosti federálnych orgánov a organizácií sa určuje ako príjem štátneho rozpočtu federácie na rok 1970

50 % podiel z výnosu dane zo mzdy,

10 % podiel z výnosu dane zo zisku,*)

33,1 % podiel z výnosu dane z obratu

a ďalej časť odvodu zo znovuzrodenia medzi výrobnými hospodárskymi jednotkami z Českej socialistickej republiky určená na použitie pre výrobné hospodárske jednotky riadené orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a federácie.

(3) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie sú:

a) dotácie a subvencie na financovanie vybraných akcií

- Českej socialistickej republike 1 173 370 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 1 325 000 000 Kčs

b) dotácie a subvencie do rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na ďalší rozvoj a na ekonomické vyrovnanie rozdielov medzi Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou 4 745 000 000 Kčs

c) dotácie a subvencie na vyrovnanie úrovne spoločenskej spotreby Slovenskej socialistickej republiky 7 930 000 000 Kčs

d) dotácie na znovuzrodenie medzi výrobnými hospodárskymi jednotkami do rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky 410 000 000 Kčs.

(4) Vláda Československej socialistickej republiky upraví záväzné ukazovatele a limity štátneho rozpočtu federácie v súlade so zmenami štátneho plánu, organizačnými zmenami a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy, pokiaľ tým nebude dotknutá výška prebytku štátneho rozpočtu uvedená v odseku 1.

(5) Vláda Československej socialistickej republiky upraví v rámci výšky štátneho rozpočtu federácie uvedeného v odseku 1 a po prerokovaní s vládou Českej socialistickej republiky a vládou Slovenskej socialistickej republiky záväzné dotácie a subvencie branného charakteru poskytované zo štátneho rozpočtu československej federácie do štátnych rozpočtov oboch republík, ak sa nebudú plniť úlohy, prípadne ak vzniknú nové úlohy.

(6) Nevyčerpané sumy dotácií a subvencií poskytnutých zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov oboch republík na výdavky branného charakteru sa po skončení roka odvedú do štátneho rozpočtu federácie.

Kontrola

§ 2

(1) Vláda Československej socialistickej republiky vykonáva kontrolu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami federácie najmä pri prerokúvaní návrhov správ, ktoré vláda pravidelne podáva Federálnemu zhromaždeniu o plnení štátneho rozpočtu federácie.

(2) Ministerstvo financií Československej socialistickej republiky

a) sústavne hodnotí plnenie štátneho rozpočtu federácie vo všetkých jeho častiach. Za tým účelom najmä kontroluje platby, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu federácie, a spôsob využívania dotácií a subvencií poskytovaných zo štátneho rozpočtu federácie;

b) vykonáva periodické revízie spôsobu hospodárenia rozpočtovými prostriedkami na federálnych ministerstvách, federálnych orgánoch a v organizáciách v pôsobnosti federácie.

(3) Federálne ministerstvá, federálne výbory a ostatné federálne orgány štátnej správy zodpovedajú za hospodárenie rozpočtovými prostriedkami vo svojej pôsobnosti a za hospodárenie týmito prostriedkami v organizáciách, ktoré patria do ich pôsobnosti podľa ustanovení zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení rozpočtovými prostriedkami, a predpisov podľa neho vydaných.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pri organizáciách, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie.